«акон ”крањни "ѕро в≥дпустки"
(зм≥нений ≥ доповнений законом в≥д 02 червн¤ 2005 р. )

«м≥ст закону
–озд≥л 1. «агальн≥ положенн¤
–озд≥л 2. ўор≥чн≥ в≥дпустки
–озд≥л 3. ƒодатков≥ в≥дпустки у зв'¤зку з навчанн¤м. “ворча в≥дпустка
–озд≥л 4. —оц≥альн≥ в≥дпустки
–озд≥л 5. ќплата в≥дпусток
–озд≥л 6. ¬≥дпустки без збереженн¤ зароб≥тноњ плати
–озд≥л 7. ƒержавний нагл¤д ≥ контроль за додержанн¤м законодавства про в≥дпустки та в≥дпов≥дальн≥сть за його порушенн¤
–озд≥л 8. «аключн≥ положенн¤
¬водитьс¤ в д≥ю ѕостановою ¬ерховноњ –ади ”крањни
в≥д 15 листопада 1996 р. N 505/96-¬–

( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами
N 2073-III ( 2073-14 ) в≥д 02.11.2000, ¬¬–, 2000, N 51-52, ст.449
N 490-IV ( 490-15 ) в≥д 06.02.2003, ¬¬–, 2003, N 15, ст.110
N 1096-IV ( 1096-15 ) в≥д 10.07.2003, ¬¬–, 2004, N 6, ст.38
N 1114-IV ( 1114-15 ) в≥д 10.07.2003, ¬¬–, 2004, N 7, ст.55
N 2128-IV ( 2128-15 ) в≥д 22.10.2004, ¬¬–, 2005, N 2, ст.36
N 2318-IV ( 2318-15 ) в≥д 12.01.2005, ¬¬–, 2005, N 9, ст.178
N 2622-IV ( 2622-15 ) в≥д 02.06.2005, ¬¬–, 2005, N 26, ст.353

[” текст≥ «акону слова "заклади осв≥ти" в ус≥х в≥дм≥нках зам≥нено словами "навчальн≥ заклади" у в≥дпов≥дному в≥дм≥нку зг≥дно ≥з «аконом ”крањни N 2073-III в≥д 02.11.2000 р.]

÷ей «акон встановлюЇ державн≥ гарант≥њ права на в≥дпустки, визначаЇ умови, тривал≥сть ≥ пор¤док наданн¤ њх прац≥вникам дл¤ в≥дновленн¤ працездатност≥, зм≥цненн¤ здоров'¤, а також дл¤ вихованн¤ д≥тей, задоволенн¤ власних життЇво важливих потреб та ≥нтерес≥в, всеб≥чного розвитку особи.

–озд≥ли: I II III IV V VI VII VIII

–озд≥л I.
«ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

—татт¤ 1. «аконодавство про в≥дпустки

ƒержавн≥ гарант≥њ та в≥дносини, пов'¤зан≥ з в≥дпусткою, регулюютьс¤  онституц≥Їю ”крањни, цим «аконом,  одексом закон≥в про працю ”крањни, ≥ншими законами та нормативно-правовими актами ”крањни.

—татт¤ 2. ѕраво на в≥дпустки

ѕраво на в≥дпустки мають громад¤ни ”крањни, ¤к≥ перебувають у трудових в≥дносинах з п≥дприЇмствами, установами, орган≥зац≥¤ми незалежно в≥д форм власност≥, виду д≥¤льност≥ та галузевоњ належност≥, а також працюють за трудовим договором у ф≥зичноњ особи (дал≥ - п≥дприЇмство).

≤ноземн≥ громад¤ни та особи без громад¤нства, ¤к≥ працюють в ”крањн≥, мають право на в≥дпустки нар≥вн≥ з громад¤нами ”крањни.

ѕраво на в≥дпустки забезпечуЇтьс¤:

гарантованим наданн¤м в≥дпустки визначеноњ тривалост≥ ≥з збереженн¤м на њњ пер≥од м≥сц¤ роботи (посади), зароб≥тноњ плати (допомоги) у випадках, передбачених цим «аконом;

забороною зам≥ни в≥дпустки грошовою компенсац≥Їю, кр≥м випадк≥в, передбачених статтею 24 цього «акону.

—татт¤ 3. ѕраво на в≥дпустки у раз≥ зв≥льненн¤

«а бажанн¤м прац≥вника у раз≥ його зв≥льненн¤ (кр≥м зв≥льненн¤ за порушенн¤ трудовоњ дисципл≥ни) йому маЇ бути надано невикористану в≥дпустку з наступним зв≥льненн¤м. ƒатою зв≥льненн¤ в цьому раз≥ Ї останн≥й день в≥дпустки.

” раз≥ зв≥льненн¤ прац≥вника у зв'¤зку ≥з зак≥нченн¤м строку трудового договору невикористана в≥дпустка може за його бажанн¤м надаватис¤ й тод≥, коли час в≥дпустки повн≥стю або частково перевищуЇ строк трудового договору. ” цьому випадку чинн≥сть трудового договору продовжуЇтьс¤ до зак≥нченн¤ в≥дпустки.

—татт¤ 4. ¬иди в≥дпусток

”становлюютьс¤ так≥ види в≥дпусток:

1) щор≥чн≥ в≥дпустки: основна в≥дпустка (статт¤ 6 цього «акону); додаткова в≥дпустка за роботу ≥з шк≥дливими та важкими умовами прац≥ (статт¤ 7 цього «акону); додаткова в≥дпустка за особливий характер прац≥ (статт¤ 8 цього «акону); ≥нш≥ додатков≥ в≥дпустки, передбачен≥ законодавством;

2) додатков≥ в≥дпустки у зв'¤зку з навчанн¤м (статт≥ 1«, 14 ≥ 15. цього «акону);

3) творча в≥дпустка (статт¤ 16 цього «акону);

4) соц≥альн≥ в≥дпустки: в≥дпустка у зв'¤зку з ваг≥тн≥стю та пологами (статт¤ 17 цього «акону); в≥дпустка дл¤ догл¤ду за дитиною до дос¤гненн¤ нею трир≥чного в≥ку (статт¤ 18 цього «акону); додаткова в≥дпустка прац≥вникам, ¤к≥ мають д≥тей (статт¤ 19 цього «акону);

5) в≥дпустки без збереженн¤ зароб≥тноњ плати (статт≥ 25, 26 цього «акону). «аконодавством, колективним договором, угодою та трудовим договором можуть установлюватись ≥нш≥ види в≥дпусток.

—татт¤ 5. ¬изначенн¤ тривалост≥ в≥дпусток

“ривал≥сть в≥дпусток визначаЇтьс¤ цим «аконом, ≥ншими законами та ≥ншими нормативно-правовими актами ”крањни ≥ незалежно в≥д режим≥в та граф≥к≥в роботи розраховуЇтьс¤ в календарних дн¤х.

—в¤тков≥ та неробоч≥ дн≥ (статт¤ 73  одексу закон≥в про працю ”крањни) при визначенн≥ тривалост≥ щор≥чних в≥дпусток та додатковоњ в≥дпустки прац≥вникам, ¤к≥ мають д≥тей (статт¤ 19 цього «акону), не враховуютьс¤.

[” частину другу статт≥ 5 внесено зм≥ни зг≥дно ≥з «аконом ”крањни N 2073-III в≥д 02.11.2000 р.]

–озд≥ли: I II III IV V VI VII VIII

–озд≥л II.
ўќ–≤„Ќ≤ ¬≤ƒѕ”—“ »

—татт¤ 6. ўор≥чна основна в≥дпустка та њњ тривал≥сть

ўор≥чна основна в≥дпустка надаЇтьс¤ прац≥вникам тривал≥стю не менш ¤к 24 календарних дн≥ за в≥дпрацьований робочий р≥к, ¤кий в≥дл≥чуЇтьс¤ з дн¤ укладенн¤ трудового договору.

ѕромислово-виробничому персоналу вуг≥льноњ, сланцевоњ, металург≥йноњ, електроенергетичноњ промисловост≥, а також зайн¤тому на в≥дкритих г≥рничих роботах, на роботах на поверхн≥ шахт, розр≥з≥в, кар'Їр≥в ≥ рудник≥в, на буд≥вельно-монтажних роботах у шахтному буд≥вництв≥, на транспортуванн≥ та збагаченн≥ корисних копалин, надаЇтьс¤ щор≥чна основна в≥дпустка тривал≥стю 24 календарних дн≥ ≥з зб≥льшенн¤м за кожних два в≥дпрацьованих роки на 2 календарних дн≥, але не б≥льше 28 календарних дн≥в.

ѕрац≥вникам, зайн¤тим на п≥дземних г≥рничих роботах та в розр≥зах, кар'Їрах ≥ рудниках глибиною 150 метр≥в ≥ нижче, надаЇтьс¤ щор≥чна основна в≥дпустка тривал≥стю 28 календарних дн≥в незалежно в≥д стажу роботи, а в розр≥зах, кар'Їрах ≥ рудниках глибиною до 150 метр≥в - 24 календарних дн≥ ≥з зб≥льшенн¤м на 4 календар них дн≥ при стаж≥ роботи на даному п≥дприЇмств≥ 2 роки ≥ б≥льше. ѕрац≥вникам л≥совоњ промисловост≥ та л≥сового господарства, державних запов≥дник≥в, нац≥ональних парк≥в, що мають л≥сов≥ площ≥, л≥сомисливських господарств, пост≥йних л≥созагот≥вельних ≥ л≥согосподарських п≥дрозд≥л≥в ≥нших п≥дприЇмств, а також л≥сництв надаЇтьс¤ щор≥чна основна в≥дпустка тривал≥стю 28 календарних дн≥в за —писком роб≥т, профес≥й ≥ посад, затверджуваним  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

¬оЇн≥зованому особовому складу г≥рничор¤тувальних частин надаЇтьс¤ щор≥чна основна в≥дпустка тривал≥стю 30 календарних дн≥в, невоЇн≥зованим прац≥вникам г≥рничор¤тувальних частин - 24 календарних дн≥ ≥з зб≥льшенн¤м за кожних два в≥дпрацьованих роки на 2 календарних дн≥, але не б≥льше 28 календарних дн≥в.  ер≥вним прац≥вникам навчальних заклад≥в та установ осв≥ти, навчальних (педагог≥чних) частин (п≥дрозд≥л≥в) ≥нших установ ≥ заклад≥в, педагог≥чним, науково-педагог≥чним прац≥вникам та науковим прац≥вникам надаЇтьс¤ щор≥чна основна в≥дпустка тривал≥стю до 56 календарних дн≥в у пор¤дку, затверджуваному  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

[„астину шосту статт≥ 6 викладено у нов≥й редакц≥њ зг≥дно ≥з «аконом ”крањни N 2073-III в≥д 02.11.2000 р.]

≤нвал≥дам I ≥ II груп надаЇтьс¤ щор≥чна основна в≥дпустка тривал≥стю 30 календарних дн≥в, а ≥нвал≥дам III групи - 26 календарних дн≥в.

ќсобам в≥ком до в≥с≥мнадц¤ти рок≥в надаЇтьс¤ щор≥чна основна в≥дпустка тривал≥стю 31 календарний день.

—езонним прац≥вникам, а також тимчасовим прац≥вникам в≥дпустка надаЇтьс¤ пропорц≥йно до в≥дпрацьованого ними часу. —писок сезонних роб≥т ≥ сезонних галузей затверджуЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

ѕоложенн¤ ц≥Їњ статт≥ щодо тривалост≥ щор≥чноњ основноњ в≥дпустки не поширюютьс¤ на прац≥вник≥в, тривал≥сть в≥дпустки ¤ким установлюЇтьс¤ ≥ншими актами законодавства, проте тривал≥сть њх в≥дпустки не може бути меншою, за передбачену частинами першою, сьомою ≥ восьмою ц≥Їњ статт≥.

—татт¤ 7. ўор≥чна додаткова в≥дпустка за роботу ≥з шк≥дливими ≥ важкими умовами прац≥ та њњ тривал≥сть

ўор≥чна додаткова в≥дпустка за роботу ≥з шк≥дливими ≥ важкими умовами прац≥ тривал≥стю до 35 календарних дн≥в надаЇтьс¤ прац≥вникам, зайн¤тим на роботах, пов'¤заних ≥з негативним впливом на здоров'¤ шк≥дливих виробничих фактор≥в, за —писком виробництв, цех≥в, профес≥й ≥ посад, затверджуваним  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.  онкретна тривал≥сть в≥дпустки, зазначеноњ в частин≥ перш≥й ц≥Їњ статт≥, встановлюЇтьс¤ колективним чи трудовим договором залежно в≥д результат≥в атестац≥њ робочих м≥сць за умовами прац≥ та часу зайн¤тост≥ прац≥вника в цих умовах.

—татт¤ 8. ўор≥чна додаткова в≥дпустка за особливий характер прац≥ та њњ тривал≥сть

ўор≥чна додаткова в≥дпустка за особливий характер прац≥ надаЇтьс¤:

1) окремим категор≥¤м прац≥вник≥в, робота ¤ких пов'¤зана з п≥двищеним нервово-емоц≥йним та ≥нтелектуальним навантаженн¤м або виконуЇтьс¤ в особливих природних географ≥чних ≥ геолог≥чних умовах та умовах п≥двищеного ризику дл¤ здоров'¤, - тривал≥стю до 35 календарних дн≥в за —писком виробництв, роб≥т, профес≥й ≥ посад, затверджуваним  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

2) прац≥вникам з ненормованим робочим днем - тривал≥стю до 7 календарних дн≥в зг≥дно ≥з списками посад, роб≥т та профес≥й, визначених колективним договором, угодою.

 онкретна тривал≥сть щор≥чноњ додатковоњ в≥дпустки за особливий характер прац≥ встановлюЇтьс¤ колективним чи трудовим договором залежно в≥д часу зайн¤тост≥ прац≥вника в цих умовах.

—татт¤ 9. ќбчисленн¤ стажу роботи, що даЇ право на щор≥чну в≥дпустку

ƒо стажу роботи, що даЇ право на щор≥чну основну в≥дпустку (статт¤ 6 цього «акону), зараховуютьс¤:

1) час фактичноњ роботи (в тому числ≥ на умовах неповного робочого часу) прот¤гом робочого року, за ¤кий надаЇтьс¤ в≥дпустка; [ѕункт 1 частини першоњ статт≥ 9 викладено у нов≥й редакц≥њ зг≥дно ≥з «аконом ”крањни N 2073-III в≥д 02.11.2000 р.]

2) час, коли прац≥вник фактично не працював, але за ним зг≥дно з законодавством збер≥галис¤ м≥сце роботи (посада) та зароб≥тна плата повн≥стю або частково (в тому числ≥ час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним зв≥льненн¤м або переведенн¤м на ≥ншу роботу);

3) час, коли прац≥вник фактично не працював, але за ним збер≥галос¤ м≥сце роботи (посада) ≥ йому виплачувалас¤ допомога по державному соц≥альному страхуванню, за вин¤тком частково оплачуваноњ в≥дпустки дл¤ догл¤ду за дитиною до дос¤гненн¤ нею трир≥чного в≥ку;

4) час, коли прац≥вник фактично не працював, але за ним збер≥галос¤ м≥сце роботи (посада) ≥ йому не виплачувалас¤ зароб≥тна плата у пор¤дку, статт¤ми 25 ≥ 26 цього «акону, за вин¤тком в≥дпустки без збереженн¤ зароб≥тноњ плати дл¤ догл¤ду за дитиною до дос¤гненн¤ нею шестир≥чного в≥ку, а в раз≥ ¤кщо дитина хвора на цукровий д≥абет I типу (≥нсул≥нозалежний), - до дос¤гненн¤ дитиною ш≥стнадц¤тир≥чного в≥ку.

5) час навчанн¤ з в≥дривом в≥д виробництва тривал≥стю менше 10 м≥с¤ц≥в на денних в≥дд≥ленн¤х профес≥йно-техн≥чних навчальних заклад≥в;

6) час навчанн¤ новим профес≥¤м (спец≥альност¤м) ос≥б, зв≥льнених у зв'¤зку ≥з зм≥нами в орган≥зац≥њ виробництва та прац≥, у тому числ≥ з л≥кв≥дац≥Їю, реорган≥зац≥Їю або перепроф≥люванн¤м п≥дприЇмства, скороченн¤м чисельност≥ або штату прац≥вник≥в;

7) ≥нш≥ пер≥оди роботи, передбачен≥ законодавством.

ƒо стажу роботи, що даЇ право на щор≥чн≥ додатков≥ в≥дпустки (статт≥ 7 та 8 цього «акону), зараховуютьс¤:

1) час фактичноњ роботи ≥з шк≥дливими, важкими умовами або з особливим характером прац≥, ¤кщо прац≥вник зайн¤тий у цих умовах не менше половини тривалост≥ робочого дн¤, встановленоњ дл¤ прац≥вник≥в даного виробництва, цеху, профес≥њ або посади;

2) час щор≥чних основноњ та додаткових в≥дпусток за роботу ≥з шк≥дливими, важкими умовами ≥ за особливий характер прац≥;

3) час роботи ваг≥тних ж≥нок, переведених на п≥дстав≥ медичного висновку на легшу роботу, на ¤к≥й вони не зазнають впливу неспри¤тливих виробничих фактор≥в.

якщо прац≥вник, переведений на роботу на ≥нше п≥дприЇмство, повн≥стю або частково не використав щор≥чн≥ основну та додатков≥ в≥дпустки ≥ не одержав за них грошову компенсац≥ю, то до стажу роботи, що даЇ право на щор≥чн≥ основну та додатков≥ в≥дпустки, зараховуЇтьс¤ час, за ¤кий в≥н не використав ц≥ в≥дпустки за попередн≥м м≥сцем роботи.

[„астину третю статт≥ 9 викладено у нов≥й редакц≥њ зг≥дно ≥з «аконом ”крањни N 2073-III в≥д 02.11.2000 р.]

—татт¤ 10. ѕор¤док наданн¤ щор≥чних в≥дпусток

ўор≥чна додаткова в≥дпустка, передбачена статтею 7 та пунктами 1 ≥ 2 частини першоњ статт≥ 8 цього «акону, надаЇтьс¤ понад щор≥чну основну в≥дпустку за одн≥Їю п≥дставою, обраною прац≥вником. ѕор¤док наданн¤ додатковоњ в≥дпустки з к≥лькох п≥дстав встановлюЇ  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

[” частину першу статт≥ 10 внесено зм≥ни зг≥дно ≥з «аконом ”крањни N 2073-III в≥д 02.11.2000р.]

ўор≥чн≥ в≥дпустки за бажанн¤м прац≥вника можуть надаватись одночасно з щор≥чною основною в≥дпусткою або окремо в≥д нењ.

«агальна тривал≥сть щор≥чних основноњ та додаткових в≥дпусток не може перевищувати 59 календарних дн≥в, а дл¤ прац≥вник≥в, зайн¤тих на п≥дземних г≥рничих роботах, - 69 календарних дн≥в.

ўор≥чн≥ основна та додатков≥ в≥дпустки надаютьс¤ прац≥вников≥ з таким розрахунком, щоб вони були використан≥, ¤к правило, до зак≥нченн¤ робочого року.

ѕраво прац≥вника на щор≥чн≥ основну та додатков≥ в≥дпустки повноњ тривалост≥ у перший р≥к роботи настаЇ п≥сл¤ зак≥нченн¤ шести м≥с¤ц≥в безперервноњ роботи на даному п≥дприЇмств≥.

” раз≥ наданн¤ прац≥вников≥ зазначених щор≥чних в≥дпусток до зак≥нченн¤ шестим≥с¤чного терм≥ну безперервноњ роботи њх тривал≥сть визначаЇтьс¤ пропорц≥йно до в≥дпрацьованого часу, за вин¤тком випадк≥в, передбачених частиною сьомою ц≥Їњ статт≥.

ўор≥чн≥ в≥дпустки повноњ тривалост≥ до настанн¤ шестим≥с¤чного терм≥ну безперервноњ роботи у перший р≥к роботи на даному п≥дприЇмств≥ за бажанн¤м прац≥вника надаютьс¤:

1) ж≥нкам - перед в≥дпусткою у зв'¤зку з ваг≥тн≥стю та пологами або п≥сл¤ нењ, а також ж≥нкам, ¤к≥ мають двох ≥ б≥льше д≥тей в≥ком до 15 рок≥в або дитину-≥нвал≥да;

2) ≥нвал≥дам;

3) особам в≥ком до в≥с≥мнадц¤ти рок≥в;

4) чолов≥кам, дружини ¤ких перебувають у в≥дпустц≥ у зв'¤зку з ваг≥тн≥стю та пологами;

5) особам, зв≥льненим п≥сл¤ проходженн¤ строковоњ в≥йськовоњ або альтернативноњ (нев≥йськовоњ) служби, ¤кщо п≥сл¤ зв≥льненн¤ ≥з служби вони були прийн¤т≥ на роботу прот¤гом трьох м≥с¤ц≥в, не враховуючи часу перењзду на пост≥йне м≥сце проживанн¤;

6) сум≥сникам - одночасно з в≥дпусткою за основним м≥сцем роботи;

7) прац≥вникам, ¤к≥ усп≥шно навчаютьс¤ в навчальних закладах та бажають приЇднати в≥дпустку до часу складанн¤ ≥спит≥в, зал≥к≥в, написанн¤ дипломних, курсових, лабораторних та ≥нших роб≥т, передбачених навчальною програмою;

8) прац≥вникам, ¤к≥ не використали за попередн≥м м≥сцем роботи повн≥стю або частково щор≥чну основну в≥дпустку ≥ не одержали за нењ грошовоњ компенсац≥њ;

9) прац≥вникам, ¤к≥ мають пут≥вку (курс≥вку) дл¤ санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) л≥куванн¤;

10) батькам - виховател¤м дит¤чих будинк≥в с≥мейного типу;

11) в ≥нших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

ѕрац≥вникам, д≥ти ¤ких у в≥ц≥ до 18 рок≥в вступають до навчальних заклад≥в, розташованих в ≥нш≥й м≥сцевост≥, за њхн≥м бажанн¤м надаЇтьс¤ щор≥чна в≥дпустка або њњ частина (не менш ¤к 12 календарних дн≥в) дл¤ супроводженн¤ дитини до м≥сц¤ розташуванн¤ навчального закладу та у зворотному напр¤м≥. «а на¤вност≥ двох або б≥льше д≥тей зазначеного в≥ку така в≥дпустка надаЇтьс¤ окремо дл¤ супроводженн¤ кожноњ дитини

ўор≥чн≥ в≥дпустки за другий та наступн≥ роки роботи можуть бути надан≥ прац≥вников≥ в будь-¤кий час в≥дпов≥дного робочого року.

„ергов≥сть наданн¤ в≥дпусток визначаЇтьс¤ граф≥ками, ¤к≥ затверджуютьс¤ власником або уповноваженим ним органом за погодженн¤м з виборним органом первинноњ профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ (профсп≥лковим представником) чи ≥ншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, ≥ доводитьс¤ до в≥дома вс≥х прац≥вник≥в. ѕри складанн≥ граф≥к≥в ураховуютьс¤ ≥нтереси виробництва, особист≥ ≥нтереси прац≥вник≥в та можливост≥ дл¤ њх в≥дпочинку. ( „астина дев'¤та статт≥ 10 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1096-IV ( 1096-15 ) в≥д 10.07.2003 )

 онкретний пер≥од наданн¤ щор≥чних в≥дпусток в межах, установлених граф≥ком, узгоджуЇтьс¤ м≥ж прац≥вником ≥ власником або уповноваженим ним органом, ¤кий зобов'¤заний письмово пов≥домити прац≥вника про дату початку в≥дпустки не п≥зн≥ш ¤к за два тижн≥ до встановленого граф≥ком терм≥ну. [” частину дес¤ту статт≥ 10 внесено зм≥ни зг≥дно ≥з «аконом ”крањни N 2073-III в≥д 02.11.2000р.]

¬ласник або уповноважений ним орган зобов'¤заний вести обл≥к в≥дпусток, що надаютьс¤ прац≥вникам.

ўор≥чн≥ в≥дпустки за бажанн¤м прац≥вника в зручний дл¤ нього час надаютьс¤:

1) особам в≥ком до в≥с≥мнадц¤ти рок≥в;

2) ≥нвал≥дам;

3) ж≥нкам перед в≥дпусткою у зв'¤зку з ваг≥тн≥стю та пологами або п≥сл¤ нењ;

4) ж≥нкам, ¤к≥ мають двох ≥ б≥льше д≥тей в≥ком до 15 рок≥в або дитину-≥нвал≥да;

5) одинок≥й матер≥ (батьку), ¤к≥ виховують дитину без батька (матер≥); оп≥кунам, п≥клувальникам або ≥ншим самотн≥м особам, ¤к≥ фактично виховують одного або б≥льше д≥тей в≥ком до 15 рок≥в за в≥дсутност≥ батьк≥в;

6) дружинам (чолов≥кам) в≥йськовослужбовц≥в;

7) ветеранам прац≥ та особам, ¤к≥ мають особлив≥ трудов≥ заслуги перед Ѕатьк≥вщиною;

8) ветеранам в≥йни, особам, ¤к≥ мають особлив≥ заслуги перед Ѕатьк≥вщиною, а також особам, на ¤ких поширюЇтьс¤ чинн≥сть «акону ”крањни "ѕро статус ветеран≥в в≥йни, гарант≥њ њх соц≥ального захисту";

9) батькам - виховател¤м дит¤чих будинк≥в с≥мейного типу;

10) в ≥нших випадках, передбачених законодавством, колективним або трудовим договором.

 ер≥вним, педагог≥чним, науковим, науково-педагог≥чним прац≥вникам, спец≥ал≥стам навчальних заклад≥в щор≥чн≥ в≥дпустки повноњ тривалост≥ у перший та наступн≥ робоч≥ роки надаютьс¤ у пер≥од л≥тн≥х кан≥кул незалежно в≥д часу прийн¤тт¤ њх на роботу.

ѕрац≥вникам, ¤к≥ навчаютьс¤ в навчальних закладах без в≥дриву в≥д виробництва, щор≥чн≥ в≥дпустки за њх бажанн¤м приЇднуютьс¤ до часу проведенн¤ настановних зан¤ть, виконанн¤ лабораторних роб≥т, складанн¤ зал≥к≥в та ≥спит≥в, часу п≥дготовки ≥ захисту дипломного проекту та ≥нших роб≥т, передбачених навчальною програмою.

ѕрац≥вникам, ¤к≥ навчаютьс¤ в середн≥х загальноосв≥тн≥х веч≥рн≥х (зм≥нних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчанн¤ при загальноосв≥тн≥х школах, щор≥чн≥ в≥дпустки за њх бажанн¤м надаютьс¤ з таким розрахунком, щоб вони могли бути використан≥ до початку навчанн¤ в цих закладах.

ѕрац≥вникам художньо-постановочноњ частини ≥ творчим прац≥вникам театр≥в щор≥чн≥ в≥дпустки повноњ тривалост≥ надаютьс¤ в л≥тн≥й пер≥од у к≥нц≥ театрального сезону незалежно в≥д часу прийн¤тт¤ њх на роботу.

—татт¤ 11. ѕеренесенн¤ щор≥чноњ в≥дпустки

ўор≥чна в≥дпустка на вимогу прац≥вника повинна бути перенесена на ≥нший пер≥од у раз≥:

1) порушенн¤ власником або уповноваженим ним органом терм≥ну письмового пов≥домленн¤ прац≥вника про час наданн¤ в≥дпустки (частина дес¤та статт≥ 10 цього «акону); [” пункт 1 частини першоњ статт≥ 11 внесено зм≥ни зг≥дно ≥з «аконом ”крањни N 2073-III в≥д 02.11.2000р.]

2) несвоЇчасноњ виплати власником або уповноваженим ним органом зароб≥тноњ плати прац≥внику за час щор≥чноњ в≥дпустки (частина перша статт≥ 21 цього «акону).

ўор≥чна в≥дпустка повинна бути перенесена на ≥нший пер≥од або продовжена в раз≥:

1) тимчасовоњ непрацездатност≥ прац≥вника, засв≥дченоњ у встановленому пор¤дку;

2) виконанн¤ прац≥вником державних або громадських обов'¤зк≥в, ¤кщо зг≥дно з законодавством в≥н п≥дл¤гаЇ зв≥льненню на цей час в≥д основноњ роботи ≥з збереженн¤м зароб≥тноњ плати;

3) настанн¤ строку в≥дпустки у зв'¤зку з ваг≥тн≥стю та пологами;

4) зб≥гу щор≥чноњ в≥дпустки з в≥дпусткою у зв'¤зку з навчанн¤м.

ўор≥чна в≥дпустка за ≥н≥ц≥ативою власника або уповноваженого ним органу, ¤к вин¤ток, може бути перенесена на ≥нший пер≥од т≥льки за письмовою згодою прац≥вника та за погодженн¤м з виборним органом первинноњ профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ (профсп≥лковим представником) або ≥ншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом у раз≥, коли наданн¤ щор≥чноњ в≥дпустки в ран≥ше обумовлений пер≥од може неспри¤тливо в≥дбитис¤ на нормальному ход≥ роботи п≥дприЇмства, та за умови, що частина в≥дпустки тривал≥стю не менше 24 календарних дн≥в буде використана в поточному робочому роц≥. ( „астина трет¤ статт≥ 11 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1096-IV ( 1096-15 ) в≥д 10.07.2003 )

” раз≥ перенесенн¤ щор≥чноњ в≥дпустки новий терм≥н њњ наданн¤ встановлюЇтьс¤ за згодою м≥ж прац≥вником ≥ власником або уповноваженим ним органом. якщо причини, що зумовили перенесенн¤ в≥дпустки на ≥нший пер≥од, настали п≥д час њњ використанн¤, то невикористана частина щор≥чноњ в≥дпустки надаЇтьс¤ п≥сл¤ зак≥нченн¤ д≥њ причин, ¤к≥ њњ перервали, або за згодою стор≥н переноситьс¤ на ≥нший пер≥од з додержанн¤м вимог статт≥ 12 цього «акону.

«аборон¤Їтьс¤ не надавати щор≥чних в≥дпусток повноњ тривалост≥ прот¤гом двох рок≥в п≥др¤д, а також ненаданн¤ њх прот¤гом робочого року особам в≥ком до в≥с≥мнадц¤ти рок≥в та прац≥вникам, ¤к≥ мають право на щор≥чн≥ додатков≥ в≥дпустки за роботу ≥з шк≥дливими ≥ важкими умовами чи з особливим характером прац≥.

—татт¤ 12. ѕод≥л щор≥чноњ в≥дпустки на частини. ¬≥дкликанн¤ з в≥дпустки

ўор≥чну в≥дпустку на проханн¤ прац≥вника може бути под≥лено на частини будь-¤коњ тривалост≥ за умови, що основна безперервна њњ частина становитиме не менше 14 календарних дн≥в.

[„астину першу статт≥ 12 доповнено реченн¤м зг≥дно ≥з «аконом ”крањни N 2073-III в≥д 02.11.2000р.]

[ƒруге реченн¤ частини першоњ статт≥ 12 виключено зг≥дно ≥з «аконом ”крањни N 490-IV в≥д 06.02.2003 р.]

Ќевикористану частину щор≥чноњ в≥дпустки маЇ бути надано прац≥внику, ¤к правило, до к≥нц¤ робочого року, але не п≥зн≥ше 12 м≥с¤ц≥в п≥сл¤ зак≥нченн¤ робочого року, за ¤кий надаЇтьс¤ в≥дпустка.

¬≥дкликанн¤ з щор≥чноњ в≥дпустки допускаЇтьс¤ за згодою прац≥вника лише дл¤ в≥дверненн¤ стих≥йного лиха, виробничоњ авар≥њ або негайного усуненн¤ њх насл≥дк≥в, дл¤ в≥дверненн¤ нещасних випадк≥в, простою, загибел≥ або псуванн¤ майна п≥дприЇмства з додержанн¤м вимог частини першоњ ц≥Їњ статт≥ та в ≥нших випадках, передбачених законодавством. ” раз≥ в≥дкликанн¤ прац≥вника з в≥дпустки його працю оплачують з урахуванн¤м т≥Їњ суми, що була нарахована на оплату невикористаноњ частини в≥дпустки.

[„астину третю статт≥ 12 доповнено реченн¤м зг≥дно ≥з «аконом ”крањни N 2073-III в≥д 02.11.2000р.]

–озд≥ли: I II III IV V VI VII VIII

–озд≥л III.
ƒќƒј“ ќ¬≤ ¬≤ƒѕ”—“ » ” «¬'я« ” « Ќј¬„јЌЌяћ. “¬ќ–„ј ¬≤ƒѕ”—“ ј

—татт¤ 13. ¬≥дпустка у зв'¤зку з навчанн¤м у середн≥х навчальних закладах

ѕрац≥вникам, ¤к≥ здобувають загальну середню осв≥ту в середн≥х загальноосв≥тн≥х веч≥рн≥х (зм≥нних) школах, класах, групах з очною, заочною формами навчанн¤ при загальноосв≥тн≥х школах, надаЇтьс¤ додаткова оплачувана в≥дпустка на пер≥од складанн¤:

1) випускних ≥спит≥в в основн≥й школ≥ - тривал≥стю 10 календарних дн≥в;

2) випускних ≥спит≥в у старш≥й школ≥ - тривал≥стю 23 календарних дн≥;

3) перев≥дних ≥спит≥в в основн≥й та старш≥й школах - в≥д 4 до 6 календарних дн≥в без урахуванн¤ вих≥дних.

ѕрац≥вникам, ¤к≥ складають ≥спити екстерном за основну або старшу школу, надаЇтьс¤ додаткова оплачувана в≥дпустка тривал≥стю в≥дпов≥дно 21 та 28 календарних дн≥в.

—татт¤ 14. ¬≥дпустка у зв'¤зку з навчанн¤м у профес≥йно-техн≥чних навчальних закладах

ѕрац≥вникам, ¤к≥ усп≥шно навчаютьс¤ на веч≥рн≥х в≥дд≥ленн¤х профес≥йно-техн≥чних навчальних заклад≥в, надаЇтьс¤ додаткова оплачувана в≥дпустка дл¤ п≥дготовки та складанн¤ ≥спит≥в загальною тривал≥стю 35 календарних дн≥в прот¤гом навчального року. [” статтю 14 внесено зм≥ни зг≥дно ≥з «аконом ”крањни N 2073-III в≥д 02.11.2000р.]

—татт¤ 15. ¬≥дпустка у зв'¤зку з навчанн¤м у вищих навчальних закладах, навчальних закладах п≥сл¤дипломноњ осв≥ти та асп≥рантур≥

[” назву статт≥ 15 внесено зм≥ни зг≥дно ≥з «аконом ”крањни N 2073-III в≥д 02.11.2000р.]

ѕрац≥вникам, ¤к≥ усп≥шно навчаютьс¤ без в≥дриву в≥д виробництва у вищих навчальних закладах з веч≥рньою та заочною формами навчанн¤, надаютьс¤ додатков≥ оплачуван≥ в≥дпустки:

1) на пер≥од настановних зан¤ть, виконанн¤ лабораторних роб≥т, складанн¤ зал≥к≥в та ≥спит≥в дл¤ тих, хто навчаЇтьс¤ на першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:

першого та другого р≥вн≥в акредитац≥њ з веч≥рньою формою навчанн¤ - 10 календарних дн≥в,

[¬ абзац≥ другому пункту 1 статт≥ 15 де¤к≥ слова виключено зг≥дно ≥з «аконом ”крањни N 2073-III в≥д 02.11.2000р.] третього та четвертого р≥вн≥в акредитац≥њ з веч≥рньою формою навчанн¤ - 20 календарних дн≥в,

[¬ абзац≥ третьому пункту 1 статт≥ 15 де¤к≥ слова виключено зг≥дно ≥з «аконом ”крањни N 2073-III в≥д 02.11.2000р.] незалежно в≥д р≥вн¤ акредитац≥њ з заочною формою навчанн¤ - 30 календарних дн≥в;

[¬ абзац≥ четвертому пункту 1 статт≥ 15 де¤к≥ слова виключено зг≥дно ≥з «аконом ”крањни N 2073-III в≥д 02.11.2000р.]

2) на пер≥од настановних зан¤ть, виконанн¤ лабораторних роб≥т, складанн¤ зал≥к≥в та ≥спит≥в дл¤ тих, хто навчаЇтьс¤ на третьому ≥ наступних курсах у вищих навчальних закладах:

першого та другого р≥вн≥в акредитац≥њ з веч≥рньою формою навчанн¤ - 20 календарних дн≥в щор≥чно,

третього та четвертого р≥вн≥в акредитац≥њ з веч≥рньою формою навчанн¤ - 30 календарних дн≥в щор≥чно, незалежно в≥д р≥вн¤ акредитац≥њ з заочною формою навчанн¤ 40 календарних дн≥в щор≥чно;

3) на пер≥од складанн¤ державних ≥спит≥в у вищих навчальних закладах незалежно в≥д р≥вн¤ акредитац≥њ - 30 календарних дн≥в;

4) на пер≥од п≥дготовки та захисту дипломного проекту (роботи) студентам, ¤к≥ навчаютьс¤ у вищих навчальних закладах з веч≥рньою та заочною формами навчанн¤ першого та другого р≥вн≥в акредитац≥њ - два м≥с¤ц≥, а у вищих навчальних закладах третього ≥ четвертого р≥вн≥в акредитац≥њ - чотири м≥с¤ц≥.

“ривал≥сть додаткових оплачуваних в≥дпусток прац≥вникам, ¤к≥ здобувають другу (наступну) вищу осв≥ту за заочною (веч≥рньою) формою навчанн¤ у навчальних закладах п≥сл¤дипломноњ осв≥ти та вищих навчальних закладах, що мають у своЇму п≥дпор¤дкуванн≥ п≥дрозд≥ли п≥сл¤дипломноњ осв≥ти, визначаЇтьс¤ ¤к дл¤ ос≥б, ¤к≥ навчаютьс¤ на третьому ≥ наступних курсах вищого навчального закладу в≥дпов≥дного р≥вн¤ акредитац≥њ.

[—таттю 15 п≥сл¤ частини першоњ доповнено новою частиною, у зв'¤зку з чим частини друга, трет¤ ≥ четверта вважаютьс¤ в≥дпов≥дно частинами третьою, четвертою ≥ п'¤тою, зг≥дно ≥з «аконом ”крањни N 2073-III в≥д 02.11.2000 р.]

ѕрац≥вникам, допущеним до складанн¤ вступних ≥спит≥в в асп≥рантуру з в≥дривом або без в≥дриву в≥д виробництва, дл¤ п≥дготовки та складанн¤ ≥спит≥в надаЇтьс¤ один раз на р≥к додаткова оплачувана в≥дпустка з розрахунку 10 календарних дн≥в на кожний ≥спит.

ѕрац≥вникам, ¤к≥ навчаютьс¤ без в≥дриву в≥д виробництва в асп≥рантур≥ та усп≥шно виконують ≥ндив≥дуальний план п≥дготовки, надаЇтьс¤ додаткова оплачувана в≥дпустка тривал≥стю 30 календарних дн≥в та за њх бажанн¤м прот¤гом чотирьох рок≥в навчанн¤ один в≥льний в≥д роботи день на тиждень з оплатою його в розм≥р≥ 50 в≥дсотк≥в середньоњ зароб≥тноњ плати прац≥вника.

ƒл¤ прац≥вник≥в, ¤к≥ навчаютьс¤ у вищих навчальних закладах з веч≥рньою та заочною формами навчанн¤, де навчальний процес маЇ своњ особливост≥, законодавством може встановлюватись ≥нша тривал≥сть в≥дпусток у зв'¤зку з навчанн¤м.

¬≥дпустки, передбачен≥ пунктами 1 та 2 частини першоњ та частиною четвертою ц≥Їњ статт≥, надаютьс¤ впродовж навчального року. [—таттю 15 доповнено частиною шостою зг≥дно ≥з «аконом ”крањни N 2073-III в≥д 02.11.2000р.]

—татт¤ 15-1. ¬≥дпустка у зв'¤зку з профсп≥лковим навчанн¤м

Ќа час профсп≥лкового навчанн¤ прац≥вникам, обраним до складу виборних профсп≥лкових орган≥в п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ, надаЇтьс¤ додаткова оплачувана в≥дпустка тривал≥стю до 6 календарних дн≥в.
( «акон доповнено статтею 15-1 зг≥дно ≥з «аконом N 1096-IV ( 1096-15 ) в≥д 10.07.2003 )

—татт¤ 16. “ворча в≥дпустка

“ворча в≥дпустка надаЇтьс¤ прац≥вникам дл¤ зак≥нченн¤ дисертац≥йних роб≥т, написанн¤ п≥дручник≥в та в ≥нших випадках, передбачених законодавством.

“ривал≥сть, пор¤док, умови наданн¤ та оплати творчих в≥дпусток установлюютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

–озд≥ли: I II III IV V VI VII VIII

–озд≥л IV.
—ќ÷≤јЋ№Ќ≤ ¬≤ƒѕ”—“ »

—татт¤ 17. ¬≥дпустка у зв'¤зку з ваг≥тн≥стю та пологами

Ќа п≥дстав≥ медичного висновку ж≥нкам надаЇтьс¤ оплачувана в≥дпустка у зв'¤зку з ваг≥тн≥стю та пологами тривал≥стю:

1) до полог≥в - 70 календарних дн≥в;

2) п≥сл¤ полог≥в - 56 календарних дн≥в (70 календарних дн≥в - у раз≥ народженн¤ двох ≥ б≥льше д≥тей та у раз≥ ускладненн¤ полог≥в), починаючи з дн¤ полог≥в.

ќсобам, ¤к≥ усиновили новонароджених д≥тей безпосередньо з пологового будинку, надаЇтьс¤ в≥дпустка з дн¤ усиновленн¤ тривал≥стю 56 календарних дн≥в (70 календарних дн≥в - при усиновленн≥ двох ≥ б≥льше д≥тей). ” раз≥ усиновленн¤ дитини (д≥тей) обома батьками вказана в≥дпустка надаЇтьс¤ одному з батьк≥в на њх розсуд.
( „астина друга статт≥ 17 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1114-IV ( 1114-15 ) в≥д 10.07.2003 )

—татт¤ 18. ¬≥дпустка дл¤ догл¤ду за дитиною до дос¤гненн¤ нею трир≥чного в≥ку

ѕ≥сл¤ зак≥нченн¤ в≥дпустки у зв'¤зку з ваг≥тн≥стю та пологами за бажанн¤м ж≥нки њй надаЇтьс¤ в≥дпустка дл¤ догл¤ду за дитиною до дос¤гненн¤ нею трир≥чного в≥ку.

ѕ≥дприЇмство за рахунок власних кошт≥в може надавати ж≥нкам частково оплачувану в≥дпустку та в≥дпустку без збереженн¤ зароб≥тноњ плати дл¤ догл¤ду за дитиною б≥льшоњ тривалост≥.

÷¤ в≥дпустка може бути використана повн≥стю або частинами та кож батьком дитини, бабою, д≥дом чи ≥ншими родичами, ¤к≥ фактично догл¤дають за дитиною, або особою, ¤ка усиновила чи вз¤ла п≥д оп≥ку дитину. «а бажанн¤м ж≥нки або ос≥б, зазначених у частин≥ трет≥й ц≥Їњ статт≥, у пер≥од перебуванн¤ њх у в≥дпустц≥ дл¤ догл¤ду за дитиною вони можуть працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. ѕри цьому за ними збер≥гаЇтьс¤ право на одержанн¤ допомоги в пер≥од в≥дпустки дл¤ догл¤ду за дитиною.

—татт¤ 19. ƒодаткова в≥дпустка прац≥вникам, ¤к≥ мають д≥тей

∆≥нц≥, ¤ка працюЇ ≥ маЇ двох або б≥льше д≥тей в≥ком до 15 рок≥в, або дитину-≥нвал≥да, або ¤ка усиновила дитину, одинок≥й матер≥, батьку, ¤кий виховуЇ дитину без матер≥ (у тому числ≥ й у раз≥ тривалого перебуванн¤ матер≥ в л≥кувальному заклад≥), а також особ≥, ¤ка вз¤ла дитину п≥д оп≥ку, надаЇтьс¤ щор≥чно додаткова оплачувана в≥дпустка тривал≥стю 7 календарних дн≥в без урахуванн¤ св¤ткових ≥ неробочих дн≥в (статт¤ 73  одексу закон≥в про працю ”крањни).

«а на¤вност≥ дек≥лькох п≥дстав дл¤ наданн¤ ц≥Їњ в≥дпустки њњ загальна тривал≥сть не може перевищувати 14 календарних дн≥в. [“екст статт≥ 19 викладено у нов≥й редакц≥њ зг≥дно ≥з «аконом ”крањни N 490-IV в≥д 06.02.2003р.]

—татт¤ 20. ѕор¤док наданн¤ соц≥альних в≥дпусток

“ривал≥сть в≥дпустки у зв'¤зку з ваг≥тн≥стю та пологами обчислюЇтьс¤ сумарно ≥ становить 126 календарних дн≥в (140 календарних дн≥в - у раз≥ народженн¤ двох ≥ б≥льше д≥тей та в раз≥ ускладненн¤ полог≥в). ¬она надаЇтьс¤ повн≥стю незалежно в≥д к≥лькост≥ дн≥в, фактично використаних до полог≥в.

ƒо в≥дпустки у зв'¤зку з ваг≥тн≥стю та пологами власник або уповноважений ним орган зобов'¤заний за за¤вою ж≥нки приЇднати щор≥чну в≥дпустку незалежно в≥д тривалост≥ њњ роботи в поточному робочому роц≥,

¬≥дпустка дл¤ догл¤ду за дитиною до дос¤гненн¤ нею трир≥чного в≥ку надаЇтьс¤ за за¤вою ж≥нки або ос≥б, зазначених у частин≥ трет≥й статт≥ 18 цього «акону, повн≥стю або частково в межах установленого пер≥оду та оформл¤Їтьс¤ наказом (розпор¤дженн¤м) власника або уповноваженого ним органу.

ќсобам, зазначеним у частин≥ трет≥й статт≥ 18 цього «акону (кр≥м ос≥б, ¤к≥ усиновили чи вз¤ли дитину п≥д оп≥ку у встановленому законодавством пор¤дку), в≥дпустка дл¤ догл¤ду за дитиною до дос¤гненн¤ нею трир≥чного в≥ку надаЇтьс¤ на п≥дстав≥ дов≥дки з м≥сц¤ роботи (навчанн¤, служби) матер≥ дитини про те, що вона вийшла на роботу до зак≥нченн¤ терм≥ну ц≥Їњ в≥дпустки ≥ виплату допомоги по догл¤ду за дитиною њй припинено (≥з зазначенн¤м дати).

¬≥дпустка дл¤ догл¤ду за дитиною до дос¤гненн¤ нею в≥ку трьох рок≥в не надаЇтьс¤ прац≥внику, ¤кщо дитина перебуваЇ на державному утриманн≥. ƒодатков≥ в≥дпустки прац≥вникам, ¤к≥ мають д≥тей, надаютьс¤ понад щор≥чн≥ в≥дпустки, передбачен≥ статт¤ми б, 7 ≥ 8 цього «акону, а також понад щор≥чн≥ в≥дпустки, встановлен≥ ≥ншими законами та нормативно-правовими актами, ≥ перенос¤тьс¤ на ≥нший пер≥од або продовжуютьс¤ у пор¤дку, визначеному статтею 11 цього «акону.

[” частину шосту статт≥ 20 внесено доповненн¤ зг≥дно ≥з «аконом ”крањни N 2073-III в≥д 02.11.2000р.]

–озд≥ли: I II III IV V VI VII VIII

–озд≥л V.
ќѕЋј“ј ¬≤ƒѕ”—“ќ 

—татт¤ 21. ѕор¤док оплати в≥дпусток

«ароб≥тна плата прац≥вникам за час в≥дпустки виплачуЇтьс¤ не п≥зн≥ше н≥ж за три дн≥ до њњ початку.

ѕор¤док обчисленн¤ зароб≥тноњ плати прац≥вникам за час щор≥чноњ в≥дпустки, додаткових в≥дпусток у зв'¤зку з навчанн¤м, творчоњ в≥дпустки, додатковоњ в≥дпустки прац≥вникам, ¤к≥ мають д≥тей, та компенсац≥њ за невикористан≥ в≥дпустки, встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

ѕрац≥вникам, ¤к≥ мають право на соц≥альн≥ в≥дпустки, передбачен≥ статт¤ми 17 ≥ 18 ÷ього «акону, виплачуЇтьс¤ державна допомога на умовах, передбачених «аконом ”крањни "ѕро державну допомогу с≥м'¤м з д≥тьми" та ≥ншими нормативно-правовими актами ”крањни.

—татт¤ 22. ¬≥драхуванн¤ ≥з зароб≥тноњ плати за час в≥дпустки

” раз≥ зв≥льненн¤ прац≥вника до зак≥нченн¤ робочого року, за ¤кий в≥н уже одержав в≥дпустку повноњ тривалост≥, дл¤ покритт¤ його заборгованост≥ власник, або уповноважений ним орган провадить в≥драхуванн¤ ≥з зароб≥тноњ плати за дн≥ в≥дпустки, що були надан≥ в рахунок нев≥дпрацьованоњ частини робочого року. ¬≥драхуванн¤, передбачене частиною першою ц≥Їњ статт≥, не провадитьс¤, ¤кщо прац≥вник зв≥льн¤Їтьс¤ з роботи у зв'¤зку з:

1) призовом або прийн¤тт¤м (вступом) на в≥йськову службу, направленн¤м на альтернативну (нев≥йськову) службу;

2) переведенн¤м прац≥вника за його згодою на ≥нше п≥дприЇмство або переходом на виборну посаду у випадках, передбачених законами ”крањни;

3) в≥дмовою в≥д переведенн¤ на роботу в ≥ншу м≥сцев≥сть разом з п≥дприЇмством, а також в≥дмовою в≥д продовженн¤ роботи у зв'¤зку з ≥стотною зм≥ною умов прац≥;

4) зм≥нами в орган≥зац≥њ виробництва та прац≥, в тому числ≥ л≥кв≥дац≥Їю, реорган≥зац≥Їю або перепроф≥люванн¤м п≥дприЇмства, скороченн¤м чисельност≥ або штату прац≥вник≥в;

5) ви¤вленн¤м нев≥дпов≥дност≥ прац≥вника займан≥й посад≥ або виконуван≥й робот≥ внасл≥док недостатньоњ  вал≥ф≥кац≥њ, або стану здоров'¤, що перешкоджають продовженню даноњ роботи;

6) нез'¤вленн¤м на роботу понад чотири м≥с¤ц≥ п≥др¤д внасл≥док тимчасовоњ непрацездатност≥, не рахуючи в≥дпустки у зв'¤зку з ваг≥тн≥стю та пологами, ¤кщо законодавством не встановлено б≥льш тривалий терм≥н збереженн¤ м≥сц¤ роботи (посади) при певному захворюванн≥;

7) поновленн¤м на робот≥ прац≥вника, ¤кий ран≥ше виконував цю роботу;

8) направленн¤м на навчанн¤;

9) виходом на пенс≥ю.

¬≥драхуванн¤ ≥з зароб≥тноњ плати за нев≥дпрацьован≥ дн≥ в≥дпустки у раз≥ смерт≥ прац≥вника не провадитьс¤.

—татт¤ 23.  ошти на оплату в≥дпусток

¬итрати, пов'¤зан≥ з оплатою в≥дпусток, передбачених статт¤ми 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16 ≥ 19 цього «акону, зд≥йснюютьс¤ за рахунок кошт≥в п≥дприЇмств, призначених на оплату прац≥, або за рахунок кошт≥в ф≥зичноњ особи, в ¤коњ працюють за трудовим договором прац≥вники.

¬ установах та орган≥зац≥¤х, що утримуютьс¤ за рахунок бюджетних кошт≥в, оплата в≥дпусток провадитьс¤ ≥з бюджетних асигнувань на њх утриманн¤.

ќплата ≥нших вид≥в в≥дпусток, передбачених колективним договором та угодами, трудовим договором, провадитьс¤ з прибутку, що залишаЇтьс¤ на п≥дприЇмств≥ п≥сл¤ сплати податк≥в та ≥нших обов'¤зкових платеж≥в до бюджету або за рахунок кошт≥в ф≥зичноњ особи, в ¤коњ працюють за трудовим договором прац≥вники. ¬ установах ≥ орган≥зац≥¤х, що утримуютьс¤ за рахунок бюджетних кошт≥в, оплата цих в≥дпусток провадитьс¤ в межах бюджетних асигнувань та ≥нших додаткових джерел.

‘≥нансуванн¤ допомоги по ваг≥тност≥ та пологах, а також по догл¤ду за дитиною до дос¤гненн¤ нею трир≥чного в≥ку провадитьс¤ з кошт≥в державного соц≥ального страхуванн¤.

—татт¤ 24. √рошова компенсац≥¤ за невикористан≥ щор≥чн≥ в≥дпустки

” раз≥ зв≥льненн¤ прац≥вника йому виплачуЇтьс¤ грошова компенсац≥¤ за вс≥ не використан≥ ним дн≥ щор≥чноњ в≥дпустки, а також додатков≥ в≥дпустки прац≥вникам, ¤к≥ мають д≥тей.

” раз≥ зв≥льненн¤ кер≥вних, педагог≥чних, наукових, науково-педагог≥чних прац≥вник≥в, спец≥ал≥ст≥в навчальних заклад≥в, ¤к≥ до зв≥льненн¤ пропрацювали не менш ¤к 10 м≥с¤ц≥в, грошова компенсац≥¤ виплачуЇтьс¤ за не використан≥ ними дн≥ щор≥чних в≥дпусток з розрахунку повноњ њх тривалост≥.

” раз≥ переведенн¤ прац≥вника на роботу на ≥нше п≥дприЇмство грошова компенсац≥¤ за не використан≥ ним дн≥ щор≥чних в≥дпусток за його бажанн¤м повинна бути перерахована на рахунок п≥дприЇмства, на ¤ке перейшов прац≥вник. «а бажанн¤м прац≥вника частина щор≥чноњ в≥дпустки зам≥нюЇтьс¤ грошовою компенсац≥Їю. ѕри цьому тривал≥сть наданоњ прац≥вников≥ щор≥чноњ та додаткових в≥дпусток не повинна бути менше н≥ж 24 календарних дн≥.

ќсобам в≥ком до в≥с≥мнадц¤ти рок≥в зам≥на вс≥х вид≥в в≥дпусток грошовою компенсац≥Їю не допускаЇтьс¤.

” раз≥ смерт≥ прац≥вника грошова компенсац≥¤ за не використан≥ ним дн≥ щор≥чних в≥дпусток, а також додатковоњ в≥дпустки прац≥вникам, ¤к≥ мають д≥тей, виплачуЇтьс¤ спадкоЇмц¤м.

–озд≥ли: I II III IV V VI VII VIII

–озд≥л VI.
¬≤ƒѕ”—“ » Ѕ≈« «Ѕ≈–≈∆≈ЌЌя «ј–ќЅ≤“Ќќѓ ѕЋј“»

—татт¤ 25. ¬≥дпустка без збереженн¤ зароб≥тноњ плати, що надаЇтьс¤ прац≥вников≥ в обов'¤зковому пор¤дку

¬≥дпустка без збереженн¤ зароб≥тноњ плати за бажанн¤м прац≥вника надаЇтьс¤ в обов'¤зковому пор¤дку:

1) матер≥ або батьку, ¤кий виховуЇ д≥тей без матер≥ (в тому числ≥ й у раз≥ тривалого перебуванн¤ матер≥ в л≥кувальному заклад≥), що маЇ двох ≥ б≥льше д≥тей в≥ком до 15 рок≥в або дитину-≥нвал≥да, - тривал≥стю до 14 календарних дн≥в щор≥чно;

2) чолов≥ков≥, дружина ¤кого перебуваЇ у п≥сл¤пологов≥й в≥дпустц≥, - тривал≥стю до 14 календарних дн≥в;

3) матер≥ або ≥ншим особам, зазначеним у частин≥ трет≥й статт≥ 18 та частин≥ перш≥й статт≥ 19 цього «акону, в раз≥ ¤кщо дитина потребуЇ домашнього догл¤ду, - тривал≥стю, визначеною в медичному висновку, але не б≥льш ¤к до дос¤гненн¤ дитиною шестир≥чного в≥ку, а в раз≥ ¤кщо дитина хвора на цукровий д≥абет I типу (≥нсул≥нозалежний), - не б≥льш ¤к до дос¤гненн¤ дитиною ш≥стнадц¤тир≥чного в≥ку;

4) ветеранам в≥йни, особам, ¤к≥ мають особлив≥ заслуги перед Ѕатьк≥вщиною, та особам, на ¤ких поширюЇтьс¤ чинн≥сть «акону ”крањни "ѕро статус ветеран≥в в≥йни, гарант≥њ њх соц≥ального захисту", - тривал≥стю до 14 календарних дн≥в щор≥чно;

5) особам, ¤к≥ мають особлив≥ трудов≥ заслуги перед Ѕатьк≥вщиною, - тривал≥стю до 21 календарного дн¤ щор≥чно;

6) пенс≥онерам за в≥ком та ≥нвал≥дам III групи - тривал≥стю до «ќ календарних дн≥в щор≥чно:

7) ≥нвал≥дам I та II груп - тривал≥стю до 60 календарних дн≥в щор≥чно;

8) особам, ¤к≥ одружуютьс¤, - тривал≥стю до 10 календарних дн≥в;

9) прац≥вникам у раз≥ смерт≥ р≥дних по кров≥ або по шлюбу: чолов≥ка (дружини), батьк≥в (в≥тчима, мачухи), дитини (пасинка, падч≥рки), брат≥в, сестер - тривал≥стю до 7 календарних дн≥в без урахуванн¤ часу, необх≥дного дл¤ проњзду до м≥сц¤ похованн¤ та назад; ≥нших р≥дних - тривал≥стю до 3 календарних дн≥в без урахуванн¤ часу, необх≥дного дл¤ проњзду до м≥сц¤ похованн¤ та назад;

10) прац≥вникам дл¤ догл¤ду за хворим р≥дним по кров≥ або по шлюбу, ¤кий за висновком медичного закладу потребуЇ пост≥йного стороннього догл¤ду, - тривал≥стю, визначеною у медичному висновку, але не б≥льше 30 календарних дн≥в;

11) прац≥вникам дл¤ завершенн¤ санаторно-курортного л≥куванн¤ - тривал≥стю, визначеною у медичному висновку;

12) прац≥вникам, допущеним до вступних ≥спит≥в у вищ≥ навчальн≥ заклади, - тривал≥стю 15 календарних дн≥в без урахуванн¤ часу, необх≥дного дл¤ проњзду до м≥сцезнаходженн¤ навчального закладу та назад;

13) прац≥вникам, допущеним до складанн¤ вступних ≥спит≥в в асп≥рантуру з в≥дривом або без в≥дриву в≥д виробництва, а також прац≥вникам, ¤к≥ навчаютьс¤ без в≥дриву в≥д виробництва в асп≥рантур≥ та усп≥шно виконують ≥ндив≥дуальний план п≥дготовки, тривал≥стю, необх≥дною дл¤ проњзду до м≥сцезнаходженн¤ вищого навчального закладу або закладу науки ≥ назад;

14) сум≥сникам - на терм≥н до зак≥нченн¤ в≥дпустки за основним м≥сцем роботи;

15) ветеранам прац≥ - тривал≥стю до 14 календарних дн≥в щор≥чно;

16) прац≥вникам, ¤к≥ не використали за попередн≥м м≥сцем роботи щор≥чну основну та додатков≥ в≥дпустки повн≥стю або частково ≥ одержали за них грошову компенсац≥ю, - тривал≥стю до 24 календарних дн≥в у перший р≥к роботи на даному п≥дприЇмств≥ до настанн¤ шестим≥с¤чного терм≥ну безперервноњ роботи. [ѕункт 16 частини першоњ статт≥ 25 викладено в нов≥й редакц≥њ зг≥дно ≥з «аконом ”крањни N 2073-III в≥д 02.11.2000р.]

17) прац≥вникам, д≥ти ¤ких у в≥ц≥ до 18 рок≥в вступають до навчальних заклад≥в, розташованих в ≥нш≥й м≥сцевост≥, - тривал≥стю 12 календарних дн≥в без урахуванн¤ часу, необх≥дного дл¤ проњзду до м≥сцезнаходженн¤ навчального закладу та у зворотному напр¤м≥.

«а на¤вност≥ двох або б≥льше д≥тей зазначеного в≥ку така в≥дпустка надаЇтьс¤ окремо дл¤ супроводженн¤ кожноњ дитини

ѕрац≥вникам, ¤к≥ навчаютьс¤ без в≥дриву в≥д виробництва в асп≥рантур≥, прот¤гом четвертого року навчанн¤ надаЇтьс¤ за њх бажанн¤м один в≥льний в≥д роботи день на тиждень без збереженн¤ зароб≥тноњ плати.

—татт¤ 26. ¬≥дпустка без збереженн¤ зароб≥тноњ плати за згодою стор≥н

«а с≥мейними обставинами та з ≥нших причин прац≥внику може надаватис¤ в≥дпустка без збереженн¤ зароб≥тноњ плати на терм≥н, обумовлений угодою м≥ж прац≥вником та власником або уповноваженим ним органом, але не б≥льше 15 календарних дн≥в на р≥к. [„астину другу статт≥ 26 виключено зг≥дно ≥з «аконом ”крањни N 2073-III в≥д 02.11.2000р.]

–озд≥ли: I II III IV V VI VII VIII

–озд≥л VII.
ƒ≈–∆ј¬Ќ»… Ќј√Ћяƒ ≤  ќЌ“–ќЋ№ «ј ƒќƒ≈–∆јЌЌяћ «ј ќЌќƒј¬—“¬ј ѕ–ќ ¬≤ƒѕ”—“ » “ј ¬≤ƒѕќ¬≤ƒјЋ№Ќ≤—“№ «ј …ќ√ќ ѕќ–”Ў≈ЌЌя

—татт¤ 27. ќргани нагл¤ду ≥ контролю за додержанн¤м законодавства про в≥дпустки

Ќагл¤д за додержанн¤м законодавства про в≥дпустки зд≥йснюють спец≥ально уповноважен≥ на те державн≥ органи та ≥нспекц≥њ, ¤к≥ Ї незалежними у своњй д≥¤льност≥ в≥д власника або уповноваженого ним органу.

 онтроль за додержанн¤м законодавства про в≥дпустки зд≥йснюють в межах своЇњ компетенц≥њ центральн≥ та м≥сцев≥ органи державноњ виконавчоњ влади та профсп≥лков≥ органи.

¬ищий нагл¤д за додержанн¤м ≥ правильним застосуванн¤м законодавства про в≥дпустки зд≥йснюЇтьс¤ √енеральним прокурором ”крањни та п≥дпор¤дкованими йому прокурорами.

—татт¤ 28. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ законодавства про в≥дпустки

ќсоби, винн≥ в порушенн≥ законодавства про в≥дпустки, несуть в≥дпов≥дальн≥сть зг≥дно з законодавством.

–озд≥ли: I II III IV V VI VII VIII

–озд≥л VIII.
«ј Ћё„Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

—татт¤ 29. –озгл¤д спор≥в щодо в≥дпусток

—пори, ¤к≥ виникають щодо наданн¤ в≥дпусток, розгл¤даютьс¤ в пор¤дку, встановленому законодавством про працю.

ѕрезидент ”крањни Ћ. учма

–озд≥ли: I II III IV V VI VII VIII
јвтор проекта - —адовий “арас
http://ukrlaws.narod.ru
Сайт создан в системе uCoz