«акон ”крањни "ѕро оц≥нку земель"
(зм≥нений ≥ доповнений законом в≥д 17 червн¤ 2004 р. )

«м≥ст закону
–озд≥л 1. «агальн≥ положенн¤
–озд≥л 2. «асади проведенн¤ оц≥нки земель
–озд≥л 3. ƒокументац≥¤ з оц≥нки земель та њњ затвердженн¤
–озд≥л 4. ƒержавне регулюванн¤ у сфер≥ оц≥нки земель. —аморегул≥вн≥ орган≥зац≥њ у сфер≥ оц≥нки земель
–озд≥л 5. ¬≥дпов≥дальн≥сть та вир≥шенн¤ спор≥в за порушенн¤ законодавства у сфер≥ оц≥нки земель
–озд≥л 6. ѕрик≥нцев≥ положенн¤
«акон ”крањни
є 1378-IV в≥д 11 грудн¤ 2003 року
≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом
N 1808-IV ( 1808-15 ) в≥д 17.06.2004, ¬¬–, 2004, N 38, ст.471 )

÷ей «акон визначаЇ правов≥ засади проведенн¤ оц≥нки земель, профес≥йноњ оц≥ночноњ д≥¤льност≥ у сфер≥ оц≥нки земель в ”крањн≥ та спр¤мований на регулюванн¤ в≥дносин, пов'¤заних з процесом оц≥нки земель, забезпеченн¤ проведенн¤ оц≥нки земель, з метою захисту законних ≥нтерес≥в держави та ≥нших суб'Їкт≥в правов≥дносин у питанн¤х оц≥нки земель, ≥нформац≥йного забезпеченн¤ оподаткуванн¤ та ринку земель.

–озд≥ли: I II III IV V VI

–озд≥л I.
«агальн≥ положенн¤

—татт¤ 1. ќсновн≥ терм≥ни та њх визначенн¤

” цьому «акон≥ наведен≥ нижче основн≥ терм≥ни вживаютьс¤ в такому значенн≥:

бон≥туванн¤ ірунт≥в - пор≥вн¤льна оц≥нка ¤кост≥ ірунт≥в за њх основними природними властивост¤ми, що мають сталий характер ≥ суттЇво впливають на врожайн≥сть с≥льськогосподарських культур, вирощуваних у конкретних природно-кл≥матичних умовах;

валовий дох≥д - сукупн≥ грошов≥ надходженн¤, ¤к≥ оч≥куютьс¤ в≥д реал≥зац≥њ прав на земельну д≥л¤нку;

варт≥сть земельноњ д≥л¤нки - екв≥валент ц≥нност≥ земельноњ д≥л¤нки, виражений у ймов≥рн≥й сум≥ грошей, ¤ку може отримати продавець;

дата оц≥нки земельноњ д≥л¤нки - дата (число, м≥с¤ць та р≥к), на ¤ку проводитьс¤ оц≥нка земельноњ д≥л¤нки та визначаЇтьс¤ њњ варт≥сть. ƒл¤ нормативноњ грошовоњ оц≥нки земельноњ д≥л¤нки - дата, вказана в техн≥чн≥й документац≥њ;

економ≥чна оц≥нка земель - оц≥нка земл≥ ¤к природного ресурсу ≥ засобу виробництва у с≥льському та л≥совому господарствах ≥ ¤к просторового базису в сусп≥льному виробництв≥ за показниками, що характеризують продуктивн≥сть земель, ефективн≥сть њх використанн¤ та дох≥дн≥сть з одиниц≥ площ≥;

експертна грошова оц≥нка земельних д≥л¤нок - результат визначенн¤ вартост≥ земельноњ д≥л¤нки та пов'¤заних з нею прав оц≥нювачем (експертом з питань оц≥нки земельноњ д≥л¤нки) ≥з застосуванн¤м сукупност≥ п≥дход≥в, метод≥в та оц≥ночних процедур, що забезпечують зб≥р та анал≥з даних, проведенн¤ розрахунк≥в ≥ оформленн¤ результат≥в у вигл¤д≥ зв≥ту;

земельна д≥л¤нка - частина земноњ поверхн≥ з установленими межами, певним м≥сцем розташуванн¤, з визначеними щодо нењ правами;

земельн≥ пол≥пшенн¤ - зм≥на ¤к≥сних характеристик земельноњ д≥л¤нки внасл≥док розташуванн¤ в њњ межах будинк≥в, буд≥вель, споруд, об'Їкт≥в ≥нженерноњ ≥нфраструктури, мел≥оративних систем, багатор≥чних насаджень, л≥совоњ та ≥ншоњ рослинност≥, а також внасл≥док господарськоњ д≥¤льност≥ або проведенн¤ певного виду роб≥т (зм≥на рельЇфу, пол≥пшенн¤ ірунт≥в тощо);

кап≥тал≥зац≥¤ - визначенн¤ вартост≥ об'Їкта оц≥нки на п≥дстав≥ чистого операц≥йного або рентного доходу в≥д його використанн¤;

метод оц≥нки - спос≥б визначенн¤ вартост≥ об'Їкта оц≥нки, посл≥довн≥сть оц≥ночних процедур ¤кого даЇ змогу реал≥зувати певний методичний п≥дх≥д;

непрофес≥йна оц≥нка земель - оц≥нка, проведена з порушенн¤м квал≥ф≥кац≥йних вимог, що визначаютьс¤ цим «аконом;

нормативна грошова оц≥нка земельних д≥л¤нок - кап≥тал≥зований рентний дох≥д ≥з земельноњ д≥л¤нки, визначений за встановленими ≥ затвердженими нормативами;

оц≥ночн≥ процедури - д≥њ (етапи), виконанн¤ ¤ких у певн≥й посл≥довност≥ даЇ можлив≥сть провести оц≥нку земельноњ д≥л¤нки;

рентний дох≥д (земельна рента) - дох≥д, ¤кий можна отримати ≥з земл≥ ¤к фактора виробництва залежно в≥д ¤кост≥ та м≥сц¤ розташуванн¤ земельноњ д≥л¤нки;

ц≥на земельноњ д≥л¤нки - фактична сума грошей, сплачена за перех≥д прав на земельну д≥л¤нку або на под≥бну до нењ земельну д≥л¤нку в≥д продавц¤ до покупц¤;

чистий операц≥йний дох≥д - р≥зниц¤ м≥ж прогнозованою сумою надходжень в≥д використанн¤ земельноњ д≥л¤нки та операц≥йними витратами, пов'¤заними з одержанн¤м валового доходу.

—татт¤ 2. ѕравове регулюванн¤ оц≥нки земель

ѕравове регулюванн¤ оц≥нки земель зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до  онституц≥њ ”крањни (254к/96-¬–), «емельного кодексу ”крањни (2768-14), «акону ”крањни "ѕро оц≥нку майна, майнових прав та профес≥йну оц≥ночну д≥¤льн≥сть в ”крањн≥" (2658-14), цього «акону, закон≥в ”крањни, ≥нших нормативно-правових акт≥в, прийн¤тих в≥дпов≥дно до них.

—татт¤ 3. ќб'Їкти оц≥нки земель

ќб'Їктами оц≥нки земель Ї: територ≥¤ адм≥н≥стративно-територ≥альних одиниць або њх частин, територ≥њ оц≥ночних район≥в та зон, земельн≥ д≥л¤нки чи њх частини або сукупн≥сть земельних д≥л¤нок ≥ прав на них, у тому числ≥ на земельн≥ частки (пањ), у межах територ≥њ ”крањни.

—татт¤ 4. ѕринципи проведенн¤ оц≥нки земель

ќц≥нка земель проводитьс¤ на основ≥ принцип≥в:

законност≥, додержанн¤ закон≥в ”крањни, ≥нших нормативно-правових акт≥в у сфер≥ оц≥нки земель;

Їдност≥ методолог≥чного та ≥нформац≥йного простору у сфер≥ оц≥нки земель;

безперервност≥ процесу оц≥нки земель;

доступност≥ використанн¤ даних з оц≥нки земель;

р≥вност≥ перед законом суб'Їкт≥в оц≥ночноњ д≥¤льност≥ у сфер≥ оц≥нки земель.

—татт¤ 5. ¬иди оц≥нки земель

«алежно в≥д мети та метод≥в проведенн¤ оц≥нка земель под≥л¤Їтьс¤ на так≥ види:

бон≥туванн¤ ірунт≥в;

економ≥чна оц≥нка земель;

грошова оц≥нка земельних д≥л¤нок.

ƒан≥ бон≥туванн¤ ірунт≥в Ї складовою частиною державного земельного кадастру та Ї основою проведенн¤ економ≥чноњ оц≥нки с≥льськогосподарських уг≥дь ≥ враховуютьс¤ при визначенн≥ еколог≥чноњ придатност≥ ірунт≥в дл¤ вирощуванн¤ с≥льськогосподарських культур, а також втрат с≥льськогосподарського та л≥согосподарського виробництва.

ƒан≥ з економ≥чноњ оц≥нки земель Ї основою при проведенн≥ нормативноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок, анал≥з≥ ефективност≥ використанн¤ земель пор≥вн¤но з ≥ншими природними ресурсами та визначенн≥ економ≥чноњ придатност≥ земель с≥льськогосподарського призначенн¤ дл¤ вирощуванн¤ с≥льськогосподарських культур.

√рошова оц≥нка земельних д≥л¤нок залежно в≥д призначенн¤ та пор¤дку проведенн¤ може бути нормативною ≥ експертною.

Ќормативна грошова оц≥нка земельних д≥л¤нок використовуЇтьс¤ дл¤ визначенн¤ розм≥ру земельного податку, державного мита при м≥н≥, спадкуванн≥ та даруванн≥ земельних д≥л¤нок зг≥дно ≥з законом, орендноњ плати за земельн≥ д≥л¤нки державноњ та комунальноњ власност≥, втрат с≥льськогосподарського ≥ л≥согосподарського виробництва, а також при розробц≥ показник≥в та механ≥зм≥в економ≥чного стимулюванн¤ рац≥онального використанн¤ та охорони земель.

≈кспертна грошова оц≥нка земельних д≥л¤нок та прав на них проводитьс¤ з метою визначенн¤ вартост≥ об'Їкта оц≥нки.

≈кспертна грошова оц≥нка земельних д≥л¤нок використовуЇтьс¤ при зд≥йсненн≥ цив≥льно-правових угод щодо земельних д≥л¤нок та прав на них, кр≥м випадк≥в, визначених цим «аконом, а також ≥ншими законами.

—татт¤ 6. —уб'Їкти оц≥ночноњ д≥¤льност≥ у сфер≥ оц≥нки земель

—уб'Їктами оц≥ночноњ д≥¤льност≥ у сфер≥ оц≥нки земель Ї:

органи виконавчоњ влади та органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤, ¤к≥ зд≥йснюють управл≥нн¤ у сфер≥ оц≥нки земель, а також юридичн≥ та ф≥зичн≥ особи, за≥нтересован≥ у проведенн≥ оц≥нки земельних д≥л¤нок;

юридичн≥ особи - суб'Їкти господарюванн¤ незалежно в≥д њх орган≥зац≥йно-правовоњ форми та форми власност≥, що мають у своЇму склад≥ оц≥нювач≥в з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок та ¤к≥ отримали л≥ценз≥њ на виконанн¤ землеоц≥ночних роб≥т у встановленому законом пор¤дку;

ф≥зичн≥ особи - суб'Їкти п≥дприЇмницькоњ д≥¤льност≥, ¤к≥ отримали квал≥ф≥кац≥йне св≥доцтво оц≥нювача з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок та л≥ценз≥ю на виконанн¤ землеоц≥ночних роб≥т у встановленому законом пор¤дку;

юридичн≥ особи - суб'Їкти господарюванн¤ незалежно в≥д њх орган≥зац≥йно-правовоњ форми та форми власност≥, ¤к≥ в установленому законом пор¤дку отримали л≥ценз≥њ на проведенн¤ роб≥т ≥з землеустрою.

—татт¤ 7. ќц≥нювач≥ з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних ≥л¤нок та розробники техн≥чноњ документац≥њ з оц≥нки земель

ќц≥нювачами з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок можуть бути громад¤ни ”крањни, ≥ноземц≥ та особи без громад¤нства, ¤к≥ склали квал≥ф≥кац≥йний ≥спит та одержали квал≥ф≥кац≥йне св≥доцтво оц≥нювача з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок в≥дпов≥дно до вимог цього «акону та «акону ”крањни "ѕро оц≥нку майна, майнових прав та профес≥йну оц≥ночну д≥¤льн≥сть в ”крањн≥" (2658-14).

ќц≥нювачем з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок не може бути особа, ¤ка маЇ судим≥сть за корислив≥ злочини, ¤кщо ц¤ судим≥сть не погашена ≥ не зн¤та в установленому законом пор¤дку.

–озробниками техн≥чноњ документац≥њ з бон≥туванн¤ ірунт≥в, економ≥чноњ оц≥нки земель та нормативноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок Ї юридичн≥ особи, ¤к≥ отримали л≥ценз≥њ на проведенн¤ роб≥т ≥з землеустрою.

—татт¤ 8. ѕрофес≥йна п≥дготовка оц≥нювач≥в з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок

ѕрофес≥йна п≥дготовка оц≥нювач≥в з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок проводитьс¤ навчальними закладами, ¤к≥ уклали угоди про сп≥вроб≥тництво щодо профес≥йноњ п≥дготовки оц≥нювач≥в з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок з центральним органом виконавчоњ влади з питань земельних ресурс≥в.

÷ентральний орган виконавчоњ влади з питань земельних ресурс≥в повинен спри¤ти створенню конкурентного середовища серед навчальних заклад≥в, ¤к≥ зд≥йснюють профес≥йну п≥дготовку оц≥нювач≥в з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок.

ѕрофес≥йна п≥дготовка оц≥нювач≥в з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок складаЇтьс¤ з навчанн¤ за програмами базовоњ п≥дготовки та п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ. «агальн≥ вимоги до зм≥сту навчальних програм п≥дл¤гають обов'¤зковому погодженню Ќагл¤довою радою з питань експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок, до ¤коњ вход¤ть представники центрального органу виконавчоњ влади з питань земельних ресурс≥в, ‘онду державного майна ”крањни та саморегул≥вних орган≥зац≥й оц≥нювач≥в у сфер≥ оц≥нки земл≥ ≥ ¤ка зд≥йснюЇ контроль за ¤к≥стю профес≥йноњ п≥дготовки оц≥нювач≥в з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок.

ѕоложенн¤ про Ќагл¤дову раду з питань експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок затверджуЇ  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

‘≥зичн≥ особи, ¤к≥ пройшли навчанн¤ за програмою базовоњ п≥дготовки з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок та стажуванн¤ прот¤гом одного року у склад≥ суб'Їкта оц≥ночноњ д≥¤льност≥ разом з оц≥нювачем з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок, ¤кий маЇ не менше н≥ж двор≥чний досв≥д практичноњ д≥¤льност≥ з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок, отримали його позитивну рекомендац≥ю та усп≥шно склали квал≥ф≥кац≥йний ≥спит, отримують квал≥ф≥кац≥йне св≥доцтво.

–≥шенн¤ про видачу квал≥ф≥кац≥йного св≥доцтва приймаЇ екзаменац≥йна ком≥с≥¤. —клад ц≥Їњ ком≥с≥њ формуЇтьс¤ з представник≥в орган≥в виконавчоњ влади, до повноважень ¤ких належить реал≥зац≥¤ державноњ пол≥тики з питань експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок ≥ ¤к≥ мають необх≥дний р≥вень п≥дготовки з цих питань, та представник≥в, делегованих саморегул≥вними орган≥зац≥¤ми оц≥нювач≥в у сфер≥ оц≥нки земл≥, ≥ затверджуЇтьс¤ центральним органом виконавчоњ влади з питань земельних ресурс≥в.

÷ентральний орган виконавчоњ влади з питань земельних ресурс≥в веде ƒержавний реЇстр оц≥нювач≥в з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок, ¤к≥ отримали квал≥ф≥кац≥йне св≥доцтво.

ѕор¤док веденн¤ ƒержавного реЇстру оц≥нювач≥в з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок, ¤к≥ отримали квал≥ф≥кац≥йне св≥доцтво, встановлюЇ  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

ќц≥нювач≥ з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок зобов'¤зан≥ не р≥дше одного разу в два роки п≥двищувати квал≥ф≥кац≥ю за програмою п≥двищенн¤ квал≥ф≥кац≥њ. Ќевиконанн¤ ц≥Їњ вимоги Ї п≥дставою дл¤ зупиненн¤ д≥њ квал≥ф≥кац≥йного св≥доцтва оц≥нювача з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок.

—татт¤ 9. ѕозбавленн¤ квал≥ф≥кац≥йного св≥доцтва оц≥нювача з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок

–≥шенн¤ про позбавленн¤ оц≥нювача з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок квал≥ф≥кац≥йного св≥доцтва (його анулюванн¤) приймаЇ екзаменац≥йна ком≥с≥¤ за письмовим поданн¤м за≥нтересованих ос≥б з таких п≥дстав: неодноразове грубе порушенн¤ оц≥нювачем нормативно-правових акт≥в з оц≥нки земель; р≥шенн¤ суду за фактами непрофес≥йноњ оц≥нки земельних д≥л¤нок, ¤ка проведена оц≥нювачем; на¤вност≥ в оц≥нювача судимост≥ за корислив≥ злочини, ¤кщо ц¤ судим≥сть не погашена ≥ не зн¤та в установленому законом пор¤дку; з'¤суванн¤ факту неправом≥рноњ видач≥ квал≥ф≥кац≥йного св≥доцтва; з'¤суванн¤ факту порушенн¤ оц≥нювачем обмежень, встановлених статтею 14 цього «акону.

ѕро прийн¤те екзаменац≥йною ком≥с≥Їю р≥шенн¤ про позбавленн¤ квал≥ф≥кац≥йного св≥доцтва оц≥нювача з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок центральний орган виконавчоњ влади з питань земельних ресурс≥в пов≥домл¤Ї оц≥нювача письмово у двотижневий строк п≥сл¤ надходженн¤ в≥дпов≥дного протоколу зас≥данн¤ екзаменац≥йноњ ком≥с≥њ.

–≥шенн¤ про позбавленн¤ оц≥нювача з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок квал≥ф≥кац≥йного св≥доцтва може бути оскаржено в судовому пор¤дку.

—татт¤ 10. ѕрава та обов'¤зки суб'Їкт≥в оц≥ночноњ д≥¤льност≥ у сфер≥ оц≥нки земель

ѕрава та обов'¤зки суб'Їкт≥в оц≥ночноњ д≥¤льност≥ у сфер≥ оц≥нки земель визначаютьс¤ цим «аконом, «аконом ”крањни "ѕро оц≥нку майна, майнових прав та профес≥йну оц≥ночну д≥¤льн≥сть в ”крањн≥" (2658-14) та ≥ншими законами ”крањни.

—татт¤ 11. ƒ≥¤льн≥сть у сфер≥ оц≥нки земель

ƒ≥¤льн≥сть у сфер≥ оц≥нки земель включаЇ:

нормативно-методичне забезпеченн¤ оц≥нки земель;

навчальну д≥¤льн≥сть;

л≥цензуванн¤ в установленому законом пор¤дку проведенн¤ роб≥т ≥з землеустрою та землеоц≥ночних роб≥т;

розробку документац≥њ з оц≥нки земель та внесенн¤ даних з оц≥нки земель до державного земельного кадастру;

державну експертизу техн≥чноњ документац≥њ з оц≥нки земель та рецензуванн¤ зв≥т≥в з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок кр≥м зв≥т≥в з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок державноњ та комунальноњ власност≥ у раз≥ њх продажу в≥дпов≥дно до закону;

затвердженн¤ техн≥чноњ документац≥њ з оц≥нки земель в≥дпов≥дно до закону;

наданн¤ консалтингових послуг з оц≥нки земель;

≥ншу д≥¤льн≥сть у сфер≥ оц≥нки земель в≥дпов≥дно до закону.

–озд≥ли: I II III IV V VI

–озд≥л II.
«асади проведенн¤ оц≥нки земель

—татт¤ 12. Ќормативно-методичне регулюванн¤ оц≥нки земель

Ќормативно-методичне регулюванн¤ оц≥нки земель зд≥йснюЇтьс¤ у в≥дпов≥дних нормативно-правових актах, що встановлюють пор¤док проведенн¤ оц≥нки земель, орган≥зац≥њ ≥ виконанн¤ землеоц≥ночних роб≥т, склад ≥ зм≥ст техн≥чноњ документац≥њ та зв≥т≥в з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок, вимоги до них, пор¤док њх виконанн¤.

Ќормативно-правов≥ акти з проведенн¤ оц≥нки земель, ¤к≥ розробл¤ютьс¤ з урахуванн¤м вимог положень нац≥ональних стандарт≥в, затверджуютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 13. ќбов'¤зкове проведенн¤ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок

Ќормативна грошова оц≥нка земельних д≥л¤нок проводитьс¤ у раз≥:

визначенн¤ розм≥ру земельного податку;

визначенн¤ розм≥ру орендноњ плати за земельн≥ д≥л¤нки державноњ та комунальноњ власност≥;

визначенн¤ розм≥ру державного мита при м≥н≥, спадкуванн≥ та даруванн≥ земельних д≥л¤нок зг≥дно ≥з законом;

визначенн¤ втрат с≥льськогосподарського ≥ л≥согосподарського виробництва;

розробки показник≥в та механ≥зм≥в економ≥чного стимулюванн¤ рац≥онального використанн¤ та охорони земель.

≈кспертна грошова оц≥нка земельних д≥л¤нок проводитьс¤ у раз≥:

в≥дчуженн¤ та страхуванн¤ земельних д≥л¤нок, що належать до державноњ або комунальноњ власност≥;

застави земельноњ д≥л¤нки в≥дпов≥дно до закону;

визначенн¤ ≥нвестиц≥йного вкладу в реал≥зац≥ю ≥нвестиц≥йного проекту на земельн≥ пол≥пшенн¤;

визначенн¤ вартост≥ земельних д≥л¤нок, що належать до державноњ або комунальноњ власност≥, у раз≥ ¤кщо вони внос¤тьс¤ до статутного фонду господарського товариства;

визначенн¤ вартост≥ земельних д≥л¤нок при реорган≥зац≥њ, банкрутств≥ або л≥кв≥дац≥њ господарського товариства (п≥дприЇмства) з державною часткою чи часткою комунального майна, ¤ке Ї власником земельноњ д≥л¤нки;

вид≥ленн¤ або визначенн¤ частки держави чи територ≥альноњ громади у склад≥ земельних д≥л¤нок, що перебувають у сп≥льн≥й власност≥;

в≥дображенн¤ вартост≥ земельних д≥л¤нок та права користуванн¤ земельними д≥л¤нками у бухгалтерському обл≥ку в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни;

визначенн¤ збитк≥в власникам або землекористувачам у випадках, встановлених законом або договором;

р≥шенн¤ суду.

” вс≥х ≥нших випадках грошова оц≥нка земельних д≥л¤нок може проводитис¤ за згодою стор≥н та у випадках, визначених цим та ≥ншими законами ”крањни.

—татт¤ 14. ќбмеженн¤ щодо проведенн¤ експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок

—уб'Їкти оц≥ночноњ д≥¤льност≥ не можуть проводити експертну грошову оц≥нку земельних д≥л¤нок у раз≥, ¤кщо:

земельн≥ д≥л¤нки, що п≥дл¤гають експертн≥й грошов≥й оц≥нц≥, належать суб'Їкту оц≥ночноњ д≥¤льност≥ або оц≥нювачам, ¤к≥ працюють у його склад≥;

оц≥нювач з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок маЇ родинн≥ зв'¤зки ≥з замовником оц≥нки земельноњ д≥л¤нки або суб'Їктом господарюванн¤, кер≥вництво ¤кого маЇ родинн≥ зв'¤зки ≥з замовником;

земельн≥ д≥л¤нки, що п≥дл¤гають експертн≥й грошов≥й оц≥нц≥, належать засновникам або учасникам суб'Їкта оц≥ночноњ д≥¤льност≥.

≈кспертна грошова оц≥нка земельних д≥л¤нок, проведена з порушенн¤м вимог ц≥Їњ статт≥, а також проведена не суб'Їктами оц≥ночноњ д≥¤льност≥, Ї нед≥йсною.

—татт¤ 15. ѕ≥дстави дл¤ проведенн¤ оц≥нки земель

ѕ≥дставою дл¤ проведенн¤ оц≥нки земель (бон≥туванн¤ ірунт≥в, економ≥чноњ оц≥нки земель та нормативноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок) Ї р≥шенн¤ органу виконавчоњ влади або органу м≥сцевого самовр¤дуванн¤.

Ќормативна грошова оц≥нка земельних д≥л¤нок може проводитис¤ також на п≥дстав≥ договору, ¤кий укладаЇтьс¤ за≥нтересованими особами в пор¤дку, встановленому законом.

ѕ≥дставами дл¤ проведенн¤ експертноњ грошовоњ оц≥нки земельноњ д≥л¤нки Ї догов≥р, ¤кий укладаЇтьс¤ за≥нтересованими особами в пор¤дку, встановленому законом, а також р≥шенн¤ суду.

—татт¤ 16. ѕор¤док проведенн¤ бон≥туванн¤ ірунт≥в

Ѕон≥туванн¤ ірунт≥в проводитьс¤ в≥дпов≥дно до державних стандарт≥в, норм ≥ правил, а також ≥нших нормативно-правових акт≥в на земл¤х с≥льськогосподарського призначенн¤ та л≥сового фонду.

Ѕон≥туванн¤ ірунт≥в на земл¤х с≥льськогосподарського призначенн¤ проводитьс¤ не р≥дше ¤к один раз у 7 рок≥в.

Ѕон≥туванн¤ ірунт≥в проводитьс¤ юридичними особами, ¤к≥ отримали л≥ценз≥њ на проведенн¤ роб≥т ≥з землеустрою.

—татт¤ 17. ѕор¤док проведенн¤ економ≥чноњ оц≥нки земель

≈коном≥чна оц≥нка земель проводитьс¤ в≥дпов≥дно до державних стандарт≥в, норм ≥ правил, а також ≥нших нормативно-правових акт≥в на земл¤х с≥льськогосподарського призначенн¤ незалежно в≥д форм власност≥.

≈коном≥чна оц≥нка земель с≥льськогосподарського призначенн¤ проводитьс¤ не р≥дше ¤к один раз у 5-7 рок≥в.

≈коном≥чна оц≥нка земель проводитьс¤ юридичними особами, ¤к≥ отримали л≥ценз≥њ на проведенн¤ роб≥т ≥з землеустрою.

—татт¤ 18. ѕор¤док проведенн¤ нормативноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок

Ќормативна грошова оц≥нка земельних д≥л¤нок проводитьс¤ в≥дпов≥дно до державних стандарт≥в, норм, правил, а також ≥нших нормативно-правових акт≥в на земл¤х ус≥х категор≥й та форм власност≥.

Ќормативна грошова оц≥нка земельних д≥л¤нок с≥льськогосподарського призначенн¤ проводитьс¤ не р≥дше ¤к один раз у 5-7 рок≥в, а нес≥льськогосподарського призначенн¤ - не р≥дше ¤к один раз у 7-10 рок≥в.

Ќормативна грошова оц≥нка земельних д≥л¤нок проводитьс¤ юридичними особами, ¤к≥ отримали л≥ценз≥њ на проведенн¤ роб≥т ≥з землеустрою.

—татт¤ 19. ѕор¤док проведенн¤ експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок

≈кспертна грошова оц≥нка земельних д≥л¤нок проводитьс¤ на основ≥ таких методичних п≥дход≥в:

кап≥тал≥зац≥¤ чистого операц≥йного або рентного доходу в≥д використанн¤ земельних д≥л¤нок;

з≥ставленн¤ ц≥н продажу под≥бних земельних д≥л¤нок;

врахуванн¤ витрат на земельн≥ пол≥пшенн¤.

≈кспертна грошова оц≥нка земельних д≥л¤нок проводитьс¤ суб'Їктами оц≥ночноњ д≥¤льност≥ у сфер≥ оц≥нки земель в≥дпов≥дно до вимог цього «акону, «акону ”крањни "ѕро оц≥нку майна, майнових прав ≥ профес≥йну оц≥ночну д≥¤льн≥сть в ”крањн≥", а також ≥нших нормативно-правових акт≥в та державних стандарт≥в, норм ≥ правил.

–озд≥ли: I II III IV V VI

–озд≥л III.
ƒокументац≥¤ з оц≥нки земель та њњ затвердженн¤

—татт¤ 20. ƒокументац≥¤ з оц≥нки земель

«а результатами бон≥туванн¤ ірунт≥в, економ≥чноњ оц≥нки земель та нормативноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок складаЇтьс¤ техн≥чна документац≥¤, а за результатами проведенн¤ експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок складаЇтьс¤ зв≥т.

ƒан≥ про нормативну грошову оц≥нку окремоњ земельноњ д≥л¤нки оформл¤ютьс¤ ¤к вит¤г з техн≥чноњ документац≥њ з нормативноњ грошовоњ оц≥нки земель.

–озробники техн≥чноњ документац≥њ з бон≥туванн¤ ірунт≥в, економ≥чноњ оц≥нки земель та нормативноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок, а також зв≥т≥в про проведенн¤ експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок зобов'¤зан≥ безоплатно передавати коп≥њ матер≥ал≥в у ƒержавний фонд документац≥њ ≥з землеустрою.

 ористуванн¤ матер≥алами ƒержавного фонду документац≥њ ≥з землеустрою зд≥йснюЇтьс¤ в пор¤дку, встановленому законодавством ”крањни.

—татт¤ 21. ƒержавна експертиза документац≥њ з оц≥нки земель

“ехн≥чна документац≥¤ з бон≥туванн¤ ірунт≥в, економ≥чноњ оц≥нки земель, нормативноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок, а також зв≥ти з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок державноњ та комунальноњ власност≥ у раз≥ њх продажу п≥дл¤гають державн≥й експертиз≥ в≥дпов≥дно до закону .

—татт¤ 22. –ецензуванн¤ зв≥т≥в з експертноњ оц≥нки земельних д≥л¤нок

«в≥ти з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок п≥дл¤гають рецензуванню.

–ецензуванн¤ зв≥ту з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок зд≥йснюЇтьс¤ у раз≥ обов'¤зкового проведенн¤ експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок кр≥м зв≥т≥в з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок державноњ та комунальноњ власност≥ у раз≥ њх продажу, а також на вимогу за≥нтересованих ос≥б та в ≥нших випадках, визначених законом.

ѕ≥дставою дл¤ рецензуванн¤ зв≥ту з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок на вимогу за≥нтересованих ос≥б Ї њх письмове зверненн¤ до ос≥б, ¤ким в≥дпов≥дно до цього «акону надано право зд≥йснювати рецензуванн¤.

ќбов'¤зковим Ї рецензуванн¤ зв≥т≥в з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок у раз≥ викупу земельних д≥л¤нок права приватноњ власност≥ дл¤ сусп≥льних потреб та примусового њх в≥дчуженн¤ з мотив≥в сусп≥льноњ необх≥дност≥ в≥дпов≥дно до закону.

ѕор¤док рецензуванн¤ зв≥т≥в з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

–ецензуванн¤ зв≥т≥в з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок зд≥йснюЇтьс¤:

оц≥нювачами з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок ≥з стажем практичноњ роботи не менше двох рок≥в;

експертними радами саморегул≥вних орган≥зац≥й оц≥нювач≥в з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок.

—татт¤ 23. «атвердженн¤ техн≥чноњ документац≥њ з оц≥нки земель

“ехн≥чна документац≥¤ з бон≥туванн¤ ірунт≥в, економ≥чноњ оц≥нки земель та нормативноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок у межах населених пункт≥в затверджуЇтьс¤ в≥дпов≥дною с≥льською, селищною, м≥ською радою.

“ехн≥чна документац≥¤ з бон≥туванн¤ ірунт≥в, економ≥чноњ оц≥нки земель та нормативноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок, розташованих за межами населених пункт≥в, затверджуЇтьс¤ районними радами.

¬ит¤г з техн≥чноњ документац≥њ про нормативну грошову оц≥нку окремоњ земельноњ д≥л¤нки видаЇтьс¤ в≥дпов≥дним органом виконавчоњ влади з питань земельних ресурс≥в.

—татт¤ 24. ‘≥нансуванн¤ роб≥т з оц≥нки земель

‘≥нансуванн¤ роб≥т з оц≥нки земель та земельних д≥л¤нок може проводитис¤ за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни, м≥сцевих бюджет≥в, кошт≥в землевласник≥в ≥ землекористувач≥в та ≥нших джерел, не заборонених законом.

–озд≥ли: I II III IV V VI

–озд≥л IV.
ƒержавне регулюванн¤ у сфер≥ оц≥нки земель. —аморегул≥вн≥ орган≥зац≥њ у сфер≥ оц≥нки земель

—татт¤ 25. ƒержавне регулюванн¤ у сфер≥ оц≥нки земель

ƒержавне регулюванн¤ у сфер≥ оц≥нки земель пол¤гаЇ в забезпеченн≥ об'Їктивност≥ та законност≥ проведенн¤ оц≥нки земель, контролю у ц≥й сфер≥, впровадженн¤ в практику оц≥ночноњ д≥¤льност≥ м≥жнародних норм та правил, створенн¤ конкурентного середовища дл¤ суб'Їкт≥в оц≥ночноњ д≥¤льност≥ у сфер≥ оц≥нки земель ≥ серед навчальних заклад≥в, що зд≥йснюють профес≥йну п≥дготовку оц≥нювач≥в з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок, а також у забезпеченн≥ сусп≥льних ≥нтерес≥в з питань оц≥нки земель.

ƒержавне регулюванн¤ у сфер≥ оц≥нки земель зд≥йснюють ¬ерховна –ада ”крањни,  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни, центральний орган виконавчоњ влади з питань земельних ресурс≥в, а також ≥нш≥ органи виконавчоњ влади в≥дпов≥дно до закону.

ќргани виконавчоњ влади з питань земельних ресурс≥в узагальнюють дан≥ про результати експертноњ грошовоњ оц≥нки та ц≥ну земельних д≥л¤нок ≥ не р≥дше н≥ж раз на р≥к публ≥кують њх у засобах масовоњ ≥нформац≥њ в≥дпов≥дно до закону.

—татт¤ 26. —аморегул≥вн≥ орган≥зац≥њ у сфер≥ оц≥нки земель

ѕор¤док утворенн¤ та д≥¤льн≥сть саморегул≥вних орган≥зац≥й у сфер≥ оц≥нки земель визначаютьс¤ законодавством про об'Їднанн¤ громад¤н, а њх повноваженн¤ - «аконом ”крањни "ѕро оц≥нку майна, майнових прав та профес≥йну оц≥ночну д≥¤льн≥сть в ”крањн≥" (2658-14).

—аморегул≥вн≥ орган≥зац≥њ оц≥нювач≥в з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок Ї юридичними особами, ¤к≥ д≥ють на засадах самовр¤дуванн¤. ƒ≥¤льн≥сть саморегул≥вних орган≥зац≥й у сфер≥ оц≥нки земель не маЇ на мет≥ отриманн¤ прибутку.

ѕор¤док визнанн¤ центральним органом виконавчоњ влади з питань земельних ресурс≥в статусу саморегул≥вноњ орган≥зац≥њ оц≥нювач≥в з експертноњ грошовоњ оц≥нки земельних д≥л¤нок встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

–озд≥ли: I II III IV V VI

–озд≥л V.
¬≥дпов≥дальн≥сть та вир≥шенн¤ спор≥в за порушенн¤ законодавства у сфер≥ оц≥нки земель

—татт¤ 27. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ законодавства у сфер≥ оц≥нки земель

—уб'Їкти оц≥ночноњ д≥¤льност≥ у сфер≥ оц≥нки земель несуть в≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ вимог законодавства у сфер≥ оц≥нки земель в≥дпов≥дно до закону.

—татт¤ 28. ¬ир≥шенн¤ спор≥в

—пори м≥ж суб'Їктами оц≥ночноњ д≥¤льност≥, пов'¤зан≥ з оц≥нкою земель, вир≥шуютьс¤ в судовому пор¤дку.

–озд≥ли: I II III IV V VI

–озд≥л VI.
ѕрик≥нцев≥ положенн¤

1. ÷ей «акон набираЇ чинност≥ з дн¤ його опубл≥куванн¤.

2.  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни прот¤гом шести м≥с¤ц≥в з дн¤ набранн¤ чинност≥ цим «аконом:

привести своњ нормативно-правов≥ акти у в≥дпов≥дн≥сть ≥з цим «аконом;

п≥дготувати та внести на розгл¤д ¬ерховноњ –ади ”крањни пропозиц≥њ щодо приведенн¤ законодавчих акт≥в ”крањни у в≥дпов≥дн≥сть ≥з цим «аконом;

забезпечити приведенн¤ м≥н≥стерствами, ≥ншими центральними органами виконавчоњ влади њх нормативно-правових акт≥в у в≥дпов≥дн≥сть ≥з цим «аконом.

3. ¬нести до «акону ”крањни "ѕро оц≥нку майна, майнових прав та профес≥йну оц≥ночну д≥¤льн≥сть в ”крањн≥" (2658-14) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2001 р., № 47, ст. 251) так≥ зм≥ни:

а) в абзац≥ другому частини другоњ статт≥ 3 слова "у тому числ≥ земельн≥ д≥л¤нки" виключити;

б) у частин≥ друг≥й статт≥ 15 слова "оц≥нка земельних д≥л¤нок" виключити.

ѕрезидент ”крањни Ћ. учма

–озд≥ли: I II III IV V VI
јвтор проекта - —адовий “арас
http://ukrlaws.narod.ru
Сайт создан в системе uCoz