«акон ”крањни "ѕро пенс≥йне забезпеченн¤"
(зм≥нений ≥ доповнений законом в≥д 31 травн¤ 2005 р.)

«м≥ст закону
–озд≥л 1. «агальн≥ положенн¤
–озд≥л 2. “рудов≥ пенс≥њ
–озд≥л 3. —оц≥альн≥ пенс≥њ
–озд≥л 4. ѕор¤док ≥ умови перерахунку пенс≥й
–озд≥л 5. ¬≥дпов≥дальн≥сть п≥дприЇмств та орган≥зац≥й ≥ громад¤н
( ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади (¬¬–), 1992, N 3, ст. 10 )
( ¬водитьс¤ в д≥ю ѕостановою ¬–
N 1931-XII ( 1931-12 ) в≥д 06.12.91, ¬¬–, 1992, N 3, ст. 11 )
( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом
N 2356-XII ( 2356-12 ) в≥д 15.05.92, ¬¬–, 1992, N 32, ст.459
ƒекретом
N 7-92 в≥д 09.12.92, ¬¬–, 1993, N 5, ст. 34
«аконами
N 3128-XII ( 3128-12 ) в≥д 22.04.93, ¬¬–, 1993, N 22, ст.227
N 3284-XII ( 3284-12 ) в≥д 17.06.93, ¬¬–, 1993, N 29, ст.303
N 3948-XII ( 3948-12 ) в≥д 04.02.94, ¬¬–, 1994, N 24, ст.179
N 428/95-¬– в≥д 14.11.95, ¬¬–, 1995, N 43, ст.313 )
( ƒодатково див. ѕостанову ¬– N 429/95-¬– в≥д 14.11.95,
¬¬–, 1995, N 43, ст.314 )
( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами
N 198/96-¬– в≥д 16.05.96, ¬¬–, 1996, N 31, ст.146
N 534/96-¬– в≥д 21.11.96, ¬¬–, 1997, N 4, ст. 23
N 307/97-¬– в≥д 04.06.97, ¬¬–, 1997, N 45, ст.283
N 112/98-¬– в≥д 11.02.98, ¬¬–, 1998, N 26, ст.156
N 1222-XIV ( 1222-14 ) в≥д 17.11.99, ¬¬–, 1999, N 52, ст.465
N 1461-III ( 1461-14 ) в≥д 17.02.2000, ¬¬–, 2000, N 13, ст.104
N 2631-III ( 2631-14 ) в≥д 11.07.2001, ¬¬–, 2001, N 44, ст.228
N 2833-III ( 2833-14 ) в≥д 29.11.2001- набуваЇ чинност≥ з
1 с≥чн¤ 2002 року, ¬¬–, 2002, N 10, ст.71
N 2981-III ( 2981-14 ) в≥д 17.01.2002, ¬¬–, 2002, N 17, ст.125
N 854-IV ( 854-15 ) в≥д 22.05.2003, ¬¬–, 2003, N 36, ст.278
N 904-IV ( 904-15 ) в≥д 05.06.2003, ¬¬–, 2003, N 38, ст.317
N 951-IV ( 951-15 ) в≥д 05.06.2003, ¬¬–, 2003, N 39, ст.348
N 1096-IV ( 1096-15 ) в≥д 10.07.2003, ¬¬–, 2004, N 6, ст.38
N 1110-IV ( 1110-15 ) в≥д 10.07.2003, ¬¬–, 2004, N 7, ст.53
N 1111-IV ( 1111-15 ) в≥д 10.07.2003, ¬¬–, 2004, N 7, ст.54
- набуваЇ чинност≥ з 01.01.2004 )
N 2603-IV ( 2603-15 ) в≥д 31.05.2005, ¬¬–, 2005, N 25, ст.338

÷ей «акон в≥дпов≥дно до  онституц≥њ ”крањни ( 888-09 ) гарантуЇ вс≥м непрацездатним громад¤нам ”крањни право на матер≥альне забезпеченн¤ за рахунок сусп≥льних фонд≥в споживанн¤ шл¤хом наданн¤ трудових ≥ соц≥альних пенс≥й.

«акон спр¤мований на те, щоб повн≥ше враховувалас¤ сусп≥льно-корисна прац¤ ¤к джерело зростанн¤ добробуту народу ≥ кожноњ людини, встановлюЇ Їдн≥сть умов ≥ норм пенс≥йного забезпеченн¤ роб≥тник≥в, член≥в колгосп≥в та ≥нших категор≥й труд¤щих.

«акон гарантуЇ соц≥альну захищен≥сть пенс≥онер≥в шл¤хом встановленн¤ пенс≥й на р≥вн≥, ор≥Їнтованому на прожитковий м≥н≥мум, а також регул¤рного перегл¤ду њх розм≥р≥в у зв'¤зку ≥з зб≥льшенн¤м розм≥ру м≥н≥мального споживчого бюджету ≥ п≥двищенн¤м ефективност≥ економ≥ки республ≥ки.

–озд≥ли: I II III IV V

–озд≥л I.
«ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

—татт¤ 1. ѕраво громад¤н ”крањни на державне пенс≥йне забезпеченн¤

√ромад¤ни ”крањни мають право на державне пенс≥йне забезпеченн¤ за в≥ком, по ≥нвал≥дност≥, у зв'¤зку з втратою годувальника та в ≥нших випадках, передбачених цим «аконом.

≤ноземн≥ громад¤ни та особи без громад¤нства, ¤к≥ проживають в ”крањн≥, мають право на пенс≥ю нар≥вн≥ з громад¤нами ”крањни на умовах, передбачених законодавством або м≥ждержавними угодами.

ѕенс≥йне забезпеченн¤ громад¤н ”крањни, що проживають за њњ межами, провадитьс¤ на основ≥ договор≥в (угод) з ≥ншими державами.

” тих випадках, коли договорами (угодами) м≥ж ”крањною та ≥ншими державами передбачено ≥нш≥ правила, н≥ж т≥, що м≥ст¤тьс¤ у цьому «акон≥, то застосовуютьс¤ правила, встановлен≥ цими договорами (угодами).

—татт¤ 2. ¬иди державних пенс≥й

«а цим «аконом призначаютьс¤:

а) трудов≥ пенс≥њ:

за в≥ком;

по ≥нвал≥дност≥;

в раз≥ втрати годувальника;

за вислугу рок≥в;

( ѕункт "б" статт≥ 2 втратив чинн≥сть на п≥дстав≥ «акону N 2603-IV ( 2603-15 ) в≥д 31.05.2005 ).

—татт¤ 3. ќсоби, ¤к≥ мають право на трудову пенс≥ю

ѕраво на трудову пенс≥ю мають особи, зайн¤т≥ сусп≥льно корисною працею, при додержанн≥ ≥нших умов, передбачених цим «аконом:

а) особи, ¤к≥ працюють на п≥дприЇмствах, в установах, орган≥зац≥¤х, кооперативах (у тому числ≥ за угодами цив≥льно-правового характеру), незалежно в≥д використовуваних форм власност≥ та господарюванн¤, або Ї членами колгосп≥в та ≥нших кооператив≥в*,- за умови сплати п≥дприЇмствами та орган≥зац≥¤ми страхових внеск≥в до ѕенс≥йного фонду ”крањни;
( ѕункт "а" статт≥ 3 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 3284-12 в≥д 17.06.93 ) * ƒал≥ ≥менуютьс¤ - п≥дприЇмства та орган≥зац≥њ, ¤кщо не обумовлено ≥нше.

б) особи, ¤к≥ займаютьс¤ п≥дприЇмницькою д≥¤льн≥стю, заснованою на особист≥й власност≥ ф≥зичноњ особи та виключно њњ прац≥, - за умови сплати страхових внеск≥в до ѕенс≥йного фонду ”крањни;

в) члени творчих сп≥лок, а також ≥нш≥ творч≥ прац≥вники, ¤к≥ не Ї членами таких сп≥лок, - за умови сплати страхових внеск≥в до ѕенс≥йного фонду ”крањни;

г) ≥нш≥ особи, ¤к≥ п≥дл¤гають державному соц≥альному страхуванню;

д) прац≥вники воЇн≥зованих формувань, ¤к≥ не п≥дл¤гають державному соц≥альному страхуванню, особи начальницького ≥ р¤дового складу фельд'Їгерськоњ служби ћ≥н≥стерства зв'¤зку ”крањни;

е) вихованц≥, учн≥, студенти, курсанти, слухач≥, стажисти, кл≥н≥чн≥ ординатори, асп≥ранти, докторанти;

Ї) особи, ¤к≥ стали ≥нвал≥дами у зв'¤зку з виконанн¤м державних чи громадських обов'¤зк≥в або у зв'¤зку з виконанн¤м д≥й по р¤туванню людського житт¤, охорон≥ державноњ, колективноњ та ≥ндив≥дуальноњ власност≥, а також по охорон≥ правопор¤дку;

ж) особи, ¤к≥ зд≥йснюють догл¤д за ≥нвал≥дом I групи або дитиною-≥нвал≥дом в≥ком до 16 рок≥в, а також за пенс≥онером, ¤кий за висновком медичного закладу потребуЇ пост≥йного стороннього догл¤ду;

з) члени с≥мей ос≥б, вказаних у ц≥й статт≥, ≥ пенс≥онер≥в з числа цих ос≥б - у раз≥ втрати годувальника.

—татт¤ 4. ѕенс≥йне забезпеченн¤ в≥йськовослужбовц≥в та њх с≥мей

”мови, норми та пор¤док пенс≥йного забезпеченн¤ в≥йськовослужбовц≥в, а також ос≥б начальницького ≥ р¤дового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ та член≥в њх с≥мей встановлюютьс¤ «аконом ”крањни про пенс≥йне забезпеченн¤ в≥йськовослужбовц≥в та ос≥б начальницького ≥ р¤дового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ. ѓм надаЇтьс¤ також право на одержанн¤ пенс≥й на п≥дставах, передбачених цим «аконом, незалежно в≥д м≥сц¤ проходженн¤ в≥йськовоњ служби. ѕри цьому вс≥ види грошового забезпеченн¤ в≥йськовослужбовц≥в, а також ос≥б начальницького ≥ р¤дового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ враховуютьс¤ нар≥вн≥ ≥з зароб≥тною платою роб≥тник≥в ≥ службовц≥в.

( —татт¤ 4 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 3284-12 в≥д 17.06.93 )

—татт¤ 5. ќсоби, ¤к≥ мають право на соц≥альну пенс≥ю

( —татт¤ 5 втратила чинн≥сть у частин≥ призначенн¤ соц≥альних пенс≥й на п≥дстав≥ «акону N 2603-IV ( 2603-15 ) в≥д 31.05.2005 )

ѕраво на соц≥альну пенс≥ю мають ус≥ непрацездатн≥ громад¤ни на умовах, що визначаютьс¤ цим «аконом.

—татт¤ 6. ѕраво вибору пенс≥њ

ќсобам, ¤к≥ мають одночасно право на р≥зн≥ державн≥ пенс≥њ, призначаЇтьс¤ одна пенс≥¤ за њх вибором, за вин¤тком пенс≥й ≥нвал≥дам внасл≥док пораненн¤, контуз≥њ чи кал≥цтва, що њх вони д≥стали при захист≥ Ѕатьк≥вщини або при виконанн≥ ≥нших обов'¤зк≥в в≥йськовоњ служби, або внасл≥док захворюванн¤, пов'¤заного з перебуванн¤м на фронт≥ чи з виконанн¤м ≥нтернац≥онального обов'¤зку.

—татт¤ 7. «верненн¤ за призначенн¤м пенс≥њ

«верненн¤ за призначенн¤м пенс≥њ може зд≥йснюватис¤ у будь-¤кий час п≥сл¤ виникненн¤ права на пенс≥ю.

ѕри цьому пенс≥њ за в≥ком ≥ по ≥нвал≥дност≥ призначаютьс¤ незалежно в≥д того, припинено роботу на час зверненн¤ за пенс≥Їю чи вона продовжуЇтьс¤. ѕенс≥њ за вислугу рок≥в призначаютьс¤ при залишенн≥ роботи, ¤ка даЇ право на цю пенс≥ю.

—татт¤ 8.  ошти на виплату пенс≥й. «в≥льненн¤ пенс≥й в≥д податк≥в

¬иплата пенс≥й зд≥йснюЇтьс¤ з кошт≥в ѕенс≥йного фонду ”крањни. ( „астина перша статт≥ 8 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 2631-III ( 2631-14 ) в≥д 11.07.2001 )

ѕенс≥йний фонд ”крањни Ї самост≥йною ф≥нансово-банк≥вською системою, не входить до складу державного бюджету ”крањни, формуЇтьс¤ за рахунок кошт≥в, що в≥драховуютьс¤ п≥дприЇмствами ≥ орган≥зац≥¤ми (в тому числ≥ й тими, що використовують працю громад¤н за угодами цив≥льно-правового характеру) на заходи соц≥ального страхуванн¤ за тарифами, диференц≥йованими залежно в≥д небезпечност≥, шк≥дливост≥, т¤жкост≥ роб≥т та стану ≥нших умов прац≥, страхових внеск≥в громад¤н, ¤к≥ займаютьс¤ п≥дприЇмницькою д≥¤льн≥стю, обов'¤зкових страхових внеск≥в громад¤н, а також кошт≥в державного бюджету ”крањни. ѕоложенн¤ про ѕенс≥йний фонд ”крањни затверджуЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ( „астина друга статт≥ 8 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 3284-12 в≥д 17.06.93 ).

‘≥нансуванн¤ витрат на виплату пенс≥й провадитьс¤ по вс≥й територ≥њ ”крањни щом≥с¤чно незалежно в≥д надходжень кошт≥в та соц≥ально-економ≥чного стану конкретних рег≥он≥в за рахунок перерозпод≥лу кошт≥в ѕенс≥йного фонду ”крањни в межах крањни. «аборон¤Їтьс¤ розрив у строках ф≥нансуванн¤ витрат на виплату пенс≥й у р≥зних адм≥н≥стративно-територ≥альних одиниц¤х. ( —таттю 8 доповнено частиною третьою зг≥дно ≥з «аконом N 2631-III ( 2631-14 ) в≥д 11.07.2001 )

ѕенс≥њ не п≥дл¤гають оподаткуванню.

—татт¤ 9. ƒобров≥льне страхуванн¤ додатковоњ пенс≥њ

ѕор¤д з державним пенс≥йним забезпеченн¤м труд¤щ≥ мають право укладати договори добров≥льного страхуванн¤ додатковоњ пенс≥њ. ƒжерелом дл¤ виплати додатковоњ пенс≥њ в систем≥ ”крањнськоњ державноњ страховоњ комерц≥йноњ орган≥зац≥њ (”крдержстрах) Ї страховий фонд, ¤кий складаЇтьс¤ на 50 процент≥в з особистих внеск≥в труд¤щих ≥ на 50 процент≥в - з кошт≥в державного бюджету ”крањни.

ѕ≥дприЇмства та орган≥зац≥њ за р≥шенн¤м адм≥н≥страц≥њ ≥ виборного органу первинноњ профсп≥лковоњ орган≥зац≥њ (профсп≥лкового представника), ¤кщо це передбачено колективним договором (угодою), а також колгоспи та ≥нш≥ кооперативи за р≥шенн¤м загальних збор≥в можуть в≥дшкодовувати прац≥вникам за рахунок власних кошт≥в, призначених дл¤ оплати прац≥, повн≥стю або частково внески, сплачен≥ ними за договорами добров≥льного страхуванн¤ додатковоњ пенс≥њ. ( „астина друга статт≥ 9 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1096-IV ( 1096-15 ) в≥д 10.07.2003 )

—татт¤ 10. ќргани, що зд≥йснюють пенс≥йне забезпеченн¤

ѕенс≥йне забезпеченн¤ в≥дпов≥дно до цього «акону зд≥йснюЇтьс¤ органами ѕенс≥йного фонду ”крањни. ( —татт¤ 10 в редакц≥њ «акону N 2981-III ( 2981-14 ) в≥д 17.01.2002 )

—татт¤ 11. ѕитанн¤, що належать до в≥данн¤  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни

ƒо в≥данн¤  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни належать питанн¤, пов'¤зан≥ з реал≥зац≥Їю ≥ додержанн¤м гарант≥й, передбачених цим «аконом.

–озд≥ли: I II III IV V

–озд≥л II.
“–”ƒќ¬≤ ѕ≈Ќ—≤ѓ

ѕ≈Ќ—≤ѓ «ј ¬≤ ќћ

—татт¤ 12. ”мови призначенн¤ пенс≥й за в≥ком

ѕраво на пенс≥ю за в≥ком мають:

чолов≥ки - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 60 рок≥в ≥ при стаж≥ роботи не менше 25 рок≥в;

ж≥нки - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 55 рок≥в ≥ при стаж≥ роботи не менше 20 рок≥в.

—татт¤ 13. ѕенс≥њ за в≥ком на п≥льгових умовах

Ќа п≥льгових умовах мають право на пенс≥ю за в≥ком, незалежно в≥д м≥сц¤ останньоњ роботи:

а) прац≥вники, зайн¤т≥ повний робочий день на п≥дземних роботах, на роботах з особливо шк≥дливими ≥ особливо важкими умовами прац≥, - за списком N 1 виробництв, роб≥т, профес≥й, посад ≥ показник≥в, затверджуваним  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, ≥ за результатами атестац≥њ робочих м≥сць;

чолов≥ки - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 50 рок≥в ≥ при стаж≥ роботи не менше 20 рок≥в, з них не менше 10 рок≥в на зазначених роботах;

ж≥нки - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 45 рок≥в ≥ при стаж≥ роботи не менше 15 рок≥в, з них не менше 7 рок≥в 6 м≥с¤ц≥в на зазначених роботах.

ѕрац≥вникам, ¤к≥ мають не менше половини стажу роботи з особливо шк≥дливими ≥ особливо важкими умовами прац≥, пенс≥њ на п≥льгових умовах призначаютьс¤ ≥з зменшенн¤м в≥ку, передбаченого статтею 12 цього «акону, на 1 р≥к за кожний повний р≥к такоњ роботи чолов≥кам ≥ на 1 р≥к 4 м≥с¤ц≥ - ж≥нкам;

б) прац≥вники, зайн¤т≥ повний робочий день на ≥нших роботах ≥з шк≥дливими ≥ важкими умовами прац≥, - за списком N 2 виробництв, роб≥т, профес≥й, посад ≥ показник≥в, затверджуваним  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, ≥ за результатами атестац≥њ робочих м≥сць:

чолов≥ки - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 55 рок≥в ≥ при стаж≥ роботи не менше 25 рок≥в, з них не менше 12 рок≥в 6 м≥с¤ц≥в на зазначених роботах;

ж≥нки - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 50 рок≥в ≥ при стаж≥ роботи не менше 20 рок≥в, з них не менше 10 рок≥в на зазначених роботах.

ѕрац≥вникам, ¤к≥ мають не менше половини стажу роботи ≥з шк≥дливими ≥ важкими умовами прац≥, пенс≥њ на п≥льгових умовах призначаютьс¤ ≥з зменшенн¤м в≥ку, передбаченого статтею 12 цього «акону, на 1 р≥к за кожн≥ 2 роки 6 м≥с¤ц≥в такоњ роботи чолов≥кам ≥ за кожн≥ 2 роки такоњ роботи - ж≥нкам;

в) трактористи-машин≥сти, безпосередньо зайн¤т≥ у виробництв≥ с≥льськогосподарськоњ продукц≥њ в колгоспах, радгоспах, ≥нших п≥дприЇмствах с≥льського господарства, - чолов≥ки п≥сл¤ дос¤гненн¤ 55 рок≥в ≥ при загальному стаж≥ роботи не менше 25 рок≥в, з них не менше 20 рок≥в на зазначен≥й робот≥;

г) ж≥нки, ¤к≥ працюють трактористами-машин≥стами, машин≥стами буд≥вельних, шл¤хових ≥ вантажно-розвантажувальних машин, змонтованих на баз≥ трактор≥в ≥ екскаватор≥в, - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 50 рок≥в ≥ при загальному стаж≥ роботи не менше 20 рок≥в, з них не менше 15 рок≥в на зазначен≥й робот≥;

д) ж≥нки, ¤к≥ працюють до¤рками (операторами машинного доњнн¤), свинарками-операторами в колгоспах, радгоспах, ≥нших п≥дприЇмствах с≥льського господарства, - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 50 рок≥в ≥ при стаж≥ зазначеноњ роботи не менше 20 рок≥в за умови виконанн¤ встановлених норм обслуговуванн¤. Ќорми обслуговуванн¤ дл¤ цих ц≥лей встановлюютьс¤ в пор¤дку, що визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

е) ж≥нки, зайн¤т≥ прот¤гом повного сезону на вирощуванн≥, збиранн≥ та п≥сл¤збиральн≥й обробц≥ тютюну,- п≥сл¤ дос¤гненн¤ 50 рок≥в ≥ при стаж≥ зазначеноњ роботи не менше 20 рок≥в;

Ї) роб≥тниц≥ текстильного виробництва, зайн¤т≥ на верстатах ≥ машинах, - за списком виробництв ≥ профес≥й, затверджуваним у пор¤дку, що визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 50 рок≥в ≥ при стаж≥ зазначеноњ роботи не менше 20 рок≥в;

ж) ж≥нки, ¤к≥ працюють у с≥льськогосподарському виробництв≥ та виховали п'¤теро ≥ б≥льше д≥тей, - незалежно в≥д в≥ку ≥ трудового стажу, в пор¤дку, що визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

з) вод≥њ м≥ського пасажирського транспорту (автобус≥в, тролейбус≥в, трамвањв) ≥ великовагових автомоб≥л≥в, зайн¤тих у технолог≥чному процес≥ важких ≥ шк≥дливих виробництв:

чолов≥ки - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 55 рок≥в ≥ при стаж≥ роботи 25 рок≥в, в тому числ≥ на зазначен≥й робот≥ не менше 12 рок≥в 6 м≥с¤ц≥в;

ж≥нки - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 50 рок≥в ≥ при стаж≥ роботи 20 рок≥в, в тому числ≥ на зазначен≥й робот≥ не менше 10 рок≥в.

( ѕункт "з" частини першоњ статт≥ 13 в редакц≥њ «акону N 2356-12 в≥д 15.05.92 )

( „астину другу статт≥ 13 виключено на п≥дстав≥ «акону N 1461-III ( 1461-14 ) в≥д 17.02.2000 )

( „астину третю статт≥ 13 виключено на п≥дстав≥ «акону N 198/96-¬– в≥д 16.05.96 )

ѕрац≥вникам ≥нших виробництв, профес≥й та посад достроков≥ пенс≥њ залежно в≥д умов прац≥ (але не ран≥ш ¤к п≥сл¤ дос¤гненн¤ 55 рок≥в чолов≥ками ≥ 50 рок≥в ж≥нками) можуть встановлюватис¤ за результатами атестац≥њ робочих м≥сць за рахунок кошт≥в п≥дприЇмств та орган≥зац≥й, призначених на оплату прац≥, ¤к≥ перераховуютьс¤ до ѕенс≥йного фонду ”крањни на виплату пенс≥й до дос¤гненн¤ прац≥вником пенс≥йного в≥ку, передбаченого статтею 12 цього «акону. ( „астина трет¤ статт≥ 13 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 198/96-¬– в≥д 16.05.96 )

ѕор¤док пенс≥йного забезпеченн¤ ос≥б, ¤к≥ працювали до введенн¤ в д≥ю цього «акону на роботах ≥з шк≥дливими ≥ важкими умовами прац≥, передбачених законодавством, що д≥¤ло ран≥ше, визначаЇтьс¤ статтею 100 даного «акону.

 онтроль за правильн≥стю застосуванн¤ списк≥в на п≥льгове пенс≥йне забезпеченн¤ ≥ ¤к≥стю проведенн¤ атестац≥њ робочих м≥сць на п≥дприЇмствах та в орган≥зац≥¤х, п≥дготовка пропозиц≥й щодо вдосконаленн¤ цих списк≥в покладаютьс¤ на органи ƒержавноњ експертизи умов прац≥. ѕоложенн¤ про органи ƒержавноњ експертизи умов прац≥ та пор¤док проведенн¤ атестац≥њ робочих м≥сць затверджуютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 14. ќсобливост≥ пенс≥йного забезпеченн¤ прац≥вник≥в, зайн¤тих на п≥дземних ≥ в≥дкритих г≥рничих роботах та в металург≥њ

ѕрац≥вники, безпосередньо зайн¤т≥ повний робочий день на п≥дземних ≥ в≥дкритих г≥рничих роботах (включаючи особовий склад г≥рничо-р¤тувальних частин) по видобутку вуг≥лл¤, сланцю, руди та ≥нших корисних копалин, на буд≥вництв≥ шахт ≥ рудник≥в та в металург≥њ, - за списком роб≥т ≥ профес≥й, затверджуваним  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, мають право на пенс≥ю незалежно в≥д в≥ку, ¤кщо вони були зайн¤т≥ на цих роботах не менше 25 рок≥в, а прац≥вники пров≥дних профес≥й на цих роботах: роб≥тники очисного вибою, прох≥дники, виб≥йники на в≥дб≥йних молотках, машин≥сти г≥рничих виймальних машин, сталевари, горнов≥, агломератники, вальцювальники гар¤чого прокату, оброблювач≥ поверхневих дефект≥в металу (вогневим засобом вручну) на гар¤чих д≥льниц¤х, машин≥сти кран≥в металург≥йного виробництва (в≥дд≥лень нагр≥вальних колод¤з≥в та стриперних в≥дд≥лень), - за умови, ¤кщо вони були зайн¤т≥ на цих роботах не менше 20 рок≥в. “акий же пор¤док пенс≥йного забезпеченн¤ поширюЇтьс¤ ≥ на прац≥вник≥в, безпосередньо зайн¤тих повний робочий день на п≥дземних роботах (включаючи особовий склад г≥рничо-р¤тувальних частин) на шахтах по видобутку вуг≥лл¤, сланцю, руди та ≥нших корисних копалин, що реструктуризуютьс¤ або знаход¤тьс¤ в стад≥њ л≥кв≥дац≥њ, але не б≥льше 2 рок≥в. ( „астина перша статт≥ 14 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами N 904-IV ( 904-15 ) в≥д 05.06.2003, N 1111-IV ( 1111-15 ) в≥д 10.07.2003 - набуваЇ чинност≥ з 01.01.2004 )

ѕри на¤вност≥ стажу на п≥дземних роботах менше 10 рок≥в у чолов≥к≥в ≥ менше 7 рок≥в 6 м≥с¤ц≥в у ж≥нок за кожний повний р≥к цих роб≥т пенс≥йний в≥к, передбачений статтею 12 цього «акону, знижуЇтьс¤ на 1 р≥к.

—татт¤ 15. ѕенс≥њ громад¤нам, ¤к≥ постраждали в≥д „орнобильськоњ катастрофи

”мови, норми та пор¤док пенс≥йного забезпеченн¤ громад¤н, ¤к≥ постраждали в≥д „орнобильськоњ катастрофи, визначаютьс¤ «аконом ”крањнськоњ –—– "ѕро статус ≥ соц≥альний захист громад¤н, ¤к≥ постраждали внасл≥док „орнобильськоњ катастрофи" ( 796-12 ) або њм надаЇтьс¤ право на одержанн¤ пенс≥й на п≥дставах, передбачених цим «аконом.

—татт¤ 16. ѕенс≥њ за в≥ком ≥нвал≥дам, учасникам в≥йни, с≥м'¤м загиблих (померлих) в≥йськовослужбовц≥в та ос≥б начальницького ≥ р¤дового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ

¬≥йськовослужбовц≥, особи начальницького ≥ р¤дового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ, ¤к≥ брали участь у бойових д≥¤х, а також т≥, ¤к≥ стали ≥нвал≥дами внасл≥док пораненн¤, контуз≥њ, кал≥цтва, одержаних при захист≥ Ѕатьк≥вщини або при виконанн≥ ≥нших обов'¤зк≥в в≥йськовоњ служби (службових обов'¤зк≥в), або внасл≥док захворюванн¤, пов'¤заного з перебуванн¤м на фронт≥ чи виконанн¤м ≥нтернац≥онального обов'¤зку, а також батьки ≥ дружини (¤кщо вони не вз¤ли повторний шлюб) в≥йськовослужбовц≥в, ос≥б начальницького ≥ р¤дового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ, ¤к≥ померли (загинули) у пер≥од проходженн¤ в≥йськовоњ служби (виконанн¤ службових обов'¤зк≥в) чи п≥сл¤ зв≥льненн¤ з≥ служби, але внасл≥док пораненн¤, контуз≥њ, кал≥цтва, одержаних при виконанн≥ обов'¤зк≥в в≥йськовоњ служби (службових обов'¤зк≥в), захворюванн¤, пов'¤заного з перебуванн¤м на фронт≥, л≥кв≥дац≥Їю насл≥дк≥в „орнобильськоњ катастрофи чи виконанн¤м ≥нтернац≥онального обов'¤зку, мають право на пенс≥ю:

чолов≥ки - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 55 рок≥в ≥ при стаж≥ роботи не менше 25 рок≥в;

ж≥нки - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 50 рок≥в ≥ при стаж≥ роботи не менше 20 рок≥в.

( —татт¤ 16 в редакц≥њ «акону N 3948-12 в≥д 04.02.94 )

—татт¤ 17. ѕенс≥њ за в≥ком багатод≥тним матер¤м ≥ матер¤м ≥нвал≥д≥в з дитинства

∆≥нки, ¤к≥ народили п'¤теро або б≥льше д≥тей ≥ виховали њх до восьмир≥чного в≥ку, ≥ матер≥ ≥нвал≥д≥в з дитинства, ¤к≥ виховали њх до цього в≥ку, мають право на пенс≥ю за в≥ком п≥сл¤ дос¤гненн¤ 50 рок≥в ≥ при стаж≥ роботи не менше 15 рок≥в ≥з зарахуванн¤м до стажу часу догл¤ду за д≥тьми (пункти "Ї" ≥ "ж" статт≥ 56). ѕри цьому до числа ≥нвал≥д≥в з дитинства належать також д≥ти-≥нвал≥ди в≥ком до 16 рок≥в, ¤к≥ мають право на одержанн¤ соц≥альноњ пенс≥њ (статт¤ 94).

” раз≥ в≥дсутност≥ матер≥, коли вихованн¤ дитини-≥нвал≥да зд≥йснювалось його батьком, йому призначаЇтьс¤ пенс≥¤ за в≥ком п≥сл¤ дос¤гненн¤ 55 рок≥в при стаж≥ роботи 20 рок≥в.

—татт¤ 18. ѕенс≥њ за в≥ком окремим категор≥¤м громад¤н

ќсоби, хвор≥ на г≥поф≥зарний нан≥зм (л≥л≥пути), ≥ диспропорц≥йн≥ карлики мають право на пенс≥ю за в≥ком:

чолов≥ки - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 45 рок≥в ≥ при стаж≥ роботи не менше 20 рок≥в;

ж≥нки - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 40 рок≥в ≥ при стаж≥ роботи не менше 15 рок≥в;

≥нвал≥ди по зору I групи - сл≥п≥ та ≥нвал≥ди з дитинства I групи мають право на пенс≥ю за в≥ком:

чолов≥ки - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 50 рок≥в ≥ при стаж≥ роботи не менше 15 рок≥в;

ж≥нки - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 40 рок≥в ≥ при стаж≥ роботи не менше 10 рок≥в.

—татт¤ 19. –озм≥ри пенс≥й за в≥ком

ѕенс≥њ за в≥ком призначаютьс¤ в розм≥р≥ 55 процент≥в зароб≥тку (статт¤ 64), але не нижче м≥н≥мального розм≥ру пенс≥њ. «а кожний повний р≥к роботи понад 25 рок≥в чолов≥кам ≥ 20 рок≥в ж≥нкам пенс≥¤ зб≥льшуЇтьс¤ на 1 процент зароб≥тку, але не менш ¤к на 1 процент м≥н≥мального розм≥ру пенс≥њ.

ѕрац≥вникам, зайн¤тим на роботах, передбачених пунктом "а" статт≥ 13 ≥ статтею 14 цього «акону, за кожний р≥к роботи, ¤ка даЇ право на пенс≥ю на п≥льгових умовах, пенс≥¤ зб≥льшуЇтьс¤ на 1 процент зароб≥тку.

ћ≥н≥мальний розм≥р пенс≥њ за в≥ком встановлюЇтьс¤ у розм≥р≥ м≥н≥мального споживчого бюджету. ¬ умовах кризового стану економ≥ки та спаду виробництва м≥н≥мальний розм≥р пенс≥њ за в≥ком встановлюЇтьс¤ у розм≥р≥ не нижче меж≥ малозабезпеченост≥. ( „астина трет¤ статт≥ 19 в редакц≥њ «акону N 307/97-¬– в≥д 04.06.97 )

ћ≥н≥мальний розм≥р пенс≥њ за в≥ком п≥двищуЇтьс¤ у зв'¤зку ≥з зб≥льшенн¤м величини вартост≥ м≥н≥мального споживчого бюджету чи меж≥ малозабезпеченост≥. ( —таттю 19 доповнено частиною четвертою зг≥дно ≥з «аконом N 307/97-¬– в≥д 04.06.97 )

ћаксимальний розм≥р пенс≥њ не може перевищувати трьох, а дл¤ прац≥вник≥в, зайн¤тих на роботах, передбачених пунктом "а" статт≥ 13 ≥ статтею 14 цього «акону, - чотирьох м≥н≥мальних пенс≥й за в≥ком.

–озм≥р пенс≥њ за в≥ком, обчислений в≥дпов≥дно до ц≥Їњ статт≥, не може перевищувати 75 процент≥в зароб≥тку, за вин¤тком м≥н≥мальних пенс≥й, п≥двищених за роки роботи понад 25 рок≥в у чолов≥к≥в ≥ 20 - у ж≥нок, а прац≥вникам, зайн¤тим на роботах, передбачених пунктом "а" статт≥ 13 ≥ статтею 14 цього «акону, - 85 процент≥в зароб≥тку.

« метою коригуванн¤ р≥вн≥в пенс≥й, призначених до введенн¤ в д≥ю цього «акону, провадитьс¤ њх перерахунок виход¤чи з р≥вн¤ зароб≥тноњ плати в≥дпов≥дних категор≥й прац≥вник≥в за станом на 1 с≥чн¤ 1992 року.

—татт¤ 20. ѕенс≥њ за в≥ком при неповному стаж≥ роботи

ќсобам, ¤к≥ не мають достатнього дл¤ призначенн¤ повноњ пенс≥њ стажу роботи (статт¤ 12), призначаютьс¤ пенс≥њ за в≥ком при неповному стаж≥ в розм≥р≥, пропорц≥йному на¤вному стажу (статт¤ 68), але не менше соц≥альноњ пенс≥њ (пункт "б" статт≥ 94).

ѕри призначенн≥ пенс≥й при неповному стаж≥ не застосовуютьс¤ встановлен≥ цим «аконом п≥льгов≥ умови за в≥ком ≥ стажем дл¤ призначенн¤ пенс≥й.

—татт¤ 21. Ќадбавки до пенс≥њ за в≥ком

ƒо пенс≥њ за в≥ком, у тому числ≥ обчисленоњ в м≥н≥мальному розм≥р≥, встановлюютьс¤ так≥ надбавки:

а) непрацюючим пенс≥онерам, ¤к≥ мають на своЇму утриманн≥ непрацездатних член≥в с≥м'њ (статт≥ 37, 38, 40, 41), - на кожного непрацездатного члена с≥м'њ в розм≥р≥ соц≥альноњ пенс≥њ, передбаченоњ дл¤ в≥дпов≥дноњ категор≥њ непрацездатних;

пункт "б" частини першоњ статт≥ 21 визнано такими, що втратили чинн≥сть у частин≥ призначенн¤ надбавки на догл¤д.

в) пенс≥онерам, ¤к≥ набули в≥дпов≥дно до законодавства колишнього —оюзу –—– право на надбавку до пенс≥њ за роботу п≥сл¤ дос¤гненн¤ пенс≥йного в≥ку, - в розм≥р≥ 10 процент≥в основноњ пенс≥њ за кожний повний р≥к роботи п≥сл¤ призначенн¤ пенс≥њ, але не б≥льше 40 процент≥в. ( „астину першу статт≥ 21 доповнено пунктом "в" зг≥дно ≥з «аконом N 112/98-¬– в≥д 11.02.98 - набираЇ чинност≥ з 1 липн¤ 1998 року )

г) особам, ¤к≥ набули права на пенс≥ю за в≥ком в≥дпов≥дно до цього «акону ≥ мають стаж роботи, передбачений статтею 12 цього «акону, але п≥сл¤ дос¤гненн¤ пенс≥йного в≥ку ви¤вили бажанн¤ працювати ≥ одержувати пенс≥ю з б≥льш п≥знього строку, - в розм≥р≥ 10 в≥дсотк≥в основного розм≥ру пенс≥њ без урахуванн¤ надбавок, п≥двищень, додатковоњ пенс≥њ за кожний повний р≥к роботи п≥сл¤ дос¤гненн¤ пенс≥йного в≥ку, але не б≥льш ¤к 40 в≥дсотк≥в; ( „астину першу статт≥ 21 доповнено пунктом "г" зг≥дно ≥з «аконом N 854-IV ( 854-15 ) в≥д 22.05.2003 )

д) пенс≥онерам, кр≥м ос≥б, зазначених у пункт≥ "в" ц≥Їњ статт≥, ¤к≥ мають стаж роботи, передбачений статтею 12 цього «акону, ≥ в пер≥од роботи в≥дмовились одержувати пенс≥ю, - у розм≥р≥ 10 в≥дсотк≥в основного розм≥ру пенс≥њ без урахуванн¤ надбавок, п≥двищень, додатковоњ пенс≥њ за кожний повний р≥к роботи п≥сл¤ в≥дмови в≥д одержанн¤ пенс≥њ, але не б≥льш ¤к 40 в≥дсотк≥в; ( „астину першу статт≥ 21 доповнено пунктом "д" зг≥дно ≥з «аконом N 854-IV ( 854-15 ) в≥д 22.05.2003 )

Ќадбавки, встановлен≥ в≥дпов≥дно до пункт≥в "в", "г" ≥ "д" частини першоњ ц≥Їњ статт≥, збер≥гаютьс¤ при переведенн≥ на ≥нший вид трудовоњ пенс≥њ. ( —таттю 21 доповнено частиною другою зг≥дно ≥з «аконом N 854-IV ( 854-15 ) в≥д 22.05.2003 )

Ќадбавки, передбачен≥ ц≥Їю статтею, можуть нараховуватись одночасно.

—татт¤ 22. ѕер≥од, на ¤кий призначаютьс¤ пенс≥њ за в≥ком

ѕенс≥њ за в≥ком призначаютьс¤ дов≥чно, незалежно в≥д стану здоров'¤.

ѕ≈Ќ—≤ѓ ѕќ ≤Ќ¬јЋ≤ƒЌќ—“≤

—татт¤ 23. ”мови призначенн¤ пенс≥й по ≥нвал≥дност≥

ѕенс≥њ по ≥нвал≥дност≥ призначаютьс¤ в раз≥ настанн¤ ≥нвал≥дност≥, що спричинила повну або часткову втрату здоров'¤, внасл≥док:

а) трудового кал≥цтва або профес≥йного захворюванн¤;

б) загального захворюванн¤ (в тому числ≥ кал≥цтва, не пов'¤заного з роботою, ≥нвал≥дност≥ з дитинства). ѕенс≥њ по ≥нвал≥дност≥ призначаютьс¤ незалежно в≥д того, коли настала ≥нвал≥дн≥сть: у пер≥од роботи, до влаштуванн¤ на роботу чи п≥сл¤ припиненн¤ роботи.

—татт¤ 24. √рупи ≥нвал≥дност≥

«алежно в≥д ступен¤ втрати здоров'¤ ≥нвал≥ди под≥л¤ютьс¤ на три групи.

ѕричини ≥ групи ≥нвал≥дност≥, а також час настанн¤ ≥нвал≥дност≥ встановлюютьс¤ органами медико-соц≥альноњ експертизи, що д≥ють на п≥дстав≥ ѕоложенн¤ про них, затверджуваного  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 25. —таж роботи, ¤кий даЇ право на пенс≥ю по ≥нвал≥дност≥

ѕенс≥њ по ≥нвал≥дност≥ внасл≥док трудового кал≥цтва чи профес≥йного захворюванн¤ (статт¤ 26) призначаютьс¤ незалежно в≥д стажу роботи.

ѕенс≥њ по ≥нвал≥дност≥ внасл≥док загального захворюванн¤ призначаютьс¤ при на¤вност≥ такого стажу роботи на час настанн¤ ≥нвал≥дност≥:

 
—таж роботи (в роках)
ƒо дос¤гненн¤ 23 рок≥в
в≥д 23 рок≥в до дос¤гненн¤ 26 рок≥в
в≥д 26 рок≥в до дос¤гненн¤ 31 року
в≥д 31 року до дос¤гненн¤ 36 рок≥в
в≥д 36 рок≥в до дос¤гненн¤ 41 року
в≥д 41 року до дос¤гненн¤ 46 рок≥в
в≥д 46 рок≥в до дос¤гненн¤ 51 року
в≥д 51 року до дос¤гненн¤ 56 рок≥в
в≥д 56 рок≥в до дос¤гненн¤ 61 року
в≥д 61 року ≥ старш≥
1
2
3
5
7
9
11
13
14
15

якщо було набуто стажу роботи, необх≥дного дл¤ в≥дпов≥дноњ в≥ковоњ групи, ≥ робота продовжувалась при переход≥ до наступноњ в≥ковоњ групи, то умова про стаж вважаЇтьс¤ виконаною незалежно в≥д вимог, встановлених дл¤ наступноњ в≥ковоњ групи.

ќсобам, ¤к≥ стали ≥нвал≥дами внасл≥док загального захворюванн¤ в пер≥од роботи або п≥сл¤ њњ припиненн¤ до дос¤гненн¤ 20 рок≥в, пенс≥њ призначаютьс¤ незалежно в≥д стажу роботи.

ѕри переведенн≥ з пенс≥њ по ≥нвал≥дност≥ внасл≥док трудового кал≥цтва або профес≥йного захворюванн¤ на пенс≥ю по ≥нвал≥дност≥ внасл≥док загального захворюванн¤ необх≥дний стаж визначаЇтьс¤ за в≥ком на час початкового встановленн¤ ≥нвал≥дност≥.

—татт¤ 26. ≤нвал≥дн≥сть внасл≥док трудового кал≥цтва або профес≥йного захворюванн¤

≤нвал≥дн≥сть вважаЇтьс¤ такою, що настала внасл≥док трудового кал≥цтва, ¤кщо нещасний випадок, ¤кий спричинив ≥нвал≥дн≥сть, ставс¤ (кр≥м випадк≥в протиправного д≥¤нн¤):

а) при виконанн≥ трудових обов'¤зк≥в (у тому числ≥ п≥д час в≥др¤дженн¤), а також при зд≥йсненн≥ будь-¤ких д≥й в ≥нтересах п≥дприЇмства або орган≥зац≥њ, хоча б ≥ без спец≥ального дорученн¤;

б) по дороз≥ на роботу або з роботи;

в) на територ≥њ п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ або в ≥ншому м≥сц≥ роботи прот¤гом робочого часу (включаючи ≥ встановлен≥ перерви), прот¤гом часу, необх≥дного дл¤ приведенн¤ в пор¤док знар¤дь виробництва, од¤гу тощо перед початком або п≥сл¤ зак≥нченн¤ роботи;

г) поблизу п≥дприЇмства, орган≥зац≥њ або ≥ншого м≥сц¤ роботи прот¤гом робочого часу (включаючи ≥ встановлен≥ перерви), ¤кщо перебуванн¤ там не суперечило правилам внутр≥шнього трудового розпор¤дку;

д) при виконанн≥ державних або громадських обов'¤зк≥в;

е) при виконанн≥ д≥й по р¤туванню людського житт¤, по охорон≥ державноњ, колективноњ та ≥ндив≥дуальноњ власност≥, а також по охорон≥ правопор¤дку.

—писок профес≥йних захворювань затверджуЇтьс¤ в пор¤дку, що визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 27. ѕенс≥њ по ≥нвал≥дност≥ громад¤нам ”крањни - переселенц¤м з ≥нших держав

√ромад¤нам ”крањни - переселенц¤м з ≥нших держав, ¤к≥ не працювали в ”крањн≥, пенс≥њ призначаютьс¤:

а) по ≥нвал≥дност≥ внасл≥док трудового кал≥цтва або профес≥йного захворюванн¤ - незалежно в≥д стажу роботи;

б) по ≥нвал≥дност≥ внасл≥док загального захворюванн¤ - при на¤вност≥ стажу роботи, необх≥дного за в≥ком на день встановленн¤ ≥нвал≥дност≥.

—татт¤ 28. ѕенс≥њ по ≥нвал≥дност≥ особам, ¤к≥ навчаютьс¤

¬ихованц¤м, учн¤м, студентам, курсантам, слухачам, стажистам, кл≥н≥чним ординаторам, асп≥рантам, докторантам, ¤к≥ не працювали до вступу в навчальний заклад, на курси, в асп≥рантуру чи кл≥н≥чну ординатуру, пенс≥њ призначаютьс¤:

а) при ≥нвал≥дност≥ внасл≥док трудового кал≥цтва або профес≥йного захворюванн¤, пов'¤заних з проходженн¤м виробничого навчанн¤, практики чи практичними зан¤тт¤ми, - незалежно в≥д тривалост≥ перебуванн¤ в навчальному заклад≥, на курсах, в асп≥рантур≥ чи кл≥н≥чн≥й ординатур≥. ѕри цьому до ≥нвал≥дност≥ внасл≥док трудового кал≥цтва, пов'¤заного з проходженн¤м виробничого навчанн¤, практики або практичними зан¤тт¤ми, прир≥внюЇтьс¤ ≥нвал≥дн≥сть, що настала у зв'¤зку з виконанн¤м державних, громадських обов'¤зк≥в або завдань адм≥н≥страц≥њ, або у зв'¤зку з виконанн¤м д≥й по р¤туванню людського житт¤, по охорон≥ державноњ, колективноњ та ≥ндив≥дуальноњ власност≥, а також по охорон≥ правопор¤дку;

б) при ≥нвал≥дност≥ внасл≥док загального захворюванн¤ - ¤кщо вихованець, учень, студент, курсант, слухач, стажист, кл≥н≥чний ординатор, асп≥рант, докторант навчавс¤ прот¤гом в≥дпов≥дного строку, вказаного у статт≥ 25 цього «акону.

”чн¤м загальноосв≥тн≥х шк≥л пенс≥њ призначаютьс¤ при ≥нвал≥дност≥ внасл≥док кал≥цтва, пов'¤заного з проходженн¤м виробничого навчанн¤, практики або практичними зан¤тт¤ми, незалежно в≥д тривалост≥ навчанн¤.

—татт¤ 29. –озм≥ри пенс≥й по ≥нвал≥дност≥

ѕенс≥њ по ≥нвал≥дност≥ призначаютьс¤ в таких розм≥рах:

≥нвал≥дам I групи - 70 процент≥в;

≥нвал≥дам II групи - 60 процент≥в;

≥нвал≥дам III групи - 40 процент≥в зароб≥тку (статт¤ 64).

якщо у ≥нвал≥д≥в Ї трудовий стаж, необх≥дний дл¤ призначенн¤ пенс≥њ за в≥ком, у тому числ≥ на п≥льгових умовах, то пенс≥¤ по ≥нвал≥дност≥ призначаЇтьс¤ в розм≥р≥ пенс≥њ за в≥ком при в≥дпов≥дному стаж≥ роботи.

ћ≥н≥мальний розм≥р пенс≥њ встановлюЇтьс¤ на р≥вн≥ соц≥альноњ пенс≥њ по в≥дпов≥дн≥й груп≥ ≥нвал≥дност≥ (статт¤ 94).

ћ≥н≥мальний розм≥р пенс≥њ особам, ¤к≥ стали ≥нвал≥дами внасл≥док пораненн¤, контуз≥њ чи кал≥цтва, одержаних при захист≥ Ѕатьк≥вщини або при виконанн≥ ≥нших обов'¤зк≥в в≥йськовоњ служби, або внасл≥док захворюванн¤, пов'¤заного з перебуванн¤м на фронт≥ чи виконанн¤м ≥нтернац≥онального обов'¤зку, а також громад¤нам, ¤ких необгрунтовано було п≥ддано пол≥тичним репрес≥¤м ≥ в подальшому реаб≥л≥товано, ≥нвал≥дн≥сть ¤ких пов'¤зана з репрес≥¤ми, встановлюЇтьс¤:

≥нвал≥дам I та II груп - у розм≥р≥ трьох м≥н≥мальних пенс≥й за в≥ком;

≥нвал≥дам III групи - у розм≥р≥ п≥втори м≥н≥мальних пенс≥њ за в≥ком.

ћаксимальна пенс≥¤ не може перевищувати трьох, а дл¤ прац≥вник≥в, зайн¤тих на роботах, передбачених пунктом "а" статт≥ 13 ≥ статтею 14 цього «акону, - чотирьох м≥н≥мальних пенс≥й за в≥ком.

ѕенс≥њ ≥нвал≥дам внасл≥док трудового кал≥цтва та профес≥йного захворюванн¤ обчислюютьс¤ ≥з середнього зароб≥тку на п≥дприЇмств≥ дл¤ даноњ профес≥њ.

—татт¤ 30. ѕенс≥њ по ≥нвал≥дност≥ при неповному стаж≥ роботи

≤нвал≥дам внасл≥док загального захворюванн¤, ¤к≥ не мають достатнього дл¤ призначенн¤ повноњ пенс≥њ стажу роботи (статт¤ 25), призначаЇтьс¤ пенс≥¤ по ≥нвал≥дност≥ при неповному стаж≥ роботи в розм≥р≥, пропорц≥йному на¤вному стажу, але не менше соц≥альноњ пенс≥њ, встановленоњ дл¤ в≥дпов≥дноњ групи ≥нвал≥дност≥ (статт¤ 94).

—татт¤ 31. –озм≥ри пенс≥й по ≥нвал≥дност≥ особам, ¤к≥ навчаютьс¤

¬ихованц¤м, учн¤м, студентам, курсантам, слухачам, стажистам, кл≥н≥чним ординаторам, докторантам, ¤к≥ не працювали до вступу в навчальний заклад, на курси, в асп≥рантуру чи кл≥н≥чну ординатуру, учн¤м загальноосв≥тн≥х шк≥л, ¤к≥ стали ≥нвал≥дами внасл≥док трудового кал≥цтва або профес≥йного захворюванн¤, пов'¤заних з проходженн¤м виробничого навчанн¤, практики чи практичними зан¤тт¤ми, пенс≥њ по ≥нвал≥дност≥ призначаютьс¤ в розм≥рах, встановлених статтею 29 цього «акону.

—татт¤ 32. –озм≥ри пенс≥й особам, ¤к≥ стали ≥нвал≥дами при виконанн≥ громад¤нського обов'¤зку

ќсобам (не зазначеним у пунктах "а" - "е" ≥ "ж" статт≥ 3), ¤к≥ стали ≥нвал≥дами у зв'¤зку з виконанн¤м державних чи громадських обов'¤зк≥в або у зв'¤зку з виконанн¤м д≥й по р¤туванню людського житт¤, по охорон≥ державноњ, колективноњ та ≥ндив≥дуальноњ власност≥, а також по охорон≥ правопор¤дку, пенс≥њ призначаютьс¤ в розм≥рах, встановлених статтею 29 цього «акону.

—татт¤ 33. Ќадбавки до пенс≥њ по ≥нвал≥дност≥

ƒо пенс≥њ по ≥нвал≥дност≥, в тому числ≥ обчисленоњ в м≥н≥мальному розм≥р≥, встановлюютьс¤ так≥ надбавки:

а) непрацюючим ≥нвал≥дам, ¤к≥ мають на своЇму утриманн≥ непрацездатних член≥в с≥м'њ, - на кожного непрацездатного члена с≥м'њ (статт≥ 37, 40, 41) в розм≥р≥ соц≥альноњ пенс≥њ, передбаченоњ дл¤ в≥дпов≥дноњ категор≥њ непрацездатних;

пункт "б" частини першоњ статт≥ 33 визнано такими, що втратили чинн≥сть у частин≥ призначенн¤ надбавки на догл¤д.

Ќадбавки, передбачен≥ пунктами "а" ≥ "б" ц≥Їњ статт≥, можуть нараховуватис¤ одночасно.

Ќадбавки ≥ п≥двищенн¤ до пенс≥й по ≥нвал≥дност≥ внасл≥док „орнобильськоњ катастрофи нараховуютьс¤ в≥дпов≥дно ≥ в пор¤дку, встановленому «аконом ”крањни "ѕро статус ≥ соц≥альний захист громад¤н, ¤к≥ постраждали внасл≥док „орнобильськоњ катастрофи" ( 796-12 ).

—татт¤ 34. ѕер≥од, на ¤кий призначаЇтьс¤ пенс≥¤ по ≥нвал≥дност≥

ѕенс≥њ призначаютьс¤ на весь час ≥нвал≥дност≥, встановленоњ органами медико-соц≥альноњ експертизи. ≤нвал≥дам - чолов≥кам старше 60 рок≥в ≥ ж≥нкам старше 55 рок≥в пенс≥њ по ≥нвал≥дност≥ призначаютьс¤ дов≥чно. ѕовторний огл¤д цих ≥нвал≥д≥в провадитьс¤ т≥льки за њх за¤вою.

—татт¤ 35. —трок виплати пенс≥њ при зм≥н≥ групи ≥нвал≥дност≥ або в≥дновленн≥ здоров'¤

” раз≥ зм≥ни групи ≥нвал≥дност≥ пенс≥¤ в новому розм≥р≥ виплачуЇтьс¤ з дн¤ зм≥ни групи ≥нвал≥дност≥.

” раз≥ визнанн¤ особи, ¤ка пройшла повторний огл¤д, здоровою пенс≥¤ виплачуЇтьс¤ до к≥нц¤ м≥с¤ц¤, в ¤кому њњ визнано здоровою, але не довше н≥ж до дн¤, по ¤кий встановлено ≥нвал≥дн≥сть.

—татт¤ 36. ”мови поновленн¤ виплати пенс≥њ при перервах в ≥нвал≥дност≥

якщо ≥нвал≥д не з'¤вивс¤ в органи медико-соц≥альноњ експертизи на повторний огл¤д у призначений дл¤ цього строк, то виплата йому пенс≥њ зупин¤Їтьс¤, а в раз≥ визнанн¤ його знову ≥нвал≥дом поновлюЇтьс¤ з дн¤ зупиненн¤, але не б≥льш ¤к за один м≥с¤ць.

” раз≥ коли строк повторного огл¤ду пропущено з поважноњ причини, виплата пенс≥њ провадитьс¤ з дн¤ зупиненн¤ виплати до дн¤ повторного огл¤ду, але не б≥льш ¤к за 3 роки, ¤кщо орган медико-соц≥альноњ експертизи визнаЇ його за цей пер≥од ≥нвал≥дом. ѕри цьому, ¤кщо при повторному огл¤д≥ ≥нвал≥да переведено до ≥ншоњ групи ≥нвал≥дност≥ (вищоњ або нижчоњ), то пенс≥¤ за вказаний час виплачуЇтьс¤ за попередньою групою.

якщо виплату пенс≥њ ≥нвал≥дов≥, ¤кий втратив здоров'¤ внасл≥док загального захворюванн¤, було припинено у зв'¤зку з в≥дновленн¤м здоров'¤ або ¤кщо в≥н не одержував пенс≥њ внасл≥док нез'¤вленн¤ на повторний огл¤д без поважних причин, то в раз≥ наступного визнанн¤ його ≥нвал≥дом виплата ран≥ше призначеноњ пенс≥њ поновлюЇтьс¤ з дн¤ встановленн¤ ≥нвал≥дност≥ знову за умови, ¤кщо п≥сл¤ припиненн¤ виплати пенс≥њ минуло не б≥льше 5 рок≥в. якщо минуло б≥льше 5 рок≥в, пенс≥¤ призначаЇтьс¤ знову на загальних п≥дставах.

ѕ≈Ќ—≤ѓ ¬ –ј«≤ ¬“–ј“» √ќƒ”¬јЋ№Ќ» ј

—татт¤ 37. „лени с≥м'њ, ¤к≥ мають право на пенс≥ю в раз≥ втрати годувальника

ѕраво на пенс≥ю в раз≥ втрати годувальника мають непрацездатн≥ члени с≥м'њ померлого годувальника, ¤к≥ були на його утриманн≥ (статт¤ 38). ѕри цьому д≥т¤м пенс≥њ призначаютьс¤ незалежно в≥д того, чи були вони на утриманн≥ годувальника.

Ѕатьки ≥ чолов≥к (дружина) померлого, ¤к≥ не були на його утриманн≥, також мають право на пенс≥ю, ¤кщо згодом втратили джерело засоб≥в до ≥снуванн¤.

Ќепрацездатними членами с≥м'њ вважаютьс¤:

а) д≥ти, брати, сестри й онуки, ¤к≥ не дос¤гли 18 рок≥в або старш≥ цього в≥ку, ¤кщо вони стали ≥нвал≥дами до дос¤гненн¤ 18 рок≥в, при цьому брати, сестри й онуки - за умови, ¤кщо вони не мають працездатних батьк≥в;

б) батько, мати, дружина, чолов≥к, ¤кщо вони Ї ≥нвал≥дами або дос¤гли: чолов≥ки - 60 рок≥в, ж≥нки - 55 рок≥в;

в) один з батьк≥в, або чолов≥к (дружина), або д≥д, бабус¤, брат чи сестра, незалежно в≥д в≥ку ≥ працездатност≥, ¤кщо в≥н (вона) зайн¤тий догл¤дом за д≥тьми, братами, сестрами чи онуками померлого годувальника, ¤к≥ не дос¤гли 8 рок≥в, ≥ не працюЇ;

г) д≥д ≥ бабус¤ - в раз≥ в≥дсутност≥ ос≥б, ¤к≥ за законом зобов'¤зан≥ њх утримувати.

¬ихованц≥, учн≥, студенти, курсанти, слухач≥, стажисти мають право на пенс≥ю в раз≥ втрати годувальника до зак≥нченн¤ навчальних заклад≥в, але не довше н≥ж до дос¤гненн¤ ними 23-р≥чного в≥ку.

¬с≥ правила цього «акону, що стосуютьс¤ с≥мей померлих, в≥дпов≥дно поширюютьс¤ (оск≥льки не обумовлено ≥нше) ≥ на с≥м'њ безв≥сти в≥дсутн≥х, ¤кщо безв≥сна в≥дсутн≥сть годувальника засв≥дчена у встановленому пор¤дку.

—татт¤ 38. „лени с≥м'њ, ¤к≥ вважаютьс¤ утриманц¤ми

„лени с≥м'њ померлого вважаютьс¤ такими, що були на його утриманн≥, ¤кщо вони були на його повному утриманн≥ або одержували в≥д нього допомогу, ¤ка була дл¤ них пост≥йним ≥ основним джерелом засоб≥в до ≥снуванн¤.

„лени с≥м'њ померлого, дл¤ ¤ких його допомога була пост≥йним ≥ основним джерелом засоб≥в до ≥снуванн¤, але ¤к≥ й сам≥ одержували ¤ку-небудь пенс≥ю, мають право перейти на нову пенс≥ю.

—татт¤ 39. ¬иплата пенс≥њ в раз≥ втрати годувальника д≥т¤м, ¤к≥ перебувають на повному державному утриманн≥

ƒ≥т¤м - круглим сиротам за пер≥од перебуванн¤ на повному державному утриманн≥ пенс≥њ в раз≥ втрати годувальника виплачуютьс¤ у повному розм≥р≥.

≤ншим д≥т¤м, ¤к≥ перебувають на повному державному утриманн≥, виплачуЇтьс¤ 50 процент≥в призначеноњ пенс≥њ.

—татт¤ 40. ѕраво на пенс≥ю в раз≥ втрати годувальника усиновител≥в ≥ усиновлених

”синовител≥ мають право на пенс≥ю в раз≥ втрати годувальника нар≥вн≥ з батьками, а усиновлен≥ - нар≥вн≥ з р≥дними д≥тьми.

Ќеповнол≥тн≥, ¤к≥ мають право на пенс≥ю в раз≥ втрати годувальника, збер≥гають це право також ≥ при њх усиновленн≥.

—татт¤ 41. ѕраво на пенс≥ю в раз≥ втрати годувальника в≥тчима ≥ мачухи, пасинка ≥ падч≥рки

¬≥тчим ≥ мачуха мають право на пенс≥ю в раз≥ втрати годувальника нар≥вн≥ з батьком ≥ мат≥р'ю за умови, ¤кщо виховували або утримували померлого пасинка чи падч≥рку не менше 5 рок≥в.

ѕасинок ≥ падч≥рка, ¤кщо вони не одержували ал≥мент≥в в≥д батьк≥в, мають право на пенс≥ю нар≥вн≥ з р≥дними д≥тьми.

—татт¤ 42. «береженн¤ пенс≥њ в раз≥ втрати годувальника при новому одруженн≥

ѕенс≥¤ в раз≥ втрати годувальника, призначена в раз≥ смерт≥ одного з подружж¤, збер≥гаЇтьс¤ ≥ при новому одруженн≥ пенс≥онера.

—татт¤ 43. —таж роботи годувальника, ¤кий даЇ право на пенс≥ю

—≥м'њ годувальника, ¤кий помер внасл≥док трудового кал≥цтва чи профес≥йного захворюванн¤, а також с≥м'њ померлого пенс≥онера пенс≥¤ призначаЇтьс¤ незалежно в≥д стажу роботи годувальника.

ѕенс≥¤ в раз≥ втрати годувальника, ¤кий помер внасл≥док загального захворюванн¤ чи кал≥цтва, не пов'¤заного з роботою, призначаЇтьс¤, ¤кщо годувальник на день смерт≥ мав стаж, ¤кий був би необх≥дний йому дл¤ призначенн¤ пенс≥њ по ≥нвал≥дност≥ (статт¤ 25).

—≥м'¤м вихованц≥в, учн≥в, студент≥в, курсант≥в, слухач≥в, стажист≥в, асп≥рант≥в, кл≥н≥чних ординатор≥в, докторант≥в, ¤к≥ не працювали до вступу в навчальний заклад, на курси, в асп≥рантуру чи кл≥н≥чну ординатуру, пенс≥њ призначаютьс¤ в≥дпов≥дно на тих самих п≥дставах, що ≥ пенс≥њ по ≥нвал≥дност≥ цим учн¤м, студентам, асп≥рантам ≥ кл≥н≥чним ординаторам (статт¤ 28).

—≥м'¤м громад¤н ”крањни - переселенц≥в з ≥нших держав, ¤кщо годувальник не працював в ”крањн≥, пенс≥њ призначаютьс¤:

а) тим, хто одержував в ≥нших державах пенс≥ю в раз≥ втрати годувальника, - незалежно в≥д стажу роботи годувальника;

б) тим, хто не одержував пенс≥њ, - за умови, ¤кщо годувальник за в≥ком на день припиненн¤ роботи мав в≥дпов≥дний стаж (статт¤ 25), а в раз≥ смерт≥ його внасл≥док трудового кал≥цтва чи профес≥йного захворюванн¤ - незалежно в≥д стажу роботи годувальника.

—татт¤ 44. –озм≥ри пенс≥й в раз≥ втрати годувальника

ѕенс≥њ в раз≥ втрати годувальника призначаютьс¤ на кожного непрацездатного члена с≥м'њ в розм≥р≥ 30 процент≥в зароб≥тку годувальника (статт¤ 64), але не менше соц≥альноњ пенс≥њ, встановленоњ дл¤ в≥дпов≥дноњ категор≥њ непрацездатних.

Ќа д≥тей, ¤к≥ втратили обох батьк≥в (круглих сир≥т), а також на д≥тей померлоњ одинокоњ матер≥ пенс≥¤ на кожну дитину не може бути меншою в≥д двократного розм≥ру соц≥альноњ пенс≥њ.

—≥м'¤м, до складу ¤ких вход¤ть д≥ти, ¤к≥ втратили обох батьк≥в (кругл≥ сироти), пенс≥¤ обчислюЇтьс¤ ≥з загальноњ суми зароб≥тку обох батьк≥в.

—татт¤ 45. ѕенс≥њ в раз≥ втрати годувальника при неповному стаж≥ роботи

„ленам с≥м'њ, що втратила годувальника, ¤кий помер внасл≥док загального захворюванн¤ ≥ не мав стажу, достатнього дл¤ призначенн¤ повноњ пенс≥њ по ≥нвал≥дност≥ (статт¤ 25), призначаЇтьс¤ пенс≥¤ при неповному стаж≥ в розм≥р≥, пропорц≥йному на¤вному стажу роботи годувальника.

—≥м'¤м померлих пенс≥онер≥в, ¤к≥ одержували пенс≥ю при неповному стаж≥, пенс≥¤ призначаЇтьс¤ пропорц≥йно стажу роботи, виход¤чи з ¤кого було призначено пенс≥ю померлому годувальнику.

ѕри цьому пенс≥¤ на кожного непрацездатного члена с≥м'њ не може бути меншою в≥д соц≥альноњ пенс≥њ, встановленоњ дл¤ в≥дпов≥дноњ категор≥њ непрацездатних.

—татт¤ 46. ѕраво на зверненн¤ за призначенн¤м пенс≥њ в раз≥ втрати годувальника без обмеженн¤ строком

—≥м'¤, ¤ка маЇ право на пенс≥ю в раз≥ втрати годувальника, може звертатис¤ за призначенн¤м пенс≥њ в будь-¤кий час п≥сл¤ смерт≥ або встановленн¤ безв≥сноњ в≥дсутност≥ годувальника без обмеженн¤ будь-¤ким строком.

ѕенс≥њ в раз≥ втрати годувальника призначаютьс¤:

а) с≥м'¤м ос≥б, зазначених у статт≥ 3 цього «акону, - незалежно в≥д того, коли помер годувальник: у пер≥од роботи (навчанн¤) чи п≥сл¤ припиненн¤ роботи (навчанн¤);

б) с≥м'¤м пенс≥онер≥в - ¤кщо годувальник помер у пер≥од одержанн¤ пенс≥њ або не п≥зн≥ше 5 рок≥в п≥сл¤ припиненн¤ виплати пенс≥њ.

—татт¤ 47. ѕер≥од, на ¤кий призначаЇтьс¤ пенс≥¤ в раз≥ втрати годувальника. «м≥на розм≥ру пенс≥њ

ѕенс≥¤ в раз≥ втрати годувальника встановлюЇтьс¤ на весь пер≥од, прот¤гом ¤кого член с≥м'њ померлого вважаЇтьс¤ непрацездатним зг≥дно з статтею 37 цього «акону, а членам с≥м'њ, ¤к≥ дос¤гли: чолов≥ки - 60 рок≥в, ж≥нки - 55 рок≥в, - дов≥чно.

«м≥на розм≥ру пенс≥њ або припиненн¤ њњ виплати членам с≥м'њ провадитьс¤ з першого числа м≥с¤ц¤, що йде за тим м≥с¤цем, в ¤кому настали обставини, що спричинили зм≥ну розм≥ру або припиненн¤ виплати пенс≥њ.

—татт¤ 48. ѕризначенн¤ одн≥Їњ пенс≥њ в раз≥ втрати годувальника на вс≥х член≥в с≥м'њ. ¬ид≥ленн¤ частки пенс≥њ

Ќа вс≥х член≥в с≥м'њ, ¤к≥ мають право на пенс≥ю, призначаЇтьс¤ одна сп≥льна пенс≥¤. Ќа вимогу члена с≥м'њ його частка пенс≥њ вид≥л¤Їтьс¤ ≥ виплачуЇтьс¤ йому окремо. ¬ид≥ленн¤ частки пенс≥њ провадитьс¤ з першого числа м≥с¤ц¤, що йде за тим м≥с¤цем, в ¤кому над≥йшла за¤ва про под≥л пенс≥њ.

—татт¤ 49. –озм≥р пенс≥њ в раз≥ втрати годувальника при зм≥н≥ к≥лькост≥ член≥в с≥м'њ

ѕри зм≥н≥ к≥лькост≥ член≥в с≥м'њ, забезпечуваних пенс≥Їю в раз≥ втрати годувальника, пенс≥¤ в≥дпов≥дно зб≥льшуЇтьс¤ або зменшуЇтьс¤ за к≥льк≥стю член≥в с≥м'њ, ¤к≥ мають право на пенс≥ю.

“акий же перегл¤д пенс≥њ провадитьс¤ ≥ в тих випадках, коли виплата пенс≥њ одному з член≥в с≥м'њ зупин¤Їтьс¤ або поновлюЇтьс¤ п≥сл¤ зак≥нченн¤ обставин, що спричинили зупиненн¤ виплати пенс≥њ.

—татт¤ 50. ѕор¤док ≥ строки встановленн¤ ≥нвал≥дност≥ членам с≥м'њ

Ќа член≥в с≥м'њ, ¤к≥ Ї ≥нвал≥дами, в≥дпов≥дно поширюютьс¤ правила, викладен≥ в статт¤х 24, 34, 35, частинах перш≥й та друг≥й статт≥ 36 цього «акону.

ѕ≈Ќ—≤я «ј ¬»—Ћ”√” –ќ ≤¬ «ј√јЋ№Ќ≤ ”ћќ¬»

—татт¤ 51. ѕ≥дстави пенс≥йного забезпеченн¤ за вислугу рок≥в

ѕенс≥њ за вислугу рок≥в встановлюютьс¤ окремим категор≥¤м громад¤н, зайн¤тих на роботах, виконанн¤ ¤ких призводить до втрати профес≥йноњ працездатност≥ або придатност≥ до настанн¤ в≥ку, що даЇ право на пенс≥ю за в≥ком.

—татт¤ 52. ѕрац≥вники, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за вислугу рок≥в

ѕраво на пенс≥ю за вислугу рок≥в мають:

окрем≥ категор≥њ прац≥вник≥в ав≥ац≥њ та льотно-випробного складу;

роб≥тники локомотивних бригад ≥ окрем≥ категор≥њ прац≥вник≥в, ¤к≥ безпосередньо зд≥йснюють орган≥зац≥ю перевезень ≥ забезпечують безпеку руху на зал≥зничному транспорт≥ та метропол≥тен≥;

вод≥њ вантажних автомоб≥л≥в, безпосередньо зайн¤тих в технолог≥чному процес≥ на шахтах, у рудниках, розр≥зах ≥ рудних кар'Їрах на вивезенн≥ вуг≥лл¤, сланцю, руди, породи;

механ≥затори (докери-механ≥затори) комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах, а також плавсклад морського, р≥чкового флоту ≥ флоту рибноњ промисловост≥ (кр≥м суден портових, що пост≥йно працюють на акватор≥њ порту, службово-допом≥жних, роз'њзних, прим≥ського ≥ внутр≥м≥ського сполученн¤);

прац≥вники експедиц≥й, парт≥й, загон≥в, д≥льниць ≥ бригад, безпосередньо зайн¤т≥ на польових геологорозв≥дувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геоф≥зичних, г≥дрограф≥чних, г≥дролог≥чних, л≥совпор¤дних ≥ розв≥дувальних роботах; роб≥тники ≥ майстри (у тому числ≥ старш≥ майстри), безпосередньо зайн¤т≥ на л≥созагот≥вл¤х ≥ л≥сосплав≥, включаючи зайн¤тих на обслуговуванн≥ механ≥зм≥в ≥ обладнанн¤;

де¤к≥ категор≥њ артист≥в театр≥в та ≥нших театрально-видовищних п≥дприЇмств ≥ колектив≥в в≥дпов≥дно до пункту "ж" статт≥ 55;

прац≥вники осв≥ти, охорони здоров'¤, а також соц≥ального забезпеченн¤, ¤к≥ в будинках-≥нтернатах дл¤ престар≥лих та ≥нвал≥д≥в ≥ спец≥альних службах безпосередньо зайн¤т≥ обслуговуванн¤м пенс≥онер≥в та ≥нвал≥д≥в, в≥дпов≥дно до пункту "е" статт≥ 55;

спортсмени в≥дпов≥дно до пункту "Ї" статт≥ 55.

—татт¤ 53. –озм≥ри пенс≥й за вислугу рок≥в

ѕенс≥њ за вислугу рок≥в (кр≥м пенс≥й прац≥вникам льотно-випробного складу ав≥ац≥њ та особам льотних ек≥паж≥в пов≥тр¤них суден цив≥льноњ ав≥ац≥њ (п≥лотам, штурманам, борт≥нженерам, бортмехан≥кам, бортрадистам, льотчикам-нагл¤дачам) ≥ бортоператорам, ¤к≥ виконують спец≥альн≥ роботи в польотах) призначаютьс¤ в розм≥рах, встановлених статт¤ми 19 ≥ 21 цього «акону дл¤ пенс≥й за в≥ком. ( „астина перша статт≥ 53 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1222-XIV ( 1222-14 ) в≥д 17.11.99 )

ѕенс≥њ обчислюютьс¤ з середньом≥с¤чного зароб≥тку (статт≥ 64-67, 69), одержуваного перед припиненн¤м роботи, ¤ка даЇ право на пенс≥ю за вислугу рок≥в (статт≥ 54 ≥ 55), кр≥м пенс≥й прац≥вникам льотно-випробного складу та особам льотних ек≥паж≥в пов≥тр¤них суден цив≥льноњ ав≥ац≥њ (п≥лотам, штурманам, борт≥нженерам, бортмехан≥кам, бортрадистам, льотчикам-нагл¤дачам) ≥ бортоператорам, ¤к≥ виконують спец≥альн≥ роботи в польотах. ( „астина друга статт≥ 53 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1222-XIV ( 1222-14 ) в≥д 17.11.99 )

ѕрац≥вникам льотно-випробного складу та особам льотних ек≥паж≥в пов≥тр¤них суден цив≥льноњ ав≥ац≥њ (п≥лотам, штурманам, борт≥нженерам, бортмехан≥кам, бортрадистам, льотчикам-нагл¤дачам) ≥ бортоператорам, ¤к≥ виконують спец≥альн≥ роботи в польотах, пенс≥њ обчислюютьс¤ з середньом≥с¤чного зароб≥тку за роботу, що даЇ право на пенс≥ю за вислугу рок≥в (частина перша статт≥ 64 та статт≥ 65, 66, 69), одержуваного перед њњ припиненн¤м, ≥ призначаютьс¤ в розм≥рах, передбачених частинами першою - третьою, шостою статт≥ 19 та статтею 21 цього «акону дл¤ пенс≥й за в≥ком, ≥ не можуть перевищувати 85 процент≥в зароб≥тку дл¤ прац≥вник≥в льотно-випробного складу та 75 процент≥в зароб≥тку дл¤ ос≥б льотних ек≥паж≥в пов≥тр¤них суден цив≥льноњ ав≥ац≥њ (п≥лот≥в, штурман≥в, борт≥нженер≥в, бортмехан≥к≥в, бортрадист≥в, льотчик≥в-нагл¤дач≥в) ≥ бортоператор≥в, ¤к≥ виконують спец≥альн≥ роботи в польотах. ѕри цьому розм≥р пенс≥њ дл¤ ос≥б льотних ек≥паж≥в пов≥тр¤них суден цив≥льноњ ав≥ац≥њ (п≥лот≥в, штурман≥в, борт≥нженер≥в, бортмехан≥к≥в, бортрадист≥в, льотчик≥в-нагл¤дач≥в) ≥ бортоператор≥в, ¤к≥ виконують спец≥альн≥ роботи в польотах, не може перевищувати дв≥ з половиною величини середньоњ зароб≥тноњ плати прац≥вник≥в, зайн¤тих в галуз¤х економ≥ки ”крањни, за календарний р≥к, що передуЇ м≥с¤цю, з ¤кого призначаЇтьс¤ пенс≥¤. ( „астина трет¤ статт≥ 53 в редакц≥њ «акону N 1222-XIV ( 1222-14 ) в≥д 17.11.99 )

( —татт¤ 53 в редакц≥њ «акону N 428/95-¬– в≥д 14.11.95, ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 1222-XIV ( 1222-14 ) в≥д 17.11.99 )

( ƒ≥¤ статт≥ 53 поширюЇтьс¤ на прац≥вник≥в льотно-випробного складу, ¤к≥ вийшли на пенс≥ю до прийн¤тт¤ «акону ( 428/95-¬–) зг≥дно з ѕостановою ¬– N 429/95-¬– в≥д 14.11.95 )

( ƒ≥¤ статт≥ 53 поширюЇтьс¤ на прац≥вник≥в з числа ос≥б льотних ек≥паж≥в пов≥тр¤них суден цив≥льноњ ав≥ац≥њ (п≥лот≥в, штурман≥в, борт≥нженер≥в, бортмехан≥к≥в, бортрадист≥в, льотчик≥в-нагл¤дач≥в) ≥ бортоператор≥в, ¤к≥ виконували спец≥альн≥ роботи в польотах, ¤к≥ вийшли на пенс≥ю до набранн¤ чинност≥ «акону ( 1222-14 ) зг≥дно ≥з «аконом N 1222-XIV ( 1222-14 ) в≥д 17.11.99 )

—татт¤ 54. ќкрем≥ категор≥њ прац≥вник≥в ав≥ац≥њ ≥ льотно-випробного складу, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за вислугу рок≥в

ѕраво на пенс≥ю за вислугу рок≥в мають так≥ категор≥њ роб≥тник≥в ≥ службовц≥в ав≥ац≥њ, а також льотно-випробного складу, незалежно в≥д в≥домчоњ п≥дпор¤дкованост≥ п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й, в ¤ких вони зайн¤т≥:

а) прац≥вники льотного ≥ льотно-випробного складу при вислуз≥ рок≥в на цих посадах не менше 25 рок≥в у чолов≥к≥в ≥ не менше 20 рок≥в у ж≥нок.

«азначен≥ прац≥вники, зв≥льнен≥ в≥д льотноњ роботи за станом здоров'¤ (через хворобу), при на¤вност≥ вислуги рок≥в у чолов≥к≥в не менше 20 рок≥в ≥ у ж≥нок не менше 15 рок≥в мають право на пенс≥ю пропорц≥йно в≥дпрацьованому часу.

ѕерел≥к посад прац≥вник≥в льотного складу, пор¤док обчисленн¤ строк≥в вислуги рок≥в дл¤ призначенн¤ њм пенс≥й, а також пор¤док призначенн¤ ≥ виплати пенс≥й льотно-випробному складу затверджуютьс¤ в пор¤дку, що визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

б) прац≥вники, ¤к≥ зд≥йснюють управл≥нн¤ пов≥тр¤ним рухом ≥ мають св≥доцтво диспетчера:

чолов≥ки - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 50 рок≥в ≥ при загальному стаж≥ роботи не менше 20 рок≥в, з них не менше 12 рок≥в 6 м≥с¤ц≥в роботи по безпосередньому управл≥нню польотами пов≥тр¤них суден;

ж≥нки - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 45 рок≥в ≥ при загальному стаж≥ роботи не менше 17 рок≥в 6 м≥с¤ц≥в, з них не менше 10 рок≥в роботи по безпосередньому управл≥нню польотами пов≥тр¤них суден.

«азначен≥ прац≥вники, зв≥льнен≥ в≥д роботи по безпосередньому управл≥нню польотами пов≥тр¤них суден за станом здоров'¤ (через хворобу), при на¤вност≥ вислуги рок≥в у чолов≥к≥в не менше 10 рок≥в ≥ у ж≥нок не менше 7 рок≥в 6 м≥с¤ц≥в, мають право на пенс≥ю пропорц≥йно в≥дпрацьованому часу.

” вислугу рок≥в прац≥вникам, ¤к≥ зд≥йснюють управл≥нн¤ пов≥тр¤ним рухом, зараховуЇтьс¤ також робота, зазначена у пункт≥ "а" ц≥Їњ статт≥.

ѕрац≥вники, ¤к≥ зд≥йснюють управл≥нн¤ пов≥тр¤ним рухом ≥ мають посв≥дченн¤ (диспетчери, старш≥ диспетчери, кер≥вники польот≥в), мають право на пенс≥ю незалежно в≥д в≥ку, ¤кщо вони були зайн¤т≥ на цих роботах:

чолов≥ки - не менше 20 рок≥в,

ж≥нки - не менше 17 рок≥в 6 м≥с¤ц≥в.

ѕор¤док обчисленн¤ строк≥в вислуги дл¤ призначенн¤ њм пенс≥й затверджуЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни;

в) ≥нженерно-техн≥чний склад - за перел≥ком посад ≥ роб≥т, що затверджуЇтьс¤ в пор¤дку, ¤кий визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни:

чолов≥ки - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 55 рок≥в ≥ при загальному стаж≥ роботи в цив≥льн≥й ав≥ац≥њ не менше 25 рок≥в, з них не менше 20 рок≥в на зазначених посадах;

ж≥нки - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 50 рок≥в ≥ при загальному стаж≥ роботи в цив≥льн≥й ав≥ац≥њ не менше 20 рок≥в, з них не менше 15 рок≥в на зазначених посадах.

” вислугу рок≥в прац≥вникам ≥нженерно-техн≥чного складу зараховуЇтьс¤ також робота, зазначена в пунктах "а" ≥ "б" ц≥Їњ статт≥;

г) бортпров≥дники:

чолов≥ки - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 55 рок≥в ≥ при загальному стаж≥ роботи не менше 25 рок≥в, з них не менше 15 рок≥в ¤к бортпров≥дник;

ж≥нки - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 45 рок≥в ≥ при загальному стаж≥ роботи не менше 20 рок≥в, з них не менше 10 рок≥в ¤к бортпров≥дниц¤.

—татт¤ 55. ќкрем≥ категор≥њ прац≥вник≥в ≥нших галузей народного господарства, ¤к≥ мають право на пенс≥ю за вислугу рок≥в

ѕраво на пенс≥ю за вислугу рок≥в мають:

а) роб≥тники локомотивних бригад ≥ окрем≥ категор≥њ прац≥вник≥в, ¤к≥ безпосередньо зд≥йснюють орган≥зац≥ю перевезень ≥ забезпечують безпеку руху на зал≥зничному транспорт≥ та метропол≥тенах, - за списками профес≥й ≥ посад, що затверджуютьс¤ в пор¤дку, ¤кий визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни; вод≥њ вантажних автомоб≥л≥в, безпосередньо зайн¤тих в технолог≥чному процес≥ на шахтах, у рудниках, розр≥зах ≥ рудних кар'Їрах на вивезенн≥ вуг≥лл¤, сланцю, руди, породи:

чолов≥ки - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 55 рок≥в ≥ при загальному стаж≥ роботи не менше 25 рок≥в, з них не менше 12 рок≥в 6 м≥с¤ц≥в на зазначен≥й робот≥;

ж≥нки - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 50 рок≥в ≥ при загальному стаж≥ роботи не менше 20 рок≥в, з них не менше 10 рок≥в на зазначен≥й робот≥;

б) прац≥вники експедиц≥й, парт≥й, загон≥в, д≥льниць ≥ бригад, безпосередньо зайн¤т≥ на польових геологорозв≥дувальних, пошукових, топографо-геодезичних, геоф≥зичних, г≥дрограф≥чних, г≥дролог≥чних, л≥совпор¤дних ≥ розв≥дувальних роботах:

чолов≥ки - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 55 рок≥в ≥ при загальному стаж≥ роботи не менше 25 рок≥в, з них не менше 12 рок≥в 6 м≥с¤ц≥в на зазначен≥й робот≥;

ж≥нки - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 50 рок≥в ≥ при загальному стаж≥ роботи не менше 20 рок≥в, з них не менше 10 рок≥в на зазначен≥й робот≥.

ѕри цьому пер≥од роботи безпосередньо в польових умовах прот¤гом п≥вроку або б≥льше п≥вроку зараховуЇтьс¤ за р≥к роботи, менше п≥вроку - за фактичною тривал≥стю, а на сезонних роботах - в≥дпов≥дно до статт≥ 61 цього «акону;

в) роб≥тники, майстри (у тому числ≥ старш≥ майстри), безпосередньо зайн¤т≥ на л≥созагот≥вл¤х ≥ л≥сосплав≥, включаючи зайн¤тих на обслуговуванн≥ механ≥зм≥в ≥ обладнанн¤, - за списком профес≥й, посад ≥ виробництв, що затверджуЇтьс¤ у пор¤дку, ¤кий визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни:

чолов≥ки - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 55 рок≥в ≥ при загальному стаж≥ роботи не менше 25 рок≥в, з них не менше 12 рок≥в 6 м≥с¤ц≥в на зазначен≥й робот≥;

ж≥нки - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 50 рок≥в ≥ при загальному стаж≥ роботи не менше 20 рок≥в, з них не менше 10 рок≥в на зазначен≥й робот≥;

г) механ≥затори (докери-механ≥затори) комплексних бригад на вантажно-розвантажувальних роботах у портах:

чолов≥ки - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 55 рок≥в ≥ при загальному стаж≥ роботи не менше 25 рок≥в, з них не менше 20 рок≥в на зазначен≥й робот≥;

ж≥нки - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 50 рок≥в ≥ при загальному стаж≥ роботи не менше 20 рок≥в, з них не менше 15 рок≥в на зазначен≥й робот≥;

д) плавсклад морського, р≥чкового флоту ≥ флоту рибноњ промисловост≥ (кр≥м суден портових, що пост≥йно працюють на акватор≥њ порту, службово-допом≥жних, роз'њзних, прим≥ського ≥ внутр≥м≥ського сполученн¤):

чолов≥ки - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 55 рок≥в ≥ при загальному стаж≥ роботи не менше 25 рок≥в, з них не менше 12 рок≥в 6 м≥с¤ц≥в на зазначен≥й робот≥;

ж≥нки - п≥сл¤ дос¤гненн¤ 50 рок≥в ≥ при загальному стаж≥ роботи не менше 20 рок≥в, з них не менше 10 рок≥в на зазначен≥й робот≥;

прац≥вники окремих вид≥в суден, профес≥й ≥ посад плавскладу суден морського, р≥чкового флоту ≥ флоту рибноњ промисловост≥ - за списком, що затверджуЇтьс¤ у пор¤дку, ¤кий визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, незалежно в≥д в≥ку:

чолов≥ки - при стаж≥ роботи на цих суднах, за цими профес≥¤ми ≥ посадами не менше 25 рок≥в;

ж≥нки - при стаж≥ роботи на цих суднах, за цими профес≥¤ми ≥ посадами не менше 20 рок≥в;

е) прац≥вники осв≥ти, охорони здоров'¤ та соц≥ального забезпеченн¤ при на¤вност≥ спец≥ального стажу роботи в≥д 25 до 30 рок≥в за перел≥ком, що затверджуЇтьс¤ у пор¤дку, ¤кий визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, незалежно в≥д в≥ку;

Ї) спортсмени - заслужен≥ майстри спорту, майстри спорту м≥жнародного класу - члени зб≥рних команд при загальному стаж≥ роботи не менше 20 рок≥в - у пор¤дку, ¤кий визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, незалежно в≥д в≥ку;

ж) артисти театрально-концертних та ≥нших видовищних заклад≥в, п≥дприЇмств ≥ колектив≥в при стаж≥ творчоњ д≥¤льност≥ в≥д 20 до 30 рок≥в за перел≥ком, що затверджуЇтьс¤ у пор¤дку, ¤кий визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, незалежно в≥д в≥ку.

ќЅ„»—Ћ≈ЌЌя —“ј∆” –ќЅќ“» ƒЋя ѕ–»«Ќј„≈ЌЌя “–”ƒќ¬»’ ѕ≈Ќ—≤…

—татт¤ 56. ¬иди трудовоњ д≥¤льност≥, що зараховуЇтьс¤ до стажу роботи, ¤кий даЇ право на трудову пенс≥ю

ƒо стажу роботи зараховуЇтьс¤ робота, виконувана на п≥дстав≥ трудового договору на п≥дприЇмствах, в установах, орган≥зац≥¤х ≥ кооперативах, незалежно в≥д використовуваних форм власност≥ та господарюванн¤, а також на п≥дстав≥ членства в колгоспах та ≥нших кооперативах, незалежно в≥д характеру й тривалост≥ роботи ≥ тривалост≥ перерв.

ѕри обчисленн≥ стажу роботи в колгосп≥ за пер≥од п≥сл¤ 1965 року, ¤кщо член колгоспу не виконував без поважних причин встановленого м≥н≥муму трудовоњ участ≥ в громадському господарств≥, враховуЇтьс¤ час роботи за фактичною тривал≥стю.

ƒо стажу роботи зараховуЇтьс¤ також:

а) будь-¤ка ≥нша робота, на ¤к≥й прац≥вник п≥дл¤гав державному соц≥альному страхуванню, або за умови сплати страхових внеск≥в, пер≥од одержанн¤ допомоги по безроб≥ттю, а також робота в'¤зн≥в ≥ робота за угодами цив≥льно-правового характеру за умови сплати страхових внеск≥в; ( ѕункт "а" частини третьоњ статт≥ 56 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 3284-12 в≥д 17.06.93 )

б) творча д≥¤льн≥сть ос≥б, передбачених пунктом "в" статт≥ 3 цього «акону. ѕри цьому творча д≥¤льн≥сть член≥в —п≥лки письменник≥в ”крањни, —п≥лки художник≥в ”крањни, —п≥лки композитор≥в ”крањни, —п≥лки к≥нематограф≥ст≥в ”крањни, —п≥лки театральних д≥¤ч≥в ”крањни, ≥нших творчих прац≥вник≥в, ¤к≥ не Ї членами творчих сп≥лок, але об'Їднан≥ в≥дпов≥дними профес≥йними ком≥тетами, до введенн¤ в д≥ю цього «акону зараховуЇтьс¤ в стаж роботи незалежно в≥д сплати страхових внеск≥в. ” цих випадках стаж творчоњ д≥¤льност≥ встановлюЇтьс¤ секретар≥атами правл≥нь творчих сп≥лок республ≥ки починаючи з дн¤ опубл≥куванн¤ або першого публ≥чного виконанн¤ чи публ≥чного показу твору даного автора;

в) в≥йськова служба та перебуванн¤ в партизанських загонах ≥ з'Їднанн¤х, служба в органах державноњ безпеки та органах внутр≥шн≥х справ, незалежно в≥д м≥сц¤ проходженн¤ служби;

г) служба у воЇн≥зован≥й охорон≥, в органах спец≥ального зв'¤зку ≥ в г≥рничор¤тувальних частинах, незалежно в≥д в≥домчоњ п≥дпор¤дкованост≥ та на¤вност≥ спец≥ального або в≥йськового званн¤;

д) навчанн¤ у вищих ≥ середн≥х спец≥альних навчальних закладах, в училищах ≥ на курсах по п≥дготовц≥ кадр≥в, п≥двищенню квал≥ф≥кац≥њ та переквал≥ф≥кац≥њ, в асп≥рантур≥, докторантур≥ ≥ кл≥н≥чн≥й ординатур≥;

е) тимчасова непрацездатн≥сть, що почалас¤ у пер≥од роботи;

Ї) час догл¤ду за ≥нвал≥дом I групи або дитиною-≥нвал≥дом в≥ком до 16 рок≥в, а також за пенс≥онером, ¤кий за висновком медичного закладу потребуЇ пост≥йного стороннього догл¤ду;

ж) час догл¤ду непрацюючоњ матер≥ за малол≥тн≥ми д≥тьми, але не довше н≥ж до дос¤гненн¤ кожною дитиною 3-р≥чного в≥ку;

з) пер≥од проживанн¤ дружин ос≥б оф≥церського складу, прапорщик≥в, м≥чман≥в ≥ в≥йськовослужбовц≥в надстроковоњ служби з чолов≥ками в м≥сцевост¤х, де була в≥дсутн¤ можлив≥сть њх працевлаштуванн¤ за спец≥альн≥стю, але не б≥льше 10 рок≥в.

ѕри зб≥льшенн≥ розм≥ру пенс≥њ за в≥ком за кожний р≥к роботи (статт¤ 19) пор¤д з роботою враховуютьс¤ також пер≥оди, передбачен≥ пунктами "а" - "ж" ц≥Їњ статт≥ ≥ статт¤ми 57-61 цього «акону.

„ас перебуванн¤ на ≥нвал≥дност≥ у зв'¤зку з нещасним випадком на виробництв≥ або профес≥йним захворюванн¤м зараховуЇтьс¤ до стажу роботи дл¤ призначенн¤ пенс≥њ за в≥ком, а також до стажу роботи ≥з шк≥дливими умовами, ¤кий даЇ право на призначенн¤ пенс≥њ на п≥льгових умовах ≥ у п≥льгових розм≥рах (статт≥ 13 ≥ 14). ( „астина п'¤та статт≥ 56 в редакц≥њ «акону N 3128-12 в≥д 22.04.93 )

ѕри призначенн≥ пенс≥й на п≥льгових умовах в≥дпов≥дно до статей 13 ≥ 14 та пенс≥й за вислугу рок≥в в≥дпов≥дно до статт≥ 55 цього «акону провадитьс¤ взаЇмне зарахуванн¤ пер≥од≥в роботи, передбачених цими статт¤ми, за умови, що зазначен≥ роботи дають право на пенс≥ю на аналог≥чних або б≥льш п≥льгових умовах.

—татт¤ 57. ѕ≥льги по обчисленню стажу за час перебуванн¤ на фронт≥

¬≥йськова служба у склад≥ д≥ючоњ арм≥њ у пер≥од бойових д≥й, у тому числ≥ при виконанн≥ ≥нтернац≥онального обов'¤зку, а також перебуванн¤ в партизанських загонах ≥ з'Їднанн¤х зараховуЇтьс¤ до стажу роботи на п≥льгових умовах у пор¤дку, встановленому дл¤ обчисленн¤ строк≥в ц≥Їњ служби при призначенн≥ пенс≥й за вислугу рок≥в в≥йськовослужбовц¤м.

—татт¤ 58. ѕ≥льги по обчисленню стажу роботи реаб≥л≥тованим громад¤нам

√ромад¤нам, необгрунтовано прит¤гнутим до крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥, необгрунтовано репресованим ≥ згодом реаб≥л≥тованим, час триманн¤ п≥д вартою, час в≥дбуванн¤ покаранн¤ в м≥сц¤х позбавленн¤ вол≥ та засланн¤, а також перебуванн¤ на примусовому л≥куванн≥ зараховуЇтьс¤ до стажу у потр≥йному розм≥р≥.

—татт¤ 59. ѕ≥льги по обчисленню стажу за пер≥од ¬еликоњ ¬≥тчизн¤ноњ в≥йни

–обота, незалежно в≥д в≥ку, в тому числ≥ ¤к в≥льнонайманого складу у в≥йськових частинах, ≥ служба, кр≥м в≥йськовоњ служби, передбаченоњ статтею 57 цього «акону, в роки ¬еликоњ ¬≥тчизн¤ноњ в≥йни та в ≥нш≥ пер≥оди веденн¤ бойових д≥й, зараховуЇтьс¤ до стажу роботи у подв≥йному розм≥р≥, а час перебуванн¤ у фашистських концтаборах, гетто та ≥нших м≥сц¤х примусового утриманн¤ в пер≥од в≥йни ос≥б, у тому числ≥ д≥тей, насильно вивезених з тимчасово окупованоњ територ≥њ у пер≥од ¬еликоњ ¬≥тчизн¤ноњ в≥йни, - у потр≥йному розм≥р≥.

–обота в м. Ћен≥нград≥ в пер≥од його блокади в роки ¬еликоњ ¬≥тчизн¤ноњ в≥йни з 8 вересн¤ 1941 року по 27 с≥чн¤ 1944 року зараховуЇтьс¤ до стажу роботи у потр≥йному розм≥р≥, час проживанн¤ в м. Ћен≥нград≥ в цей пер≥од - у подв≥йному розм≥р≥.

—татт¤ 60. ѕ≥льги по обчисленню стажу за роботу в де¤ких медичних закладах

–обота в лепрозорних ≥ протичумних закладах охорони здоров'¤, у закладах (в≥дд≥ленн¤х) з л≥куванн¤ ос≥б, заражених в≥русом ≥мунодеф≥циту людини або хворих на —Ќ≤ƒ, в ≥нших ≥нфекц≥йних закладах (в≥дд≥ленн¤х) охорони здоров'¤, у патолого-анатом≥чних ≥ реан≥мац≥йних в≥дд≥ленн¤х заклад≥в охорони здоров'¤, а також у псих≥атричних закладах охорони здоров'¤ зараховуЇтьс¤ до стажу роботи у подв≥йному розм≥р≥. ( “екст статт≥ 60 в редакц≥њ «акону N 1110-IV ( 1110-15 ) в≥д 10.07.2003 )

—татт¤ 61. ѕор¤док включенн¤ в стаж роботи окремих вид≥в роб≥т

–обота на водному транспорт≥ прот¤гом повного нав≥гац≥йного пер≥оду зараховуЇтьс¤ за р≥к роботи.

–обота прот¤гом повного сезону на п≥дприЇмствах ≥ в орган≥зац≥¤х сезонних галузей промисловост≥, незалежно в≥д в≥домчоњ п≥дпор¤дкованост≥ п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й, - за списком, що затверджуЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, зараховуЇтьс¤ до стажу роботи за р≥к роботи.

≤нш≥ сезонн≥ роботи зараховуютьс¤ до стажу роботи за њх фактичною тривал≥стю.

—татт¤ 62. ѕор¤док п≥дтвердженн¤ стажу роботи

ќсновним документом, що п≥дтверджуЇ стаж роботи, Ї трудова книжка. ѕор¤док п≥дтвердженн¤ на¤вного трудового стажу при в≥дсутност≥ трудовоњ книжки або в≥дпов≥дних запис≥в у н≥й встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 63. ”мови зарахуванн¤ до стажу роботи ≥ноземним громад¤нам часу роботи за межами ”крањни

≤ноземним громад¤нам, а також њх с≥м'¤м у тих випадках, коли дл¤ призначенн¤ пенс≥њ потр≥бний певний стаж роботи, пенс≥њ призначаютьс¤ за умови, що половина необх≥дного стажу роботи припадаЇ на роботу в ”крањн≥, ¤кщо договорами (угодами) не передбачено ≥нше, або незалежно в≥д цього сп≥вв≥дношенн¤, ¤кщо сплачено повн≥стю необх≥дн≥ страхов≥ внески до ѕенс≥йного фонду ”крањни.

√ромад¤нам ≥нших республ≥к, ¤к≥ проживають на територ≥њ ”крањни, пенс≥¤ виплачуЇтьс¤ на загальних п≥дставах.

ќЅ„»—Ћ≈ЌЌя ѕ≈Ќ—≤…

—татт¤ 64. ќбчисленн¤ пенс≥й у процентах до середньом≥с¤чного зароб≥тку

ѕенс≥њ обчислюютьс¤ за встановленими нормами у процентах до середньом≥с¤чного зароб≥тку, що визначаЇтьс¤ в≥дпов≥дно до статей 65-67 цього «акону, ¤кий громад¤ни одержували перед зверненн¤м за пенс≥Їю. ( „астину другу статт≥ 64 виключено на п≥дстав≥ «акону N 307/97-¬– в≥д 04.06.97 )

—татт¤ 65. «агальний пор¤док визначенн¤ середньом≥с¤чного зароб≥тку дл¤ обчисленн¤ пенс≥й

—ередньом≥с¤чний зароб≥ток дл¤ обчисленн¤ пенс≥й беретьс¤ за будь-¤к≥ 60 календарних м≥с¤ц≥в роботи п≥др¤д прот¤гом ус≥Їњ трудовоњ д≥¤льност≥ незалежно в≥д перерв у робот≥ та за пер≥од роботи починаючи з 1 липн¤ 2003 року до моменту зверненн¤ за пенс≥Їю. «ароб≥ток за пер≥од роботи до 1 липн¤ 2003 року враховуЇтьс¤ на п≥дстав≥ документ≥в про нараховану зароб≥тну плату (виплати, дох≥д), виданих у встановленому законодавством пор¤дку, а за пер≥од роботи починаючи з 1 липн¤ 2003 року - за даними персон≥ф≥кованого обл≥ку в≥домостей у систем≥ загальнообов'¤зкового державного пенс≥йного страхуванн¤.

” раз≥ в≥дсутност≥ в≥домостей про зароб≥тну плату (виплати, дох≥д) у систем≥ персон≥ф≥кованого обл≥ку подаютьс¤ документи про нараховану зароб≥тну плату (виплати, дох≥д), видан≥ в установленому законодавством пор¤дку.

” раз≥ ¤кщо особа, ¤ка звернулас¤ за пенс≥Їю, пропрацювала менший пер≥од, н≥ж передбачено частиною першою ц≥Їњ статт≥, середньом≥с¤чний зароб≥ток визначаЇтьс¤ за фактичний пер≥од роботи шл¤хом д≥ленн¤ загальноњ суми зароб≥тку за цей пер≥од на число м≥с¤ц≥в у ньому.

якщо прац≥вник пропрацював менше одного календарного м≥с¤ц¤, то зароб≥ток за весь в≥дпрацьований час д≥литьс¤ на число в≥дпрацьованих дн≥в, а одержана сума множитьс¤ на число робочих дн≥в за м≥с¤ць, обчислене в середньому за р≥к (25,4 - при шестиденному робочому тижн≥ та 21,2 - при п'¤тиденному робочому тижн≥). ” цьому раз≥ дл¤ обчисленн¤ пенс≥њ враховуЇтьс¤ зароб≥ток у розм≥р≥ не б≥льше двох тарифних ставок (оклад≥в).

” раз≥ призначенн¤ пенс≥й прац≥вникам, зайн¤тим на сезонних роботах, середньом≥с¤чний фактичний зароб≥ток визначаЇтьс¤ в пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ( —татт¤ 65 в редакц≥њ «акону N 854-IV ( 854-15 ) в≥д 22.05.2003 )

—татт¤ 66. ¬иди оплати прац≥, що враховуютьс¤ при обчисленн≥ пенс≥й

ƒо зароб≥тку дл¤ обчисленн¤ пенс≥њ включаютьс¤ вс≥ види оплати прац≥ (виплат, доходу), на ¤к≥ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро зб≥р на обов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤" ( 400/97-¬– ) нараховуЇтьс¤ зб≥р на обов'¤зкове державне пенс≥йне страхуванн¤, в межах максимальноњ величини фактичних витрат на оплату прац≥ найманих прац≥вник≥в, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного доходу (граничноњ суми зароб≥тноњ плати (доходу), з ¤ких справл¤ютьс¤ страхов≥ внески (збори) до соц≥альних фонд≥в, що д≥¤ла на день одержанн¤ зазначеного зароб≥тку (виплат, доходу). ( „астина перша статт≥ 66 в редакц≥њ «акону N 854-IV ( 854-15 ) в≥д 22.05.2003 )

” зароб≥ток дл¤ обчисленн¤ пенс≥њ членам колгосп≥в включаЇтьс¤ оплата в ус≥х њњ видах за роботу в громадському господарств≥ колгоспу.

” зароб≥ток дл¤ обчисленн¤ пенс≥њ включаЇтьс¤ за в≥дпов≥дн≥ пер≥оди допомога по тимчасов≥й непрацездатност≥ чи середн≥й зароб≥ток, що збер≥гаЇтьс¤ за прац≥вником.

” зароб≥ток дл¤ обчисленн¤ пенс≥њ особам, ¤к≥ не п≥дл¤гають державному соц≥альному страхуванню (пункт "д" статт≥ 3), включаютьс¤ вс≥ види грошового забезпеченн¤, аналог≥чн≥ тим видам оплати прац≥, на ¤к≥ нараховуютьс¤ страхов≥ внески.

„ленам колгосп≥в, ≥нших кооператив≥в, прац≥вникам радгосп≥в та ≥нших п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й, ¤к≥ одержують пор¤д з грошовою оплатою натуральну, на варт≥сть ¤коњ нараховуютьс¤ страхов≥ внески, ц¤ натуральна оплата при визначенн≥ середньом≥с¤чного зароб≥тку враховуЇтьс¤ за державними роздр≥бними ц≥нами того пер≥оду, коли провадилас¤ оплата прац≥.

—татт¤ 67. ќбчисленн¤ пенс≥й членам творчих сп≥лок

„ленам творчих сп≥лок та ≥ншим особам, зазначеним у пункт≥ "в" статт≥ 3 цього «акону, пенс≥њ обчислюютьс¤ з авторського гонорару, що розраховуЇтьс¤ за державними ставками, за 24 останн≥х м≥с¤ц≥ роботи п≥др¤д перед зверненн¤м за пенс≥Їю або 60 м≥с¤ц≥в роботи п≥др¤д прот¤гом вс≥Їњ трудовоњ д≥¤льност≥ перед зверненн¤м за пенс≥Їю.

ќсобам, зазначеним у частин≥ перш≥й ц≥Їњ статт≥, ¤кщо вони одночасно працюють на п≥дприЇмствах або в орган≥зац≥¤х, дл¤ обчисленн¤ пенс≥њ враховуютьс¤ за в≥дпов≥дний пер≥од зароб≥ток ≥ авторський гонорар.

—татт¤ 68. ќбчисленн¤ пенс≥й при неповному стаж≥ роботи

ѕенс≥њ при неповному стаж≥ роботи (статт≥ 20, 30 ≥ 45) призначаютьс¤ в розм≥р≥, пропорц≥йному на¤вному стажу.

ќбчисленн¤ пенс≥њ провадитьс¤ таким чином: спочатку визначаЇтьс¤ в≥дпов≥дна повна пенс≥¤, ц¤ пенс≥¤ д≥литьс¤ на число м≥с¤ц≥в потр≥бного повного стажу роботи, одержана сума множитьс¤ на число м≥с¤ц≥в на¤вного фактичного стажу роботи (у цьому стаж≥ пер≥од б≥льше 15 дн≥в округлюЇтьс¤ до повного м≥с¤ц¤, а пер≥од до 15 дн≥в включно не враховуЇтьс¤).

якщо пенс≥¤ при повному стаж≥ роботи належала б у м≥н≥мальному розм≥р≥, встановленому цим «аконом (статт≥ 19, 29 ≥ 44), то пенс≥¤ при неповному стаж≥ призначаЇтьс¤ пропорц≥йно на¤вному стажу виход¤чи з м≥н≥мального розм≥ру пенс≥њ, але в ус≥х випадках у розм≥р≥ не менше соц≥альноњ пенс≥њ, встановленоњ дл¤ в≥дпов≥дноњ категор≥њ непрацездатних (статт¤ 94).

—татт¤ 69. ѕерерахунок пенс≥й з б≥льш високого зароб≥тку

ѕенс≥онерам, ¤к≥ пропрацювали п≥сл¤ призначенн¤ пенс≥й за в≥ком або ≥нвал≥дн≥стю не менш ¤к 2 роки з б≥льш високим зароб≥тком, н≥ж той, з ¤кого було обчислено пенс≥ю, встановлюЇтьс¤ за за¤вою пенс≥онера новий розм≥р пенс≥њ виход¤чи з б≥льш високого зароб≥тку, ¤кий визначаЇтьс¤ за 2 роки роботи п≥др¤д п≥сл¤ призначенн¤ пенс≥њ в≥дпов≥дно до статей 64 - 67 цього «акону.

Ќа тих же умовах провадитьс¤ перерахунок пенс≥њ, призначеноњ в м≥н≥мальному розм≥р≥ у зв'¤зку з в≥дсутн≥стю зароб≥тку.

” раз≥ дальшого зростанн¤ зароб≥тку пенс≥онера провадитьс¤ за його за¤вою новий перерахунок пенс≥њ.  ожний наступний перерахунок пенс≥њ провадитьс¤ не ран≥ш ¤к через 2 роки роботи п≥сл¤ попереднього перерахунку.

—татт¤ 70. ѕерерахунок пенс≥й при неповному стаж≥ роботи

якщо пенс≥онер, ¤кому при неповному стаж≥ призначено пенс≥ю за в≥ком або пенс≥ю по ≥нвал≥дност≥, пропрацював п≥сл¤ призначенн¤ пенс≥њ не менш ¤к 2 роки, то за його за¤вою провадитьс¤ перерахунок пенс≥њ виход¤чи ≥з стажу, ¤кий Ї на час перерахунку.  ожний наступний перерахунок пенс≥њ провадитьс¤ не ран≥ш ¤к через 2 роки роботи п≥сл¤ попереднього перерахунку.

якщо пенс≥онер, продовжуючи працювати, набув стажу, достатнього дл¤ призначенн¤ повноњ пенс≥њ, то за за¤вою пенс≥онера провадитьс¤ в≥дпов≥дний перерахунок пенс≥њ, незалежно в≥д того, ск≥льки часу минуло п≥сл¤ призначенн¤ пенс≥њ при неповному стаж≥. ѕри цьому повна пенс≥¤ по ≥нвал≥дност≥ встановлюЇтьс¤ за умови, ¤кщо пенс≥онер маЇ стаж, достатн≥й дл¤ призначенн¤ повноњ пенс≥њ в≥дпов≥дно в≥ку пенс≥онера на час настанн¤ ≥нвал≥дност≥ (статт¤ 25).

ѕерерахунок пенс≥њ провадитьс¤ за вибором пенс≥онера ≥з зароб≥тку, з ¤кого пенс≥ю було спочатку призначено (або згодом перераховано в пор¤дку, передбаченому статтею 69 цього «акону), або з останнього зароб≥тку.

—татт¤ 71. ќбчисленн¤ пенс≥й особам, ¤к≥ навчаютьс¤

¬ихованц¤м, учн¤м, студентам, курсантам, слухачам, стажистам, кл≥н≥чним ординаторам, асп≥рантам, докторантам при обчисленн≥ пенс≥њ за њх бажанн¤м за пер≥од навчанн¤ зам≥сть зароб≥тку може враховуватис¤ стипенд≥¤.

—татт¤ 72. ќбчисленн¤ зароб≥тку за пер≥од роботи за межами ”крањни

ѕри обчисленн≥ середньом≥с¤чного зароб≥тку прац≥вникам за роботу за межами ”крањни враховуЇтьс¤ зароб≥тна плата, ¤ку вони одержували перед вињздом (статт≥ 64-67), або за њх вибором зароб≥ток, що визначаЇтьс¤ в≥дпов≥дно до статт≥ 73 цього «акону, а за умови сплати в цей пер≥од внеск≥в до ѕенс≥йного фонду ”крањни - на загальних п≥дставах.

—татт¤ 73. ќбчисленн¤ пенс≥й громад¤нам ”крањни - переселенц¤м з ≥нших держав

ѕенс≥њ громад¤нам ”крањни - переселенц¤м з ≥нших держав, ¤к≥ не працювали в ”крањн≥, обчислюютьс¤ з розрахунку середньом≥с¤чного зароб≥тку прац≥вник≥в в≥дпов≥дноњ профес≥њ та квал≥ф≥кац≥њ в ”крањн≥ на час призначенн¤ пенс≥њ (за даними в≥дпов≥дноњ профсп≥лки), а за умови сплати повн≥стю необх≥дноњ суми страхових внеск≥в до ѕенс≥йного фонду ”крањни - на загальних п≥дставах.

—татт¤ 74. ќбчисленн¤ пенс≥й с≥м'¤м пенс≥онер≥в

—≥м'¤м пенс≥онер≥в пенс≥њ в раз≥ втрати годувальника обчислюютьс¤ з того ж зароб≥тку, з ¤кого обчислювалась пенс≥¤ годувальника.

—≥м'¤м тих пенс≥онер≥в, ¤к≥ мали право на перерахунок пенс≥њ в пор¤дку, передбаченому статтею 69 цього «акону, пенс≥њ обчислюютьс¤ ≥з зароб≥тку, з ¤кого було проведено або могло бути проведено перерахунок пенс≥њ годувальника.

( —таттю 75 виключено на п≥дстав≥ «акону N 307/97-¬– в≥д 04.06.97 )

—татт¤ 76. „лени с≥м'њ, на ¤ких нараховуютьс¤ надбавки до пенс≥й

Ќадбавки до пенс≥й, встановлен≥ дл¤ непрацюючих пенс≥онер≥в, ¤к≥ мають на своЇму утриманн≥ непрацездатних член≥в с≥м'њ, нараховуютьс¤ на член≥в с≥м'њ, зазначених у статт¤х 37, 38, 40 ≥ 41 цього «акону. ÷≥ надбавки не нараховуютьс¤ на тих член≥в с≥м'њ, ¤к≥ одержують трудову або соц≥альну пенс≥ю.

ѕри на¤вност≥ в с≥м'њ двох або б≥льше непрацюючих пенс≥онер≥в кожний непрацездатний член с≥м'њ, ¤кий перебуваЇ на њх сп≥льному утриманн≥, враховуЇтьс¤ дл¤ нарахуванн¤ надбавки т≥льки одному з пенс≥онер≥в за њх вибором.

—татт¤ 77. ѕ≥двищенн¤ пенс≥й де¤ким категор≥¤м громад¤н

ѕризначен≥ пенс≥њ п≥двищуютьс¤:

а) пенс≥њ за в≥ком ≥нвал≥дам в≥йни - на суму м≥н≥мального розм≥ру пенс≥њ по ≥нвал≥дност≥, встановленого «аконом ”крањни про пенс≥йне забезпеченн¤ в≥йськовослужбовц≥в та ос≥б начальницького ≥ р¤дового складу орган≥в внутр≥шн≥х справ дл¤ ≥нвал≥д≥в в≥йни з числа солдат≥в ≥ матрос≥в строковоњ служби по в≥дпов≥дн≥й груп≥ ≥нвал≥дност≥; ( ѕункт "а" статт≥ 77 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 3284-12 в≥д 17.06.93 )

б) ≥ншим учасникам в≥йни з числа в≥йськовослужбовц≥в, ¤к≥ проходили службу в склад≥ д≥ючоњ арм≥њ, партизанських загонах ≥ з'Їднанн¤х, в≥йськовослужбовц¤м, ¤к≥ брали участь у бойових д≥¤х при виконанн≥ ≥нтернац≥онального обов'¤зку та особам в≥льнонайманого складу д≥ючоњ арм≥њ, батькам та дружин≥, ¤кщо вона не вз¤ла повторний шлюб, в≥йськовослужбовц≥в, ¤к≥ загинули на фронт≥, при виконанн≥ ≥нтернац≥онального обов'¤зку або ≥нших обов'¤зк≥в в≥йськовоњ служби, - на 50 процент≥в м≥н≥мальноњ пенс≥њ за в≥ком;

в) пенс≥њ по ≥нвал≥дност≥ з дитинства внасл≥док пораненн¤, контуз≥њ чи кал≥цтва, пов'¤заних з бойовими д≥¤ми в пер≥од ¬еликоњ ¬≥тчизн¤ноњ в≥йни чи пов'¤заних з њх насл≥дками, а також пенс≥њ в раз≥ втрати годувальника ≥нвал≥дам з дитинства внасл≥док зазначених причин - на 15 процент≥в м≥н≥мальноњ пенс≥њ за в≥ком;

г) громад¤нам, ¤к≥ необгрунтовано зазнали пол≥тичних репрес≥й ≥ згодом були реаб≥л≥тован≥, призначен≥ пенс≥њ - на 50 процент≥в, а членам њх с≥мей, ¤ких було примусово переселено, - на 25 процент≥в м≥н≥мальноњ пенс≥њ за в≥ком.

—татт¤ 78. ѕерерахунок пенс≥њ у зв'¤зку ≥з зм≥ною в с≥мейному стан≥, влаштуванн¤м на роботу або њњ припиненн¤м

” тих випадках, коли п≥сл¤ призначенн¤ пенс≥њ пенс≥онер у зв'¤зку ≥з зм≥ною в с≥мейному стан≥, влаштуванн¤м на роботу або њњ припиненн¤м здобуваЇ або втрачаЇ право на надбавку на непрацездатних член≥в с≥м'њ або розм≥р ц≥Їњ надбавки п≥дл¤гаЇ зм≥н≥, провадитьс¤ в≥дпов≥дний перерахунок пенс≥њ.

—татт¤ 79. ¬изначенн¤ суми зароб≥тку та розм≥ру пенс≥њ

ѕри обчисленн≥ суми середньом≥с¤чного зароб≥тку та встановленн≥ розм≥ру пенс≥њ частина карбованц¤ менше п'¤тдес¤ти коп≥йок не враховуЇтьс¤, а п'¤тдес¤т коп≥йок ≥ б≥льше округлюЇтьс¤ до карбованц¤.

ѕ–»«Ќј„≈ЌЌя ѕ≈Ќ—≤…

—татт¤ 80. ѕор¤док зверненн¤ за призначенн¤м пенс≥њ

«а¤ва про призначенн¤ пенс≥њ працюючим подаЇтьс¤ за м≥сцем роботи, а непрацюючим - до зазначених у статт≥ 81 цього «акону орган≥в за м≥сцем проживанн¤ за¤вника. ( —татт¤ 80 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 2981-III ( 2981-14 ) в≥д 17.01.2002 )

—татт¤ 81. ќргани, що призначають пенс≥њ

ѕризначенн¤ пенс≥й ≥ оформленн¤ документ≥в дл¤ њх виплати зд≥йснюЇтьс¤ органами ѕенс≥йного фонду ”крањни. ( —татт¤ 81 в редакц≥њ «акону N 2981-III ( 2981-14 ) в≥д 17.01.2002 )

—татт¤ 82. —троки розгл¤ду документ≥в про призначенн¤ пенс≥й

ƒокументи про призначенн¤ пенс≥й розгл¤даютьс¤ органом, що призначаЇ пенс≥њ (статт¤ 81), не п≥зн≥ше 10 дн≥в з дн¤ њх надходженн¤.

ѕов≥домленн¤ про в≥дмову в призначенн≥ пенс≥њ ≥з зазначенн¤м причин в≥дмови та пор¤дку оскарженн¤ орган, що призначаЇ пенс≥њ видаЇ або надсилаЇ п≥дприЇмству, орган≥зац≥њ або за¤вников≥ не п≥зн≥ше 5 дн≥в п≥сл¤ винесенн¤ в≥дпов≥дного р≥шенн¤. ( „астина друга статт≥ 82 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 2981-III ( 2981-14 ) в≥д 17.01.2002 )

—татт¤ 83. —троки призначенн¤ пенс≥й

ѕенс≥њ призначаютьс¤ з дн¤ зверненн¤ за пенс≥Їю, кр≥м таких випадк≥в, коли пенс≥њ призначаютьс¤ з б≥льш раннього строку:

а) пенс≥њ за в≥ком та по ≥нвал≥дност≥ призначаютьс¤ з дн¤ дос¤гненн¤ пенс≥йного в≥ку або в≥дпов≥дно встановленн¤ ≥нвал≥дност≥ органами медико-соц≥альноњ експертизи, ¤кщо зверненн¤ за пенс≥Їю над≥йшло не п≥зн≥ше 3 м≥с¤ц≥в з дн¤ дос¤гненн¤ пенс≥йного в≥ку або встановленн¤ ≥нвал≥дност≥;

б) пенс≥њ у раз≥ втрати годувальника призначаютьс¤ з дн¤ виникненн¤ права на пенс≥ю, але не б≥льш ¤к за 12 м≥с¤ц≥в перед зверненн¤м за пенс≥Їю.

ѕереведенн¤ з одного виду пенс≥њ на ≥нший провадитьс¤ з дн¤ поданн¤ в≥дпов≥дноњ за¤ви з ус≥ма необх≥дними документами.

—татт¤ 84. —троки перерахунку призначеноњ пенс≥њ

ѕерерахунок призначеноњ пенс≥њ провадитьс¤ з таких строк≥в:

при виникненн≥ права на п≥двищенн¤ пенс≥њ - з першого числа м≥с¤ц¤, в ¤кому пенс≥онер звернувс¤ за перерахунком пенс≥њ, ¤кщо в≥дпов≥дну за¤ву з ус≥ма необх≥дними документами подано ним до 15-го числа включно, ≥ з першого числа наступного м≥с¤ц¤, ¤кщо за¤ву з ус≥ма необх≥дними документами подано ним п≥сл¤ 15-го числа;

при настанн≥ обставин, ¤к≥ т¤гнуть за собою зменшенн¤ пенс≥њ, з першого числа м≥с¤ц¤, в ¤кому настали ц≥ обставини, ¤кщо вони мали м≥сце до 15-го числа включно, ≥ з першого числа наступного м≥с¤ц¤, ¤кщо вони мали м≥сце п≥сл¤ 15-го числа.

” випадках, передбачених статт¤ми 35 ≥ 47 цього «акону, перерахунок пенс≥њ провадитьс¤ ≥з строк≥в, зазначених у цих статт¤х.

¬»ѕЋј“ј ѕ≈Ќ—≤…

—татт¤ 85. ¬иплата пенс≥й

ѕенс≥њ виплачуютьс¤ без урахуванн¤ одержуваного зароб≥тку (прибутку) за м≥сцем фактичного проживанн¤ пенс≥онера, незалежно в≥д прописки.

¬иплата пенс≥й провадитьс¤ за поточний м≥с¤ць загальною сумою у встановлен≥ строки, але не п≥зн≥ше 25 числа м≥с¤ц¤, за ¤кий виплачуЇтьс¤ пенс≥¤. ( —таттю 85 доповнено частиною другою зг≥дно ≥з «аконом N 2631-III ( 2631-14 ) в≥д 11.07.2001 )

—татт¤ 86. ¬иплата пенс≥й за дов≥рен≥стю

ѕенс≥¤ може виплачуватись за дов≥рен≥стю, пор¤док оформленн¤ ≥ строк д≥њ ¤коњ визначаЇтьс¤ законодавством.

—татт¤ 87. ¬иплата пенс≥й за минулий час

Ќарахован≥ суми пенс≥њ, не затребуван≥ пенс≥онером своЇчасно, виплачуютьс¤ за минулий час не б≥льш ¤к за 3 роки перед зверненн¤м за одержанн¤м пенс≥њ.

—уми пенс≥њ, не одержан≥ своЇчасно з вини органу, що призначаЇ або виплачуЇ пенс≥ю, виплачуютьс¤ за минулий час без обмеженн¤ будь-¤ким строком.

—татт¤ 88. ¬иплата пенс≥й особам, ¤к≥ проживають у будинках-≥нтернатах (панс≥онатах), стац≥онарних в≥дд≥ленн¤х територ≥альних центр≥в соц≥ального обслуговуванн¤ пенс≥онер≥в та одиноких непрацездатних громад¤н ≥ дит¤чих будинках-≥нтернатах

ќсобам, ¤к≥ проживають у будинках-≥нтернатах (панс≥онатах), стац≥онарних в≥дд≥ленн¤х територ≥альних центр≥в соц≥ального обслуговуванн¤ пенс≥онер≥в та одиноких непрацездатних громад¤н, а також д≥т¤м, ¤ким призначено соц≥альн≥ пенс≥њ та ¤к≥ проживають у дит¤чих будинках-≥нтернатах, виплачуЇтьс¤ 25 процент≥в розм≥ру призначеноњ пенс≥њ, але не менше 20 процент≥в м≥н≥мального розм≥ру пенс≥њ за в≥ком на м≥с¤ць.

” раз≥ коли розм≥р њх пенс≥њ перевищуЇ варт≥сть утриманн¤ в цих установах, виплачуЇтьс¤ р≥зниц¤ м≥ж розм≥ром пенс≥њ ≥ варт≥стю утриманн¤, але не менше 25 процент≥в розм≥ру призначеноњ пенс≥њ ≥ не менше 20 процент≥в м≥н≥мального розм≥ру пенс≥њ за в≥ком на м≥с¤ць.

якщо у пенс≥онера, ¤кий проживаЇ в будинку-≥нтернат≥ (панс≥онат≥), стац≥онарному в≥дд≥ленн≥ територ≥ального центру соц≥ального обслуговуванн¤ пенс≥онер≥в та одиноких непрацездатних громад¤н, Ї непрацездатн≥ члени с≥м'њ, ¤к≥ перебувають на його утриманн≥ (статт≥ 37, 38, 40 ≥ 41 цього «акону), пенс≥¤ виплачуЇтьс¤ в такому пор¤дку: 25 процент≥в розм≥ру призначеноњ пенс≥њ, але не менше 20 процент≥в м≥н≥мального розм≥ру пенс≥њ за в≥ком, виплачуЇтьс¤ самому пенс≥онеров≥, а ≥нша частина пенс≥њ, але не б≥льше 50 процент≥в призначеного розм≥ру, виплачуЇтьс¤ зазначеним членам с≥м'њ.

–≥зниц¤ м≥ж розм≥ром призначеноњ пенс≥њ особи, ¤ка проживаЇ в будинку-≥нтернат≥ (панс≥онат≥), стац≥онарному в≥дд≥ленн≥ територ≥ального центру соц≥ального обслуговуванн¤ пенс≥онер≥в та одиноких непрацездатних громад¤н та дит¤чому будинку-≥нтернат≥, ≥ розм≥ром пенс≥њ, ¤ка виплачуЇтьс¤ њй та непрацездатним членам њњ с≥м'њ в≥дпов≥дно до частин першоњ - третьоњ ц≥Їњ статт≥, перераховуЇтьс¤ будинку-≥нтернату (панс≥онату), стац≥онарному в≥дд≥ленню територ≥ального центру соц≥ального обслуговуванн¤ пенс≥онер≥в та одиноких непрацездатних громад¤н, дит¤чому будинку-≥нтернату, в ¤кому проживаЇ особа, за њњ особистою письмовою за¤вою або за¤вою батьк≥в, оп≥кун≥в (п≥клувальник≥в). «азначен≥ кошти зараховуютьс¤ на рахунки цих установ понад бюджетн≥ асигнуванн¤ ≥ спр¤мовуютьс¤ виключно на пол≥пшенн¤ умов проживанн¤ у них громад¤н похилого в≥ку, ≥нвал≥д≥в та д≥тей у пор¤дку, що визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни. ( —татт¤ 88 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 2833-III ( 2833-14 ) в≥д 29.11.2001 - набуваЇ чинност≥ з 1 с≥чн¤ 2002 року, в редакц≥њ «акону N 951-IV ( 951-15 ) в≥д 05.06.2003 )

—татт¤ 89. ¬иплата пенс≥њ за час позбавленн¤ вол≥

” раз≥ позбавленн¤ пенс≥онера вол≥ виплата призначеноњ пенс≥њ зд≥йснюЇтьс¤ на загальних п≥дставах.

—татт¤ 90. ¬≥драхуванн¤ з пенс≥й

¬≥драхуванн¤ з пенс≥й можуть провадитис¤ на п≥дстав≥ судових р≥шень, ухвал, постанов ≥ вирок≥в (щодо майнових ст¤гнень), виконавчих напис≥в нотар≥альних контор та ≥нших р≥шень ≥ постанов, виконанн¤ ¤ких в≥дпов≥дно до чинного законодавства провадитьс¤ в пор¤дку, встановленому дл¤ виконанн¤ судових р≥шень.

–озм≥р в≥драхуванн¤ з пенс≥њ обчислюЇтьс¤ з суми, що належить пенс≥онеров≥ до виплати.

« пенс≥њ може бути в≥драховано не б≥льше 50 процент≥в њњ розм≥ру: на утриманн¤ член≥в с≥м'њ (ал≥менти), на в≥дшкодуванн¤ збитк≥в в≥д розкраданн¤ майна п≥дприЇмств ≥ орган≥зац≥й, на компенсац≥ю шкоди, запод≥¤ноњ кал≥цтвом або ≥ншим пошкодженн¤м здоров'¤, а також у зв'¤зку ≥з смертю годувальника, на поверненн¤ переодержаних сум зароб≥тноњ плати в передбачених законодавством випадках.

« ус≥х ≥нших вид≥в ст¤гнень може бути в≥драховано не б≥льше 20 процент≥в пенс≥њ.

—татт¤ 91. ¬иплата недоодержаноњ пенс≥њ у зв'¤зку ≥з смертю пенс≥онера ≥ виплата допомоги на похованн¤

—уми пенс≥њ, що належали пенс≥онеров≥ ≥ залишилис¤ недоодержаними у зв'¤зку з його смертю, не включаютьс¤ до складу спадщини ≥ виплачуютьс¤ тим членам його с≥м'њ, ¤к≥ належать до кола ос≥б, забезпечуваних пенс≥Їю у зв'¤зку ≥з втратою годувальника (статт≥ 37, 38, 40 ≥ 41). ќднак батьки ≥ чолов≥к (дружина), а також члени с≥м'њ, ¤к≥ проживали разом з пенс≥онером на день його смерт≥, мають право на одержанн¤ сум ≥ в тому раз≥, ¤кщо вони не вход¤ть у коло забезпечуваних пенс≥Їю у зв'¤зку з втратою годувальника.

ѕри зверненн≥ к≥лькох член≥в с≥м'њ належна њм сума пенс≥њ д≥литьс¤ м≥ж ними пор≥вну.

«азначен≥ суми виплачуютьс¤, ¤кщо зверненн¤ за ними над≥йшли не п≥зн≥ше 6 м≥с¤ц≥в п≥сл¤ смерт≥ пенс≥онера.

” раз≥ смерт≥ пенс≥онера його с≥м'њ або особ≥, ¤ка зд≥йснила похорон, виплачуЇтьс¤ допомога на похованн¤ в розм≥р≥ двом≥с¤чноњ пенс≥њ.

—татт¤ 92. ¬иплата пенс≥й громад¤нам, ¤к≥ вињхали за кордон

√ромад¤нам, ¤к≥ вињхали на пост≥йне проживанн¤ за кордон, пенс≥њ не призначаютьс¤. ѕенс≥њ, призначен≥ в ”крањн≥ до вињзду на пост≥йне проживанн¤ за кордон, виплачуютьс¤ за 6 м≥с¤ц≥в наперед перед в≥д'њздом за кордон. «а час перебуванн¤ цих громад¤н за кордоном виплачуютьс¤ т≥льки пенс≥њ, призначен≥ внасл≥док трудового кал≥цтва або профес≥йного захворюванн¤. ѕор¤док переведенн¤ пенс≥й, призначених внасл≥док трудового кал≥цтва або профес≥йного захворюванн¤, в ≥нш≥ крањни визначаЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

–озд≥ли: I II III IV V

–озд≥л III.
—ќ÷≤јЋ№Ќ≤ ѕ≈Ќ—≤ѓ

—татт¤ 93. √ромад¤ни, ¤к≥ мають право на соц≥альну пенс≥ю

( —татт¤ 93 втратила чинн≥сть у частин≥ призначенн¤ соц≥альних пенс≥й на п≥дстав≥ «акону N 2603-IV ( 2603-15 ) в≥д 31.05.2005 )

—оц≥альн≥ пенс≥њ призначаютьс¤ ≥ виплачуютьс¤ непрацюючим громад¤нам, кр≥м ≥нвал≥д≥в з дитинства, при в≥дсутност≥ права на трудову пенс≥ю:

≥нвал≥дам I ≥ II груп, у тому числ≥ ≥нвал≥дам з дитинства, а також ≥нвал≥дам III групи;

особам, ¤к≥ дос¤гли в≥ку: чолов≥ки - 60 рок≥в, ж≥нки - 55 рок≥в;

д≥т¤м - у раз≥ втрати годувальника (пункт "а" статт≥ 37);

д≥т¤м-≥нвал≥дам в≥ком до 16 рок≥в.

ѕерел≥к медичних показань, що дають право на одержанн¤ соц≥альноњ пенс≥њ на д≥тей-≥нвал≥д≥в в≥ком до 16 рок≥в, визначаЇтьс¤ в пор¤дку, встановленому  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 94. –озм≥ри соц≥альних пенс≥й

—оц≥альн≥ пенс≥њ призначаютьс¤ в таких розм≥рах:

а) 30 процент≥в м≥н≥мального розм≥ру пенс≥њ за в≥ком: особам, ¤к≥ дос¤гли в≥ку: чолов≥ки - 60 рок≥в, ж≥нки - 55 рок≥в ≥ не набули права на трудову пенс≥ю без поважних причин;

б) 50 процент≥в м≥н≥мального розм≥ру пенс≥њ за в≥ком: особам, ¤к≥ дос¤гли в≥ку: чолов≥ки - 60 рок≥в, ж≥нки - 55 рок≥в ≥ не набули права на трудову пенс≥ю з поважних причин; ≥нвал≥дам III групи;

в) 100 процент≥в м≥н≥мального розм≥ру пенс≥њ за в≥ком: ≥нвал≥дам II групи; д≥т¤м-≥нвал≥дам в≥ком до 16 рок≥в; д≥т¤м (пункт "а" статт≥ 37), а також одн≥й ≥з ос≥б, зазначених в пункт≥ "в" статт≥ 37 у раз≥ втрати годувальника;

г) 200 процент≥в м≥н≥мального розм≥ру пенс≥њ за в≥ком: ≥нвал≥дам I групи; матер¤м, ¤ким присвоЇно званн¤ "ћати-героњн¤".

—татт¤ 95. ѕраво вибору соц≥альноњ пенс≥њ або надбавки до трудовоњ пенс≥њ

ѕри на¤вност≥ одночасного права на соц≥альну пенс≥ю ≥ надбавку на непрацездатних член≥в с≥м'њ до пенс≥њ за в≥ком або по ≥нвал≥дност≥ (статт≥ 21 ≥ 33) призначаЇтьс¤ за вибором того, хто звернувс¤, або пенс≥¤, або надбавка.

—татт¤ 96. ѕор¤док призначенн¤ та виплати пенс≥й

( —татт¤ 5 втратила чинн≥сть у частин≥ призначенн¤ соц≥альних пенс≥й на п≥дстав≥ «акону N 2603-IV ( 2603-15 ) в≥д 31.05.2005 )

ѕри призначенн≥ та виплат≥ соц≥альних пенс≥й застосовуютьс¤ в≥дпов≥дно статт≥ 1, 80-91, 102-104 цього «акону.

–озд≥ли: I II III IV V

–озд≥л IV.
ѕќ–яƒќ  ≤ ”ћќ¬» ѕ≈–≈–ј’”Ќ ” ѕ≈Ќ—≤…

—татт¤ 97. ѕ≥двищенн¤ пенс≥й у зв'¤зку з ≥ндексац≥Їю грошових доход≥в населенн¤

( ƒ≥ю статт≥ 97 в≥дновлено у зв'¤зку з втратою чинност≥ ƒекрету N 7-92 на п≥дстав≥ «акону N 534/96-¬– в≥д 21.11.96 )

( ƒ≥ю статт≥ 97 зупинено з грудн¤ 1992 року зг≥дно з ƒекретом N 7-92 в≥д 09.12.92 )

ѕенс≥њ щороку п≥двищуютьс¤ в≥дпов≥дно до ≥ндексац≥њ грошових доход≥в населенн¤, але не менш, ¤к на 2 проценти зароб≥тку, з ¤кого обчислено пенс≥ю (статт¤ 64). ¬ ус≥х випадках зазначене п≥двищенн¤ не може бути менше 2 процент≥в м≥н≥мальноњ пенс≥њ за в≥ком.

—татт¤ 98. ѕерерахунок ран≥ше призначених пенс≥й

ѕерерахунок пенс≥њ провадитьс¤ на п≥дстав≥ документ≥в про в≥к, стаж, зароб≥ток та ≥нших, на¤вних на час перерахунку в пенс≥йн≥й справ≥, а також додаткових документ≥в, поданих пенс≥онером на час перерахунку.

якщо пенс≥онер згодом подасть додатков≥ документи, ¤к≥ дають право на подальше п≥двищенн¤ пенс≥њ у зв'¤зку з введенн¤м у д≥ю цього «акону (про стаж роботи, зароб≥ток, с≥мейний стан та ≥нш≥), то пенс≥¤ знову перераховуЇтьс¤ за нормами цього «акону. ѕри цьому перерахунок провадитьс¤ за минулий час, але не б≥льш ¤к за 12 м≥с¤ц≥в перед поданн¤м додаткових документ≥в ≥ не ран≥ше н≥ж з дн¤ введенн¤ в д≥ю цього «акону.

—татт¤ 99. «ароб≥ток, ¤кий враховуЇтьс¤ при перерахунку пенс≥й

ѕерерахунок пенс≥й, призначених за ран≥ше д≥ючим законодавством, провадитьс¤ ≥з середньом≥с¤чного зароб≥тку за останн≥х 24 або будь-¤к≥ 60 м≥с¤ц≥в перед призначенн¤м пенс≥њ, або перед введенн¤м в д≥ю цього «акону, або з зароб≥тку, з ¤кого було ран≥ше обчислено пенс≥ю, за документами, на¤вними в пенс≥йн≥й справ≥, ≥з застосуванн¤м статей 64-67 цього «акону.

—татт¤ 100. ѕор¤док призначенн¤ п≥льгових пенс≥й особам, ¤к≥ мали право на пенс≥ю на п≥льгових умовах до введенн¤ в д≥ю цього «акону

ќсобам, ¤к≥ працювали до введенн¤ в д≥ю цього «акону на роботах ≥з шк≥дливими ≥ важкими умовами прац≥, передбачених ран≥ше д≥ючим законодавством, пенс≥њ за в≥ком призначаютьс¤ на таких умовах:

а) особам, ¤к≥ мають на день введенн¤ в д≥ю цього «акону повний стаж на зазначених роботах, що давав право на пенс≥ю на п≥льгових умовах, пенс≥њ в розм≥рах, передбачених цим «аконом, призначаютьс¤ в≥дпов≥дно до вимог за в≥ком ≥ стажем, встановлених ран≥ше д≥ючим законодавством;

б) особам, ¤к≥ не мають повного стажу роботи ≥з шк≥дливими ≥ важкими умовами прац≥, в≥к, необх≥дний дл¤ призначенн¤ пенс≥њ в≥дпов≥дно до статт≥ 12, знижуЇтьс¤ пропорц≥йно на¤вному стажу в пор¤дку, передбаченому статт¤ми 13-14 цього «акону, виход¤чи з вимог цього стажу, встановлених ран≥ше д≥ючим законодавством.

–озд≥ли: I II III IV V

–озд≥л V.
¬≤ƒѕќ¬≤ƒјЋ№Ќ≤—“№ ѕ≤ƒѕ–»™ћ—“¬ “ј ќ–√јЌ≤«ј÷≤… ≤ √–ќћјƒяЌ

–ќ«¬'я«јЌЌя —ѕќ–≤¬ « ѕ≈Ќ—≤…Ќ»’ ѕ»“јЌ№

—татт¤ 101. ¬≥дпов≥дальн≥сть за достов≥рн≥сть даних ≥ документ≥в, виданих дл¤ оформленн¤ пенс≥њ

ќргани, що призначають пенс≥њ мають право вимагати в≥дпов≥дн≥ документи в≥д п≥дприЇмств, орган≥зац≥й ≥ окремих ос≥б, а також в необх≥дних випадках перев≥р¤ти обгрунтован≥сть њх видач≥. ( „астина перша статт≥ 101 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 2981-III ( 2981-14 ) в≥д 17.01.2002 )

ѕ≥дприЇмства та орган≥зац≥њ несуть матер≥альну в≥дпов≥дальн≥сть за шкоду, запод≥¤ну громад¤нам або держав≥ внасл≥док несвоЇчасного оформленн¤ або поданн¤ пенс≥йних документ≥в, а також за видачу недостов≥рних документ≥в, ≥ в≥дшкодовують њњ.

—татт¤ 102. ќбов'¤зок пенс≥онер≥в пов≥домл¤ти органам, що призначають пенс≥њ про зм≥ну умов, що впливають на виплату пенс≥й

( Ќазва статт≥ 102 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 2981-III ( 2981-14 ) в≥д 17.01.2002 )

ѕенс≥онери зобов'¤зан≥ пов≥домл¤ти органу, що призначаЇ пенс≥њ про обставини, що спричин¤ють зм≥ну розм≥ру пенс≥њ або припиненн¤ њњ виплати.

” раз≥ невиконанн¤ цього обов'¤зку ≥ одержанн¤ у зв'¤зку з цим зайвих сум пенс≥њ пенс≥онери повинн≥ в≥дшкодувати органу, що призначаЇ пенс≥њ запод≥¤ну шкоду. ( —татт¤ 102 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 2981-III ( 2981-14 ) в≥д 17.01.2002 )

—татт¤ 103. —т¤гненн¤ сум пенс≥њ, над м≥ру виплачених пенс≥онеров≥ внасл≥док зловживань з його боку

—уми пенс≥њ, над м≥ру виплачен≥ пенс≥онеров≥ внасл≥док зловживань з його боку (в результат≥ поданн¤ документ≥в з ¤вно неправильними в≥домост¤ми, неподанн¤ в≥домостей про зм≥ни у склад≥ член≥в с≥м'њ тощо), ст¤гуютьс¤ на п≥дстав≥ р≥шень органу, що призначаЇ пенс≥њ.

¬≥драхуванн¤ на п≥дстав≥ р≥шень органу, що призначаЇ пенс≥њ провад¤тьс¤ в розм≥р≥ не б≥льше 20 процент≥в пенс≥њ понад в≥драхуванн¤ з ≥нших п≥дстав.

¬ ус≥х випадках зверненн¤ ст¤гнень на пенс≥ю за пенс≥онером збер≥гаЇтьс¤ не менш ¤к 50 процент≥в належноњ пенс≥њ.

” раз≥ припиненн¤ виплати пенс≥њ (внасл≥док в≥дновленн¤ здоров'¤ тощо) до повного погашенн¤ заборгованост≥ решта заборгованост≥ ст¤гуЇтьс¤ в судовому пор¤дку. ( —татт¤ 103 ≥з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконом N 2981-III ( 2981-14 ) в≥д 17.01.2002 )

—татт¤ 104. ќскарженн¤ р≥шень органу, ¤кий призначаЇ пенс≥њ

—каргу на р≥шенн¤ органу, ¤кий призначаЇ пенс≥њ, може бути подано до районноњ (м≥ськоњ) –ади народних депутат≥в або до районного (м≥ського) народного суду.

√олова ¬ерховноњ –ади ”крањни
Ћ. –ј¬„” 
м.  ињв,
5 листопада 1991 року
N 1788-XII

–озд≥ли: I II III IV V
јвтор проекта - —адовий “арас
http://ukrlaws.narod.ru
Сайт создан в системе uCoz