Ћ≥совий кодекс ”крањни
(зм≥нений ≥ доповнений законом в≥д 08 лютого 2006 р.)

«м≥ст кодексу
–озд≥л 1. «агальн≥ положенн¤
–озд≥л 2. ѕрава на л≥си
–озд≥л 3. ƒержавне регулюванн¤ та управл≥нн¤ у сфер≥ л≥сових в≥дносин
–озд≥л 4. ќрган≥зац≥¤ л≥сового господарства
–озд≥л 5. ¬еденн¤ л≥сового господарства
–озд≥л 6. ¬ир≥шенн¤ спор≥в у сфер≥ охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в, в≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ л≥сового законодавства
–озд≥л 7. ћ≥жнародн≥ в≥дносини
–озд≥л 8. ѕрик≥нцев≥ положенн¤
( ¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади (¬¬–) 1994, N 17, ст.99 )

( ¬водитьс¤ в д≥ю ѕостановою ¬–
N 3853-XII ( 3853-12 ) в≥д 21.01.94, ¬¬– 1994, N 17, ст.100 )
( ≤з зм≥нами, внесеними зг≥дно ≥з «аконами
N 1381-XIV ( 1381-14 ) в≥д 13.01.2000, ¬¬–, 2000, N 10, ст.79
N 1458-III ( 1458-14 ) в≥д 17.02.2000,
¬¬–, 2000, N 14-15-16, ст.121
N 1492-III ( 1492-14 ) в≥д 22.02.2000, ¬¬–, 2000, N 21, ст.157
N 1712-III ( 1712-14 ) в≥д 11.05.2000, ¬¬–, 2000, N 32, ст.258
N 2120-III ( 2120-14 ) в≥д 07.12.2000, ¬¬–, 2001, N 2-3, ст.10
N 2905-III ( 2905-14 ) в≥д 20.12.2001, ¬¬–, 2002, N 12-13, ст.92
N 380-IV ( 380-15 ) в≥д 26.12.2002, ¬¬–, 2003, N 10-11, ст.86
N 762-IV ( 762-15 ) в≥д 15.05.2003, ¬¬–, 2003, N 30, ст.247
N 1344-IV ( 1344-15 ) в≥д 27.11.2003, ¬¬–, 2004, N 17-18, ст.250
N 2285-IV ( 2285-15 ) в≥д 23.12.2004, ¬¬–, 2005, N 7-8, ст.162
N 2505-IV ( 2505-15 ) в≥д 25.03.2005, ¬¬–, 2005, N 17, N 18-19,
ст.267 )
{  одекс в редакц≥њ «акону
N 3404-IV ( 3404-15 ) в≥д 08.02.2006 }

–озд≥л I
«ј√јЋ№Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

—татт¤ 1. ѕон¤тт¤ про л≥с

Ћ≥с - тип природних комплекс≥в, у ¤кому поЇднуютьс¤ переважно деревна та чагарникова рослинн≥сть з в≥дпов≥дними ірунтами, трав'¤ною рослинн≥стю, тваринним св≥том, м≥кроорган≥змами та ≥ншими природними компонентами, що взаЇмопов'¤зан≥ у своЇму розвитку, впливають один на одного ≥ на навколишнЇ природне середовище.

Ћ≥си ”крањни Ї њњ нац≥ональним багатством ≥ за своњм призначенн¤м та м≥сцерозташуванн¤м виконують переважно водоохоронн≥, захисн≥, сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чн≥, оздоровч≥, рекреац≥йн≥, естетичн≥, виховн≥, ≥нш≥ функц≥њ та Ї джерелом дл¤ задоволенн¤ потреб сусп≥льства в л≥сових ресурсах.

”с≥ л≥си на територ≥њ ”крањни, незалежно в≥д того, на земл¤х ¤ких категор≥й за основним ц≥льовим призначенн¤м вони зростають, та незалежно в≥д права власност≥ на них, становл¤ть л≥совий фонд ”крањни ≥ перебувають п≥д охороною держави.

Ћ≥сова д≥л¤нка - д≥л¤нка л≥сового фонду ”крањни з визначеними межами, вид≥лена в≥дпов≥дно до цього  одексу дл¤ веденн¤ л≥сового господарства та використанн¤ л≥сових ресурс≥в без вилученн¤ њњ у землекористувача або власника земл≥.

Ћ≥сов≥ д≥л¤нки можуть бути вкрит≥ л≥совою рослинн≥стю, а також пост≥йно або тимчасово не вкрит≥ л≥совою рослинн≥стю (внасл≥док неоднор≥дност≥ л≥сових природних комплекс≥в, л≥согосподарськоњ д≥¤льност≥ або стих≥йного лиха тощо). ƒо не вкритих л≥совою рослинн≥стю л≥сових д≥л¤нок належать л≥сов≥ д≥л¤нки, зайн¤т≥ нез≥мкнутими л≥совими культурами, л≥совими розсадниками ≥ плантац≥¤ми, а також л≥совими шл¤хами та прос≥ками, л≥совими протипожежними розривами, л≥совими осушувальними канавами ≥ дренажними системами.

«емельна л≥сова д≥л¤нка - земельна д≥л¤нка л≥сового фонду ”крањни з визначеними межами, ¤ка надаЇтьс¤ або вилучаЇтьс¤ у землекористувача чи власника земельноњ д≥л¤нки дл¤ веденн¤ л≥сового господарства або ≥нших сусп≥льних потреб в≥дпов≥дно до земельного законодавства.

—татт¤ 2. Ћ≥сов≥ в≥дносини

Ћ≥сов≥ в≥дносини - сусп≥льн≥ в≥дносини, ¤к≥ стосуютьс¤ волод≥нн¤, користуванн¤ та розпор¤джанн¤ л≥сами ≥ спр¤мовуютьс¤ на забезпеченн¤ охорони, в≥дтворенн¤ та стале використанн¤ л≥сових ресурс≥в з урахуванн¤м еколог≥чних, економ≥чних, соц≥альних та ≥нших ≥нтерес≥в сусп≥льства.

ќб'Їктом л≥сових в≥дносин Ї л≥совий фонд ”крањни та окрем≥ л≥сов≥ д≥л¤нки.

—уб'Їктами л≥сових в≥дносин Ї органи державноњ влади, органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤, юридичн≥ особи та громад¤ни, ¤к≥ д≥ють в≥дпов≥дно до  онституц≥њ ( 254к/96-¬– ) та закон≥в ”крањни.

—татт¤ 3. Ћ≥сове законодавство ”крањни

Ћ≥сов≥ в≥дносини в ”крањн≥ регулюютьс¤  онституц≥Їю ”крањни ( 254к/96-¬– ), «аконом ”крањни "ѕро охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ), цим  одексом, ≥ншими законодавчими актами ”крањни, а також прийн¤тими в≥дпов≥дно до них нормативно-правовими актами.

Ћ≥сов≥ в≥дносини, що виникають при використанн≥ земл≥, надр, вод, а також в≥дносини щодо охорони, використанн¤ й в≥дтворенн¤ рослинного та тваринного св≥ту, не врегульован≥ цим  одексом, регулюютьс¤ в≥дпов≥дними законодавчими актами.

—татт¤ 4. —клад л≥сового фонду ”крањни

ƒо л≥сового фонду ”крањни належать л≥сов≥ д≥л¤нки, в тому числ≥ захисн≥ насадженн¤ л≥н≥йного типу, площею не менше 0,1 гектара.

ƒо л≥сового фонду ”крањни не належать:

зелен≥ насадженн¤ в межах населених пункт≥в (парки, сади, сквери, бульвари тощо), ¤к≥ не в≥днесен≥ в установленому пор¤дку до л≥с≥в;

окрем≥ дерева ≥ групи дерев, чагарники на с≥льськогосподарських уг≥дд¤х, присадибних, дачних ≥ садових д≥л¤нках.

—татт¤ 5. «емл≥ л≥согосподарського призначенн¤

ƒо земель л≥согосподарського призначенн¤ належать л≥сов≥ земл≥ на ¤ких розташован≥ л≥сов≥ д≥л¤нки, та нел≥сов≥ земл≥, зайн¤т≥ с≥льськогосподарськими уг≥дд¤ми, водами й болотами, спорудами, комун≥кац≥¤ми, малопродуктивними земл¤ми тощо, ¤к≥ надан≥ в установленому пор¤дку та використовуютьс¤ дл¤ потреб л≥сового господарства.

¬≥днесенн¤ земельних д≥л¤нок до складу земель л≥согосподарського призначенн¤ зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до земельного законодавства.

—татт¤ 6. Ћ≥сов≥ ресурси

Ћ≥совими ресурсами Ї деревн≥, техн≥чн≥, л≥карськ≥ та ≥нш≥ продукти л≥су, що використовуютьс¤ дл¤ задоволенн¤ потреб населенн¤ ≥ виробництва та в≥дтворюютьс¤ у процес≥ формуванн¤ л≥сових природних комплекс≥в.

ƒо л≥сових ресурс≥в також належать корисн≥ властивост≥ л≥с≥в (здатн≥сть л≥с≥в зменшувати негативн≥ насл≥дки природних ¤вищ, захищати ірунти в≥д ероз≥њ, запоб≥гати забрудненню навколишнього природного середовища та очищати його, спри¤ти регулюванню стоку води, оздоровленню населенн¤ та його естетичному вихованню тощо), що використовуютьс¤ дл¤ задоволенн¤ сусп≥льних потреб.

–озд≥л II
ѕ–ј¬ј Ќј Ћ≤—»

√лава 1. ѕ–ј¬ќ ¬Ћј—Ќќ—“≤ Ќј Ћ≤—»

—татт¤ 7. Ћ≥си ¤к об'Їкт права власност≥

Ћ≥си, ¤к≥ знаход¤тьс¤ в межах територ≥њ ”крањни, Ї об'Їктами права власност≥ ”крањнського народу.

¬≥д ≥мен≥ ”крањнського народу права власника на л≥си зд≥йснюють органи державноњ влади та органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤ в межах, визначених  онституц≥Їю ”крањни ( 254к/96-¬– ).

Ћ≥си можуть перебувати в державн≥й, комунальн≥й та приватн≥й власност≥.

—уб'Їктами права власност≥ на л≥си Ї держава, територ≥альн≥ громади, громад¤ни та юридичн≥ особи.

—татт¤ 8. ѕраво державноњ власност≥ на л≥си

” державн≥й власност≥ перебувають ус≥ л≥си ”крањни, кр≥м л≥с≥в що перебувають у комунальн≥й або приватн≥й власност≥.

ѕраво державноњ власност≥ на л≥си набуваЇтьс¤ ≥ реал≥зуЇтьс¤ державою в особ≥  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни, –ади м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцевих державних адм≥н≥страц≥й в≥дпов≥дно до закону.

—татт¤ 9. ѕраво комунальноњ власност≥ на л≥си

” комунальн≥й власност≥ перебувають л≥си в межах населених пункт≥в, кр≥м л≥с≥в, що перебувають у державн≥й або приватн≥й власност≥.

” комунальн≥й власност≥ можуть перебувати й ≥нш≥ л≥си, набут≥ або в≥днесен≥ до об'Їкт≥в комунальноњ власност≥ в установленому законом пор¤дку.

ѕраво комунальноњ власност≥ на л≥си реал≥зуЇтьс¤ територ≥альними громадами безпосередньо або через утворен≥ ними органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤.

—татт¤ 10. ѕраво приватноњ власност≥ на л≥си

Ћ≥си в ”крањн≥ можуть перебувати у приватн≥й власност≥.

—уб'Їктами права приватноњ власност≥ на л≥си Ї громад¤ни та юридичн≥ особи ”крањни.

—татт¤ 11. Ќабутт¤ права комунальноњ власност≥ на л≥си

ѕраво комунальноњ власност≥ на л≥си набуваЇтьс¤ при розмежуванн≥ в установленому законом пор¤дку земель державноњ ≥ комунальноњ власност≥, а також шл¤хом передач≥ земельних д≥л¤нок з державноњ власност≥ в комунальну та з ≥нших п≥дстав, не заборонених законом.

—татт¤ 12. Ќабутт¤ права приватноњ власност≥ на л≥си

√ромад¤ни та юридичн≥ особи ”крањни можуть безоплатно або за плату набувати у власн≥сть у склад≥ уг≥дь сел¤нських, фермерських та ≥нших господарств замкнен≥ земельн≥ л≥сов≥ д≥л¤нки загальною площею до 5 гектар≥в. ÷¤ площа може бути зб≥льшена в раз≥ успадкуванн¤ л≥с≥в зг≥дно ≥з законом.

√ромад¤ни та юридичн≥ особи можуть мати у власност≥ л≥си, створен≥ ними на набутих у власн≥сть у встановленому пор¤дку земельних д≥л¤нках деградованих ≥ малопродуктивних уг≥дь, без обмеженн¤ њх площ≥.

Ћ≥си, створен≥ громад¤нами та юридичними особами на земельних д≥л¤нках, що належать њм на прав≥ власност≥, перебувають у приватн≥й власност≥ цих громад¤н ≥ юридичних ос≥б.

—татт¤ 13. ¬иникненн¤ права приватноњ власност≥ на л≥си

ѕраво приватноњ власност≥ на л≥си громад¤н та юридичних ос≥б ”крањни виникаЇ з моменту одержанн¤ ними документ≥в, що посв≥дчують право власност≥ на земельну д≥л¤нку, та њх державноњ реЇстрац≥њ.

Ћ≥си, отриман≥ у спадщину ≥ноземними громад¤нами, особами без громад¤нства та ≥ноземними юридичними особами, п≥дл¤гають в≥дчуженню прот¤гом одного року.

ƒокументом, що посв≥дчуЇ право приватноњ власност≥ на л≥си, Ї державний акт на право власност≥ на землю, виданий на в≥дпов≥дну земельну д≥л¤нку.

—татт¤ 14. ѕрава та обов'¤зки громад¤н ≥ юридичних ос≥б, ¤к≥ мають у приватн≥й власност≥ л≥си

√ромад¤ни та юридичн≥ особи, ¤к≥ мають у приватн≥й власност≥ л≥си, мають право:

1) власност≥ на л≥сов≥ ресурси та њх використанн¤ в пор¤дку, визначеному цим  одексом;

2) на в≥дшкодуванн¤ збитк≥в у випадках, передбачених законом;

3) продавати або ≥ншим шл¤хом в≥дчужувати в≥дпов≥дно до закону земельну л≥сову д≥л¤нку;

4) споруджувати в установленому пор¤дку виробнич≥ та ≥нш≥ буд≥вл≥ й споруди, необх≥дн≥ дл¤ веденн¤ л≥сового господарства ≥ використанн¤ л≥сових ресурс≥в.

√ромад¤ни та юридичн≥ особи, ¤к≥ мають у приватн≥й власност≥ л≥си, зобов'¤зан≥:

1) вести л≥сове господарство на основ≥ матер≥ал≥в л≥совпор¤дкуванн¤ в≥дпов≥дно до цього  одексу;

2) забезпечувати охорону, захист, в≥дтворенн¤ ≥ п≥двищенн¤ продуктивност≥ л≥сових насаджень, посиленн¤ њх корисних властивостей та покращанн¤ родючост≥ ірунт≥в, виконувати ≥нш≥ заходи в≥дпов≥дно до вимог л≥сового законодавства;

3) дотримуватис¤ правил ≥ норм використанн¤ л≥сових ресурс≥в;

4) вести л≥сове господарство та використовувати л≥сов≥ ресурси способами, ¤к≥ не завдають шкоди навколишньому природному середовищу, забезпечують збереженн¤ корисних властивостей л≥с≥в ≥ створюють спри¤тлив≥ умови дл¤ њх охорони, захисту та в≥дтворенн¤;

5) вести первинний обл≥к л≥с≥в, надавати в установленому законодавством пор¤дку статистичну зв≥тн≥сть та ≥нформац≥ю про стан л≥с≥в ≥ використанн¤ л≥сових ресурс≥в;

6) забезпечувати охорону типових та ун≥кальних природних комплекс≥в ≥ об'Їкт≥в, р≥дк≥сних ≥ таких, що перебувають п≥д загрозою зникненн¤, вид≥в тваринного ≥ рослинного св≥ту, рослинних угруповань, спри¤ти формуванню еколог≥чноњ мереж≥ в≥дпов≥дно до природоохоронного законодавства.

«аконом можуть бути передбачен≥ й ≥нш≥ права та обов'¤зки громад¤н ≥ юридичних ос≥б, ¤к≥ мають у приватн≥й власност≥ л≥си.

—татт¤ 15. ѕрипиненн¤ права приватноњ власност≥ на л≥си

ѕраво приватноњ власност≥ на л≥си припин¤Їтьс¤ в раз≥ припиненн¤ права власност≥ на земельну л≥сову д≥л¤нку у випадках ≥ в пор¤дку, встановлених законом.

ѕрипиненн¤ права власност≥ на л≥си в раз≥ добров≥льноњ в≥дмови власника в≥д права власност≥ на земельну л≥сову д≥л¤нку на користь держави або територ≥альноњ громади зд≥йснюЇтьс¤ за його за¤вою до в≥дпов≥дного органу в установленому законом пор¤дку.

√лава 2. ѕ–ј¬ќ  ќ–»—“”¬јЌЌя Ћ≤—јћ»

—татт¤ 16. ѕраво користуванн¤ л≥сами

ѕраво користуванн¤ л≥сами зд≥йснюЇтьс¤ в пор¤дку пост≥йного та тимчасового користуванн¤ л≥сами.

—татт¤ 17. ѕост≥йне користуванн¤ л≥сами

” пост≥йне користуванн¤ л≥си на земл¤х державноњ власност≥ дл¤ веденн¤ л≥сового господарства без встановленн¤ строку надаютьс¤ спец≥ал≥зованим державним л≥согосподарським п≥дприЇмствам, ≥ншим державним п≥дприЇмствам, установам та орган≥зац≥¤м, у ¤ких створено спец≥ал≥зован≥ л≥согосподарськ≥ п≥дрозд≥ли.

” пост≥йне користуванн¤ л≥си на земл¤х комунальноњ власност≥ дл¤ веденн¤ л≥сового господарства без встановленн¤ строку надаютьс¤ спец≥ал≥зованим комунальним л≥согосподарським п≥дприЇмствам, ≥ншим комунальним п≥дприЇмствам, установам та орган≥зац≥¤м, у ¤ких створен≥ спец≥ал≥зован≥ л≥согосподарськ≥ п≥дрозд≥ли.

Ћ≥си надаютьс¤ в пост≥йне користуванн¤ на п≥дстав≥ р≥шенн¤ орган≥в виконавчоњ влади або орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, прийн¤того в межах њх повноважень за погодженн¤м з органами виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, територ≥альними органами центральних орган≥в виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища.

ѕраво пост≥йного користуванн¤ л≥сами посв≥дчуЇтьс¤ державним актом на право пост≥йного користуванн¤ земельною д≥л¤нкою.

—татт¤ 18. “имчасове користуванн¤ л≥сами

ќб'Їктом тимчасового користуванн¤ можуть бути вс≥ л≥си, що перебувають у державн≥й, комунальн≥й або приватн≥й власност≥.

“имчасове користуванн¤ л≥сами може бути: довгостроковим - терм≥ном в≥д одного до п'¤тдес¤ти рок≥в ≥ короткостроковим - терм≥ном до одного року.

ƒовгострокове тимчасове користуванн¤ л≥сами - засноване на договор≥ строкове платне використанн¤ л≥сових д≥л¤нок, ¤к≥ вид≥л¤ютьс¤ дл¤ потреб мисливського господарства, культурно-оздоровчих, рекреац≥йних, спортивних, туристичних ≥ осв≥тньо-виховних ц≥лей, проведенн¤ науково-досл≥дних роб≥т.

ƒовгострокове тимчасове користуванн¤ л≥сами державноњ та комунальноњ власност≥ зд≥йснюЇтьс¤ без вилученн¤ земельних д≥л¤нок у пост≥йних користувач≥в л≥сами на п≥дстав≥ р≥шенн¤ в≥дпов≥дних орган≥в виконавчоњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, прийн¤того в межах њх повноважень за погодженн¤м з пост≥йними користувачами л≥сами та органом виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, територ≥альними органами центрального органу виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства.

ƒовгострокове тимчасове користуванн¤ л≥сами приватноњ власност≥ зд≥йснюЇтьс¤ без вилученн¤ земельних д≥л¤нок шл¤хом укладенн¤ м≥ж власником л≥с≥в та тимчасовим л≥сокористувачем договору, ¤кий п≥дл¤гаЇ реЇстрац≥њ в орган≥ виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, територ≥альних органах центрального органу виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства.

 ороткострокове тимчасове користуванн¤ л≥сами дл¤ загот≥вл≥ другор¤дних л≥сових матер≥ал≥в, поб≥чних л≥сових користувань та ≥нших потреб, передбачених цим  одексом, зд≥йснюЇтьс¤ без вилученн¤ земельних д≥л¤нок у власника л≥с≥в, пост≥йного л≥сокористувача на п≥дстав≥ спец≥ального дозволу, що видаЇтьс¤ власником л≥с≥в, пост≥йним л≥сокористувачем п≥дприЇмствам, установам, орган≥зац≥¤м, громад¤нам ”крањни, ≥ноземц¤м та особам без громад¤нства, ≥ноземним юридичним особам.

—уб'Їктами правов≥дносин тимчасового користуванн¤ л≥сами Ї:

власники л≥с≥в або уповноважен≥ ними особи;

п≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ, громад¤ни ”крањни, ≥ноземц≥ та особи без громад¤нства, ≥ноземн≥ юридичн≥ особи.

“имчасовий л≥сокористувач не маЇ права передавати л≥сов≥ д≥л¤нки в тимчасове користуванн¤ ≥ншим особам.

—татт¤ 19. ѕрава та обов'¤зки пост≥йних л≥сокористувач≥в

ѕост≥йн≥ л≥сокористувач≥ мають:

1) право самост≥йно господарювати в л≥сах;

2) виключне право на загот≥влю деревини;

3) право власност≥ на заготовлену ними продукц≥ю та доходи в≥д њњ реал≥зац≥њ;

4) право на в≥дшкодуванн¤ збитк≥в у випадках, передбачених законодавством;

5) право зд≥йснювати в≥дпов≥дно до законодавства буд≥вництво дор≥г, спорудженн¤ жилих будинк≥в, виробничих та ≥нших буд≥вель ≥ споруд, необх≥дних дл¤ веденн¤ л≥сового господарства.

ѕост≥йн≥ л≥сокористувач≥ зобов'¤зан≥:

1) забезпечувати охорону, захист, в≥дтворенн¤, п≥двищенн¤ продуктивност≥ л≥сових насаджень, посиленн¤ њх корисних властивостей, п≥двищенн¤ родючост≥ ірунт≥в, вживати ≥нших заход≥в в≥дпов≥дно до законодавства на основ≥ принцип≥в сталого розвитку;

2) дотримуватис¤ правил ≥ норм використанн¤ л≥сових ресурс≥в;

3) вести л≥сове господарство на основ≥ матер≥ал≥в л≥совпор¤дкуванн¤, зд≥йснювати використанн¤ л≥сових ресурс≥в способами, ¤к≥ забезпечують збереженн¤ оздоровчих ≥ захисних властивостей л≥с≥в, а також створюють спри¤тлив≥ умови дл¤ њх охорони, захисту та в≥дтворенн¤;

4) вести первинний обл≥к л≥с≥в;

5) дотримуватис¤ встановленого законодавством режиму використанн¤ земель;

6) забезпечувати охорону типових та ун≥кальних природних комплекс≥в ≥ об'Їкт≥в, р≥дк≥сних ≥ таких, що перебувають п≥д загрозою зникненн¤, вид≥в тваринного ≥ рослинного св≥ту, рослинних угруповань, спри¤ти формуванню еколог≥чноњ мереж≥ в≥дпов≥дно до природоохоронного законодавства;

7) своЇчасно вносити плату за спец≥альне використанн¤ л≥сових ресурс≥в;

8) забезпечувати безперешкодний доступ до об'Їкт≥в електромереж, ≥нших ≥нженерних споруд, ¤к≥ проход¤ть через л≥сову д≥л¤нку, дл¤ њх обслуговуванн¤.

«аконом можуть бути передбачен≥ й ≥нш≥ права та обов'¤зки пост≥йних л≥сокористувач≥в.

—татт¤ 20. ѕрава та обов'¤зки тимчасових л≥сокористувач≥в на умовах довгострокового користуванн¤

“имчасов≥ л≥сокористувач≥ на умовах довгострокового користуванн¤ мають право:

1) зд≥йснювати господарську д≥¤льн≥сть у л≥сах з дотриманн¤м умов договору;

2) за погодженн¤м ≥з власниками л≥с≥в, пост≥йними л≥сокористувачами в установленому пор¤дку зводити тимчасов≥ буд≥вл≥ ≥ споруди, необх≥дн≥ дл¤ веденн¤ господарськоњ д≥¤льност≥;

3) отримувати продукц≥ю ≥ доходи в≥д њњ реал≥зац≥њ.

“имчасов≥ л≥сокористувач≥ на умовах довгострокового користуванн¤ зобов'¤зан≥:

1) приступати до використанн¤ л≥с≥в у строки, встановлен≥ договором;

2) виконувати встановлен≥ обмеженн¤ (обт¤женн¤) в обс¤з≥, передбаченому законом та договором;

3) дотримуватис¤ встановленого законодавством режиму використанн¤ земель;

4) вести роботи способами, ¤к≥ забезпечують збереженн¤ оздоровчих ≥ захисних властивостей л≥с≥в, а також створюють спри¤тлив≥ умови дл¤ охорони, захисту ≥ в≥дтворенн¤ типових та ун≥кальних природних комплекс≥в ≥ об'Їкт≥в, р≥дк≥сних ≥ таких, що перебувають п≥д загрозою зникненн¤, вид≥в тваринного ≥ рослинного св≥ту, спри¤ти формуванню еколог≥чноњ мереж≥;

5) своЇчасно вносити плату за використанн¤ л≥сових ресурс≥в;

6) не порушувати прав ≥нших л≥сокористувач≥в.

«аконом та договором можуть бути передбачен≥ й ≥нш≥ права та обов'¤зки тимчасових л≥сокористувач≥в на умовах довгострокового користуванн¤.

—татт¤ 21. ѕрава та обов'¤зки тимчасових л≥сокористувач≥в на умовах короткострокового користуванн¤

“имчасов≥ л≥сокористувач≥ на умовах короткострокового користуванн¤ мають право:

1) зд≥йснювати використанн¤ л≥сових ресурс≥в з додержанн¤м вимог спец≥ального дозволу;

2) за погодженн¤м ≥з власниками л≥с≥в, пост≥йними л≥сокористувачами у встановленому пор¤дку споруджувати тимчасов≥ буд≥вл≥ та споруди, необх≥дн≥ дл¤ збер≥ганн¤ ≥ первинноњ обробки заготовленоњ продукц≥њ;

3) власност≥ на заготовлену ними в результат≥ використанн¤ л≥сових ресурс≥в продукц≥ю та доходи в≥д њњ реал≥зац≥њ;

4) на в≥дшкодуванн¤ збитк≥в у випадках, передбачених законодавством.

“имчасов≥ л≥сокористувач≥ на умовах короткострокового користуванн¤ зобов'¤зан≥:

1) зд≥йснювати використанн¤ л≥сових ресурс≥в за встановленими правилами ≥ нормами;

2) вести роботи способами, ¤к≥ забезпечують збереженн¤ оздоровчих ≥ захисних властивостей л≥с≥в, а також створюють спри¤тлив≥ умови дл¤ охорони, захисту та в≥дтворенн¤ л≥с≥в, охорони типових та ун≥кальних природних комплекс≥в ≥ об'Їкт≥в, р≥дк≥сних ≥ таких, що перебувають п≥д загрозою зникненн¤, вид≥в тваринного ≥ рослинного св≥ту;

3) своЇчасно вносити плату за використанн¤ л≥сових ресурс≥в;

4) не порушувати прав ≥нших л≥сокористувач≥в.

«аконом можуть бути передбачен≥ й ≥нш≥ права та обов'¤зки тимчасових л≥сокористувач≥в на умовах короткострокового користуванн¤.

—татт¤ 22. ѕрипиненн¤ права користуванн¤ л≥сами

ѕ≥дставами припиненн¤ права пост≥йного користуванн¤ л≥сами Ї:

1) припиненн¤ права користуванн¤ земельною л≥совою д≥л¤нкою у випадках ≥ пор¤дку, встановлених законом;

2) використанн¤ л≥сових ресурс≥в способами, ¤к≥ завдають шкоду навколишньому природному середовищу, не забезпечують збереженн¤ оздоровчих, захисних та ≥нших корисних властивостей л≥с≥в, негативно впливають на њх стан ≥ в≥дтворенн¤;

3) використанн¤ л≥совоњ д≥л¤нки не за ц≥льовим призначенн¤м.

ѕраво тимчасового користуванн¤ л≥сами припин¤Їтьс¤ у випадках, передбачених статтею 78 цього  одексу дл¤ припиненн¤ права використанн¤ л≥сових ресурс≥в.

—татт¤ 23. Ћ≥сов≥ серв≥тути

Ћ≥совий серв≥тут - право на обмежене платне або безоплатне користуванн¤ чужою земельною л≥совою д≥л¤нкою.

√ромад¤ни мають право в≥льно перебувати в л≥сах державноњ та комунальноњ власност≥, ¤кщо ≥нше не передбачено законом.

ѕрава власник≥в л≥с≥в або л≥сокористувач≥в можуть бути обмежен≥ на користь ≥нших за≥нтересованих ос≥б на п≥дстав≥ закону, договор≥в, запов≥ту або за р≥шенн¤м суду.

”становленн¤ л≥сового серв≥туту не веде до позбавленн¤ власника земельноњ л≥совоњ д≥л¤нки, щодо ¤коњ встановлений л≥совий серв≥тут, права волод≥нн¤, користуванн¤ та розпор¤джанн¤ нею, а користувача - волод≥нн¤, користуванн¤.

Ћ≥совий серв≥тут зд≥йснюЇтьс¤ способом, найменш обт¤жливим дл¤ власника л≥с≥в або користувача земельноњ л≥совоњ д≥л¤нки, щодо ¤коњ в≥н установлений.

ѕоложенн¤ ÷ив≥льного ( 435-15 ) та «емельного кодекс≥в ”крањни ( 2768-14 ) застосовуютьс¤ до л≥сових серв≥тут≥в у частин≥, що не суперечить вимогам цього  одексу.

—татт¤ 24. «ахист прав власник≥в л≥с≥в, л≥сокористувач≥в та громад¤н

ѕрава власник≥в л≥с≥в, л≥сокористувач≥в та громад¤н охорон¤ютьс¤ законом ≥ можуть бути обмежен≥ або припинен≥ лише у випадках, передбачених цим  одексом та ≥ншими законодавчими актами.

«битки, завдан≥ внасл≥док порушенн¤ прав власник≥в л≥с≥в, л≥сокористувач≥в та громад¤н, п≥дл¤гають в≥дшкодуванню в повному обс¤з≥ в≥дпов≥дно до закону.

–озд≥л III
ƒ≈–∆ј¬Ќ≈ –≈√”Ћё¬јЌЌя “ј ”ѕ–ј¬Ћ≤ЌЌя ” —‘≈–≤ Ћ≤—ќ¬»’ ¬≤ƒЌќ—»Ќ

√лава 3. ƒ≈–∆ј¬Ќ≈ –≈√”Ћё¬јЌЌя “ј ”ѕ–ј¬Ћ≤ЌЌя ” —‘≈–≤ Ћ≤—ќ¬»’ ¬≤ƒЌќ—»Ќ

—татт¤ 25. ќсновн≥ завданн¤ державного регулюванн¤ та управл≥нн¤ у сфер≥ л≥сових в≥дносин

ќсновним завданн¤м державного регулюванн¤ та управл≥нн¤ у сфер≥ л≥сових в≥дносин Ї забезпеченн¤ ефективноњ охорони, належного захисту, рац≥онального використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в.

ƒержавне регулюванн¤ та управл≥нн¤ у сфер≥ л≥сових в≥дносин зд≥йснюЇтьс¤ шл¤хом:

1) формуванн¤ та визначенн¤ основних напр¤м≥в державноњ пол≥тики у сфер≥ л≥сових в≥дносин;

2) визначенн¤ законом повноважень орган≥в виконавчоњ влади та орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤;

3) установленн¤ в≥дпов≥дно до закону пор¤дку ≥ правил у сфер≥ охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в;

4) зд≥йсненн¤ державного контролю за охороною, захистом, використанн¤м та в≥дтворенн¤м л≥с≥в.

—татт¤ 26. ѕовноваженн¤ ¬ерховноњ –ади ”крањни у сфер≥ л≥сових в≥дносин

¬ерховна –ада ”крањни у сфер≥ л≥сових в≥дносин:

1) визначаЇ засади державноњ пол≥тики у сфер≥ л≥сових в≥дносин;

2) приймаЇ закони щодо регулюванн¤ в≥дносин у ц≥й сфер≥;

3) затверджуЇ загальнодержавн≥ програми з охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в;

4) вир≥шуЇ ≥нш≥ питанн¤ у сфер≥ л≥сових в≥дносин в≥дпов≥дно до  онституц≥њ ”крањни ( 254к/96-¬– ).

—татт¤ 27. ѕовноваженн¤  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни у сфер≥ л≥сових в≥дносин

 аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни у сфер≥ л≥сових в≥дносин:

1) забезпечуЇ реал≥зац≥ю державноњ пол≥тики у сфер≥ л≥сових в≥дносин;

2) спр¤мовуЇ та координуЇ д≥¤льн≥сть орган≥в виконавчоњ влади щодо орган≥зац≥њ охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в;

3) забезпечуЇ розробленн¤ та виконанн¤ загальнодержавних програм з охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в;

4) затверджуЇ державн≥ програми з охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в;

5) передаЇ у власн≥сть, надаЇ в пост≥йне користуванн¤ дл¤ нел≥согосподарських потреб земельн≥ л≥сов≥ д≥л¤нки площею б≥льш ¤к 1 гектар, що перебувають у державн≥й власност≥;

6) установлюЇ пор¤док ≥ нормативи плати за використанн¤ л≥сових ресурс≥в;

7) приймаЇ р≥шенн¤ про обмеженн¤ або тимчасове припиненн¤ д≥¤льност≥ п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й у раз≥ порушенн¤ ними природоохоронного та л≥сового законодавства;

8) вир≥шуЇ ≥нш≥ питанн¤ у сфер≥ л≥сових в≥дносин в≥дпов≥дно до  онституц≥њ ”крањни ( 254к/96-¬– ) та закону.

—татт¤ 28. ѕовноваженн¤ центрального органу виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства у сфер≥ л≥сових в≥дносин

—пец≥ально уповноважений центральний орган виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства:

1) зд≥йснюЇ державне управл≥нн¤, координац≥ю виконанн¤ заход≥в у галуз≥ веденн¤ л≥сового господарства;

2) вносить пропозиц≥њ щодо формуванн¤ ≥ реал≥зац≥њ державноњ пол≥тики у сфер≥ л≥сових в≥дносин;

3) розробл¤Ї та орган≥зовуЇ виконанн¤ загальнодержавних, державних ≥ рег≥ональних (м≥сцевих) програм з охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в;

4) розробл¤Ї та затверджуЇ в установленому пор¤дку нормативно-правов≥ акти з веденн¤ л≥сового господарства;

5) зд≥йснюЇ державний контроль за додержанн¤м норм, правил та ≥нших нормативно-правових акт≥в з веденн¤ л≥сового господарства;

6) орган≥зовуЇ веденн¤ л≥совпор¤дкуванн¤, обл≥ку л≥с≥в, державного л≥сового кадастру та мон≥торингу л≥с≥в;

7) орган≥зовуЇ веденн¤ л≥сового господарства ≥ рац≥ональне використанн¤ л≥сових ресурс≥в;

8) забезпечуЇ функц≥онуванн¤ державноњ л≥совоњ охорони, координуЇ д≥¤льн≥сть л≥совоњ охорони ≥нших пост≥йних л≥сокористувач≥в ≥ власник≥в л≥с≥в;

9) координуЇ зд≥йсненн¤ заход≥в з охорони л≥с≥в в≥д пожеж та захисту в≥д шк≥дник≥в ≥ хвороб;

10) координуЇ роботу з веденн¤ л≥сового господарства п≥дпор¤дкованими йому науково-досл≥дними установами;

11) видаЇ л≥ценз≥њ в≥дпов≥дно до закону;

12) вносить пропозиц≥њ щодо обмеженн¤ або тимчасового припиненн¤ д≥¤льност≥ п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й незалежно в≥д њх п≥дпор¤дкуванн¤ та форм власност≥ в раз≥ порушенн¤ ними природоохоронного та л≥сового законодавства;

13) бере участь у п≥дготовц≥, переп≥дготовц≥ та п≥двищенн≥ квал≥ф≥кац≥њ кадр≥в дл¤ л≥сового господарства;

14) зд≥йснюЇ м≥жнародне сп≥вроб≥тництво з питань веденн¤ л≥сового господарства;

15) вир≥шуЇ ≥нш≥ питанн¤ у сфер≥ регулюванн¤ л≥сових в≥дносин в≥дпов≥дно до закону.

÷ентральний орган виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства зд≥йснюЇ покладен≥ на нього повноваженн¤ самост≥йно ≥ через його територ≥альн≥ органи та орган виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства јвтономноњ –еспубл≥ки  рим.

—татт¤ 29. ѕовноваженн¤ центрального органу виконавчоњ влади з питань охорони навколишнього природного середовища у сфер≥ л≥сових в≥дносин

÷ентральний орган виконавчоњ влади з питань охорони навколишнього природного середовища у сфер≥ л≥сових в≥дносин:

1) вносить пропозиц≥њ щодо формуванн¤ та реал≥зац≥њ державноњ пол≥тики у сфер≥ охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в ¤к складовоњ частини державноњ пол≥тики у сфер≥ охорони навколишнього природного середовища;

2) зд≥йснюЇ державне управл≥нн¤, регулюванн¤ у сфер≥ охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в ¤к складовоњ частини заход≥в з охорони навколишнього природного середовища, рац≥онального використанн¤, в≥дтворенн¤ та охорони природних ресурс≥в;

3) зд≥йснюЇ державний контроль за додержанн¤м вимог природоохоронного законодавства у сфер≥ охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в;

4) координуЇ зд≥йсненн¤ органами виконавчоњ влади заход≥в з охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в;

5) бере участь у розробленн≥ загальнодержавних, державних ≥ рег≥ональних (м≥сцевих) програм з охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в;

6) погоджуЇ матер≥али л≥совпор¤дкуванн¤;

7) затверджуЇ в установленому пор¤дку нормативи використанн¤ л≥сових ресурс≥в;

8) погоджуЇ нормативно-правов≥ акти з веденн¤ л≥сового господарства;

9) орган≥зовуЇ проведенн¤ еколог≥чноњ експертизи щодо впливу промислових та ≥нших об'Їкт≥в, х≥м≥чних речовин на л≥си, затверджуЇ перел≥ки пестицид≥в, дозволених дл¤ застосуванн¤ в л≥сах, установлюЇ регламенти њх застосуванн¤;

10) обмежуЇ чи зупин¤Ї (тимчасово) в установленому пор¤дку д≥¤льн≥сть п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й незалежно в≥д њх п≥дпор¤дкуванн¤ та форм власност≥, ¤кщо вона зд≥йснюЇтьс¤ з порушенн¤м законодавства про охорону навколишнього природного середовища, вимог дозвол≥в на використанн¤ природних ресурс≥в;

11) розгл¤даЇ справи про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤;

12) застосовуЇ у випадках, передбачених законом, економ≥чн≥ санкц≥њ до п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й, њх посадових ≥ службових ос≥б, громад¤н за порушенн¤ вимог законодавства, подаЇ позови до суду про в≥дшкодуванн¤ збитк≥в ≥ втрат, завданих унасл≥док такого порушенн¤;

13) забезпечуЇ погодженн¤ проект≥в в≥дведенн¤ земельних л≥сових д≥л¤нок;

14) вир≥шуЇ ≥нш≥ питанн¤ в≥дпов≥дно до закону.

—татт¤ 30. ѕовноваженн¤ ¬ерховноњ –ади јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласних,  ињвськоњ та —евастопольськоњ м≥ських, районних рад у сфер≥ л≥сових в≥дносин

¬ерховна –ада јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласн≥,  ињвська та —евастопольська м≥ськ≥, районн≥ ради у сфер≥ л≥сових в≥дносин у межах своњх повноважень на в≥дпов≥дн≥й територ≥њ:

1) забезпечують реал≥зац≥ю державноњ пол≥тики у сфер≥ л≥сових в≥дносин;

2) забезпечують виконанн¤ загальнодержавних ≥ державних програм з охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в ≥ затверджують рег≥ональн≥ (м≥сцев≥) програми з цих питань;

3) передають у власн≥сть, надають у пост≥йне користуванн¤ земельн≥ л≥сов≥ д≥л¤нки на земл¤х сп≥льноњ власност≥ в≥дпов≥дних територ≥альних громад, власност≥ територ≥альних громад м≥ст  иЇва ≥ —евастопол¤ та припин¤ють права користуванн¤ ними;

4) приймають р≥шенн¤ про вид≥ленн¤ в установленому пор¤дку дл¤ довгострокового тимчасового користуванн¤ л≥сами л≥сових д≥л¤нок на земл¤х сп≥льноњ власност≥ в≥дпов≥дних територ≥альних громад, власност≥ територ≥альних громад м≥ст  иЇва ≥ —евастопол¤ та припин¤ють права користуванн¤ ними;

5) погоджують л≥м≥т використанн¤ л≥сових ресурс≥в при загот≥вл≥ другор¤дних л≥сових матер≥ал≥в та зд≥йсненн≥ поб≥чних л≥сових користувань;

6) погоджують максимальн≥ норми безоплатного збору дикорослих трав'¤них рослин, кв≥т≥в, ¤г≥д, гор≥х≥в, гриб≥в тощо;

7) встановлюють пор¤док використанн¤ кошт≥в, що вид≥л¤ютьс¤ з в≥дпов≥дного м≥сцевого бюджету на веденн¤ л≥сового господарства;

8) вир≥шують ≥нш≥ питанн¤ у сфер≥ л≥сових в≥дносин в≥дпов≥дно до закону.

—татт¤ 31. ѕовноваженн¤ –ади м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласних,  ињвськоњ та —евастопольськоњ м≥ських державних адм≥н≥страц≥й у сфер≥ л≥сових в≥дносин

–ада м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, обласн≥,  ињвська та —евастопольська м≥ськ≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ у сфер≥ л≥сових в≥дносин у межах своњх повноважень на њх територ≥њ:

1) забезпечують реал≥зац≥ю державноњ пол≥тики у сфер≥ л≥сових в≥дносин;

2) беруть участь у розробленн≥ та забезпеченн≥ виконанн¤ рег≥ональних (м≥сцевих) програм з охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в;

3) зд≥йснюють контроль за додержанн¤м законодавства у сфер≥ л≥сових в≥дносин;

4) передають у власн≥сть, надають у пост≥йне користуванн¤ дл¤ веденн¤ л≥сового господарства земельн≥ л≥сов≥ д≥л¤нки, що перебувають у державн≥й власност≥, на в≥дпов≥дн≥й територ≥њ;

5) передають у власн≥сть, надають у пост≥йне користуванн¤ дл¤ нел≥согосподарських потреб земельн≥ л≥сов≥ д≥л¤нки площею до 1 гектара, що перебувають у державн≥й власност≥, на в≥дпов≥дн≥й територ≥њ, а також у межах м≥ст республ≥канського (јвтономноњ –еспубл≥ки  рим) та обласного значенн¤ та припин¤ють права користуванн¤ ними;

6) приймають р≥шенн¤ про вид≥ленн¤ в установленому пор¤дку дл¤ довгострокового тимчасового користуванн¤ л≥сами л≥сових д≥л¤нок, що перебувають у державн≥й власност≥, на в≥дпов≥дн≥й територ≥њ, а також у межах м≥ст обласного та республ≥канського (јвтономноњ –еспубл≥ки  рим) значенн¤;

7) обмежують або тимчасово припин¤ють д≥¤льн≥сть п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й у раз≥ порушенн¤ ними л≥сового законодавства в пор¤дку, передбаченому законодавством;

8) забезпечують зд≥йсненн¤ заход≥в щодо охорони ≥ захисту л≥с≥в, л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в стих≥йних ¤вищ, л≥сових пожеж, залучають у встановленому пор¤дку до цих роб≥т населенн¤, транспортн≥ та ≥нш≥ техн≥чн≥ засоби та обладнанн¤, заборон¤ють в≥дв≥дуванн¤ л≥с≥в населенн¤м ≥ в'њзд до них транспортних засоб≥в у пер≥од високоњ пожежноњ небезпеки в пор¤дку, передбаченому законодавством;

9) встановлюють л≥м≥т використанн¤ л≥сових ресурс≥в при загот≥вл≥ другор¤дних л≥сових матер≥ал≥в та зд≥йсненн≥ поб≥чних л≥сових користувань;

10) встановлюють максимальн≥ норми безоплатного збору дикорослих трав'¤них рослин, кв≥т≥в, ¤г≥д, гор≥х≥в, гриб≥в тощо;

11) вир≥шують ≥нш≥ питанн¤ у сфер≥ л≥сових в≥дносин в≥дпов≥дно до закону.

—татт¤ 32. ѕовноваженн¤ районних державних адм≥н≥страц≥й у сфер≥ л≥сових в≥дносин

–айонн≥ державн≥ адм≥н≥страц≥њ у сфер≥ л≥сових в≥дносин на њх територ≥њ:

1) забезпечують реал≥зац≥ю державноњ пол≥тики у сфер≥ л≥сових в≥дносин;

2) беруть участь у розробленн≥ та забезпеченн≥ виконанн¤ рег≥ональних (м≥сцевих) програм з охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в;

3) передають у власн≥сть, надають у пост≥йне користуванн¤ дл¤ нел≥согосподарських потреб земельн≥ л≥сов≥ д≥л¤нки площею до 1 гектара, що перебувають у державн≥й власност≥, у межах с≥л, селищ, м≥ст районного значенн¤ та припин¤ють права користуванн¤ ними;

4) приймають р≥шенн¤ про вид≥ленн¤ в установленому пор¤дку дл¤ довгострокового тимчасового користуванн¤ л≥сами л≥сових д≥л¤нок, що перебувають у державн≥й власност≥, у межах с≥л, селищ, м≥ст районного значенн¤;

5) беруть участь у зд≥йсненн≥ заход≥в щодо охорони ≥ захисту л≥с≥в, л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в стих≥йних ¤вищ, л≥сових пожеж, залучають у встановленому пор¤дку до цих роб≥т населенн¤, транспортн≥ й ≥нш≥ техн≥чн≥ засоби та обладнанн¤;

6) внос¤ть у встановленому пор¤дку пропозиц≥њ про обмеженн¤ або тимчасове припиненн¤ д≥¤льност≥ п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й у раз≥ порушенн¤ ними л≥сового законодавства;

7) вир≥шують ≥нш≥ питанн¤ у сфер≥ л≥сових в≥дносин в≥дпов≥дно до закону.

—татт¤ 33. ѕовноваженн¤ с≥льських, селищних, м≥ських рад у сфер≥ л≥сових в≥дносин

—≥льськ≥, селищн≥, м≥ськ≥ ради у сфер≥ л≥сових в≥дносин на в≥дпов≥дн≥й територ≥њ:

1) передають у власн≥сть, надають у пост≥йне користуванн¤ земельн≥ л≥сов≥ д≥л¤нки, що перебувають у комунальн≥й власност≥, в межах с≥л, селищ, м≥ст ≥ припин¤ють права користуванн¤ ними;

2) приймають р≥шенн¤ про вид≥ленн¤ в установленому пор¤дку дл¤ довгострокового тимчасового користуванн¤ л≥сами л≥сових д≥л¤нок, що перебувають у комунальн≥й власност≥, в межах с≥л, селищ, м≥ст ≥ припин¤ють права користуванн¤ ними;

3) беруть участь у зд≥йсненн≥ заход≥в щодо охорони ≥ захисту л≥с≥в, л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в стих≥йних ¤вищ, л≥сових пожеж, залучають у встановленому пор¤дку до цих роб≥т населенн¤, транспортн≥ й ≥нш≥ техн≥чн≥ засоби та обладнанн¤;

4) орган≥зовують благоустр≥й л≥сових д≥л¤нок ≥ культурно-побутове обслуговуванн¤ в≥дпочиваючих у л≥сах, що використовуютьс¤ дл¤ цих ц≥лей;

5) встановлюють пор¤док використанн¤ кошт≥в, що вид≥л¤ютьс¤ з м≥сцевого бюджету на веденн¤ л≥сового господарства;

6) вир≥шують ≥нш≥ питанн¤ у сфер≥ л≥сових в≥дносин в≥дпов≥дно до закону.

–озд≥л IV
ќ–√јЌ≤«ј÷≤я Ћ≤—ќ¬ќ√ќ √ќ—ѕќƒј–—“¬ј

√лава 4. ќ—Ќќ¬Ќ≤ «ј¬ƒјЌЌя ≤ «ћ≤—“ ќ–√јЌ≤«ј÷≤ѓ Ћ≤—ќ¬ќ√ќ √ќ—ѕќƒј–—“¬ј

—татт¤ 34. «авданн¤ орган≥зац≥њ л≥сового господарства

ќрган≥зац≥¤ л≥сового господарства маЇ своњм завданн¤м забезпечувати веденн¤ л≥сового господарства на засадах сталого розвитку з урахуванн¤м природних та економ≥чних умов, ц≥льового призначенн¤, л≥сорослинних умов, породного складу л≥с≥в, а також функц≥й, ¤к≥ вони виконують.

—татт¤ 35. «м≥ст орган≥зац≥њ л≥сового господарства

ќрган≥зац≥¤ л≥сового господарства передбачаЇ:

1) розробленн¤ та затвердженн¤ в установленому законом пор¤дку нормативно-правових акт≥в з веденн¤ л≥сового господарства;

2) под≥л л≥с≥в на категор≥њ залежно в≥д основних виконуваних ними функц≥й, вид≥ленн¤ особливо захисних л≥сових д≥л¤нок;

3) установленн¤ в≥ку стиглост≥ деревостан≥в, норм використанн¤ л≥сових ресурс≥в;

4) проведенн¤ л≥совпор¤дкуванн¤;

5) веденн¤ державного л≥сового кадастру, обл≥ку л≥с≥в;

6) веденн¤ мон≥торингу л≥с≥в;

7) проведенн¤ л≥совоњ сертиф≥кац≥њ;

8) зд≥йсненн¤ ≥нших орган≥зац≥йно-техн≥чних заход≥в зг≥дно з основними вимогами щодо веденн¤ л≥сового господарства, визначеними законодавством.

√лава 5. Ќќ–ћј“»¬Ќќ-ѕ–ј¬ќ¬≤ ј “» « ¬≈ƒ≈ЌЌя Ћ≤—ќ¬ќ√ќ √ќ—ѕќƒј–—“¬ј

—татт¤ 36. «м≥ст нормативно-правових акт≥в з веденн¤ л≥сового господарства

Ќормативно-правов≥ акти з веденн¤ л≥сового господарства встановлюють пор¤док ≥ вимоги до системи заход≥в з охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в, комплекс ¤к≥сних та к≥льк≥сних показник≥в, параметр≥в, що забезпечують регулюванн¤ д≥¤льност≥ у ц≥й галуз≥.

—татт¤ 37. ѕитанн¤, що регулюютьс¤ нормативно-правовими актами з веденн¤ л≥сового господарства

Ќормативно-правовими актами з веденн¤ л≥сового господарства регулюютьс¤:

1) под≥л л≥с≥в на категор≥њ залежно в≥д значенн¤ та основних виконуваних ними функц≥й;

2) проведенн¤ рубок головного користуванн¤;

3) орган≥зац≥¤ л≥совпор¤дкуванн¤;

4) веденн¤ державного л≥сового кадастру, обл≥ку ≥ мон≥торингу л≥с≥в;

5) орган≥зац≥¤ та проведенн¤ л≥совоњ сертиф≥кац≥њ;

6) загот≥вл¤ другор¤дних л≥сових матер≥ал≥в ≥ зд≥йсненн¤ поб≥чних л≥сових користувань;

7) використанн¤ корисних властивостей л≥с≥в дл¤ культурно-оздоровчих, рекреац≥йних, спортивних, туристичних ≥ осв≥тньо-виховних ц≥лей, потреб мисливського господарства та проведенн¤ науково-досл≥дних роб≥т;

8) в≥дновленн¤ л≥с≥в ≥ л≥сорозведенн¤;

9) зд≥йсненн¤ заход≥в щодо п≥двищенн¤ продуктивност≥, пол≥пшенн¤ ¤к≥сного складу л≥с≥в;

10) зд≥йсненн¤ охорони л≥с≥в в≥д пожеж;

11) зд≥йсненн¤ захисту л≥с≥в в≥д шк≥дник≥в ≥ хвороб.

«аконом, ≥ншими нормативно-правовими актами можуть регулюватис¤ ≥нш≥ питанн¤ з веденн¤ л≥сового господарства.

—татт¤ 38. –озробленн¤ та затвердженн¤ нормативно-правових акт≥в з веденн¤ л≥сового господарства

Ќормативно-правов≥ акти з веденн¤ л≥сового господарства розробл¤ютьс¤ в установленому пор¤дку центральним органом виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства.

ќсновн≥ вимоги до веденн¤ л≥сового господарства та заход≥в з охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в в≥дпов≥дно до цього  одексу та закону затверджуютьс¤ нормативно-правовими актами  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

Ќормативно-правов≥ акти, що визначають умови веденн¤ л≥сового господарства, ¤к≥сн≥ та к≥льк≥сн≥ показники оц≥нки д≥¤льност≥ в ц≥й галуз≥, затверджуютьс¤ в установленому пор¤дку центральним органом виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства за погодженн¤м ≥з центральним органом виконавчоњ влади з питань охорони навколишнього природного середовища та ≥ншими за≥нтересованими центральними органами виконавчоњ влади.

¬имоги нормативно-правових акт≥в з веденн¤ л≥сового господарства Ї обов'¤зковими до виконанн¤ вс≥ма власниками л≥с≥в, пост≥йними ≥ тимчасовими л≥сокористувачами.

√лава 6. ‘”Ќ ÷≤ќЌјЋ№Ќ»… ѕќƒ≤Ћ Ћ≤—≤¬

—татт¤ 39. ѕод≥л л≥с≥в за еколог≥чним ≥ соц≥ально-економ≥чним значенн¤м

Ћ≥си ”крањни за еколог≥чним ≥ соц≥ально-економ≥чним значенн¤м та залежно в≥д основних виконуваних ними функц≥й под≥л¤ютьс¤ на так≥ категор≥њ:

1) захисн≥ л≥си (виконують переважно водоохоронн≥, ірунтозахисн≥ та ≥нш≥ захисн≥ функц≥њ);

2) рекреац≥йно-оздоровч≥ л≥си (виконують переважно рекреац≥йн≥ сан≥тарн≥, г≥г≥Їн≥чн≥ та оздоровч≥ функц≥њ);

3) л≥си природоохоронного, наукового, ≥сторико-культурного призначенн¤ (виконують особлив≥ природоохоронн≥, естетичн≥, науков≥ функц≥њ тощо);

4) експлуатац≥йн≥ л≥си.

ѕод≥л л≥с≥в на категор≥њ залежно в≥д основних виконуваних ними функц≥й проводитьс¤ в пор¤дку, що встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 40. ¬становленн¤ меж л≥сових д≥л¤нок, в≥днесених до в≥дпов≥дних категор≥й л≥с≥в

ѕ≥д час под≥лу л≥с≥в на в≥дпов≥дн≥ категор≥њ встановлюютьс¤ меж≥ л≥сових д≥л¤нок кожноњ категор≥њ.

ћеж≥ л≥сових д≥л¤нок, визначених дл¤ в≥днесенн¤ до одн≥Їњ з категор≥й, провод¤тьс¤ по природних межах, квартальних прос≥ках, л≥н≥¤х зв'¤зку ≥ електромереж та ≥нших ч≥тко визначених на м≥сцевост≥ розмежувальних л≥н≥¤х.

—татт¤ 41. ¬ид≥ленн¤ особливо захисних л≥сових д≥л¤нок

” л≥сах можуть бути вид≥лен≥ особливо захисн≥ л≥сов≥ д≥л¤нки з режимом обмеженого л≥сокористуванн¤.

ќсобливо захисн≥ л≥сов≥ д≥л¤нки вид≥л¤ютьс¤ органом виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, територ≥альними органами центрального органу виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства за поданн¤м л≥совпор¤дних орган≥зац≥й ≥ погодженн¤м з органом виконавчоњ влади з питань охорони навколишнього природного середовища јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, територ≥альними органами центрального органу виконавчоњ влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

Ќормативи, за ¤кими вид≥л¤ютьс¤ особливо захисн≥ л≥сов≥ д≥л¤нки, встановлюютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

¬ особливо захисних л≥сових д≥л¤нках органом виконавчоњ влади з питань охорони навколишнього природного середовища јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, територ≥альними органами центрального органу виконавчоњ влади з питань охорони навколишнього природного середовища за погодженн¤м з органами виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, територ≥альними органами центрального органу виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства за необх≥дност≥ може бути повн≥стю або частково заборонено застосуванн¤ окремих вид≥в ≥ способ≥в рубок.

√лава 7. ¬—“јЌќ¬Ћ≈ЌЌя ¬≤ ” —“»√Ћќ—“≤ ƒ≈–≈¬ќ—“јЌ≤¬, Ќќ–ћ» ¬» ќ–»—“јЌЌя Ћ≤—ќ¬»’ –≈—”–—≤¬

—татт¤ 42. ¬становленн¤ в≥ку стиглост≥ деревостан≥в

¬≥к стиглост≥ деревостан≥в визначаЇтьс¤, виход¤чи з основного ц≥льового призначенн¤ л≥с≥в, функц≥й, ¤к≥ вони виконують, продуктивност≥, б≥олог≥чних особливостей деревних пор≥д, л≥сорослинних умов, природних зон, а також способ≥в в≥дновленн¤ л≥су.

¬≥к стиглост≥ деревостан≥в обірунтовуЇтьс¤ п≥д час проведенн¤ л≥совпор¤дкуванн¤ за результатами спец≥альних наукових досл≥джень.

¬≥к стиглост≥ деревостан≥в затверджуЇтьс¤ центральним органом виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства за погодженн¤м ≥з центральним органом виконавчоњ влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

—татт¤ 43. –озрахункова л≥сос≥ка ≥ пор¤док њњ затвердженн¤

–озрахункова л≥сос≥ка - щор≥чна науково обірунтована норма загот≥вл≥ деревини в пор¤дку рубок головного користуванн¤, ¤ка затверджуЇтьс¤ дл¤ кожного власника, пост≥йного користувача л≥с≥в окремо за групами пор≥д, виход¤чи з принцип≥в безперервност≥ та невиснажливост≥ використанн¤ л≥сових ресурс≥в.

–озрахункова л≥сос≥ка загалом дл¤ ”крањни, јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, областей, м≥ст  иЇва та —евастопол¤ визначаЇтьс¤ ¤к сума затверджених у встановленому пор¤дку розрахункових л≥сос≥к передбачених частиною першою ц≥Їњ статт≥.

ѕропозиц≥њ та в≥дпов≥дн≥ обірунтуванн¤ щодо розрахунковоњ л≥сос≥ки готуютьс¤ л≥совпор¤дними орган≥зац≥¤ми.

–озрахункова л≥сос≥ка затверджуЇтьс¤ центральним органом виконавчоњ влади з питань охорони навколишнього природного середовища за поданн¤м центрального органу виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства в установленому пор¤дку.

—татт¤ 44. ¬несенн¤ зм≥н до розрахунковоњ л≥сос≥ки

” раз≥ зм≥ни меж л≥сових д≥л¤нок, в≥ку стиглост≥ деревостан≥в, под≥лу л≥с≥в залежно в≥д основних виконуваних ними функц≥й та ≥нших зм≥н, що впливають на норму загот≥вл≥ деревини в≥д рубок головного користуванн¤, до розрахунковоњ л≥сос≥ки внос¤тьс¤ зм≥ни. ќбчисленн¤, затвердженн¤ та внесенн¤ зм≥н до розрахунковоњ л≥сос≥ки провад¤тьс¤ в пор¤дку, визначеному статтею 43 цього  одексу.

√лава 8. Ћ≤—ќ¬ѕќ–яƒ ”¬јЌЌя

—татт¤ 45. ѕон¤тт¤ л≥совпор¤дкуванн¤

Ћ≥совпор¤дкуванн¤ включаЇ комплекс заход≥в, спр¤мованих на забезпеченн¤ ефективноњ орган≥зац≥њ та науково обірунтованого веденн¤ л≥сового господарства, охорони, захисту, рац≥онального використанн¤, п≥двищенн¤ еколог≥чного та ресурсного потенц≥алу л≥с≥в, культури веденн¤ л≥сового господарства, отриманн¤ достов≥рноњ ≥ всеб≥чноњ ≥нформац≥њ про л≥совий фонд ”крањни.

—татт¤ 46. «м≥ст л≥совпор¤дкуванн¤

Ћ≥совпор¤дкуванн¤ передбачаЇ:

1) в≥дновленн¤ у встановленому пор¤дку меж територ≥њ л≥сового фонду ”крањни ≥ визначенн¤ внутр≥господарськоњ орган≥зац≥њ;

2) виконанн¤ в≥дпов≥дних топографо-геодезичних роб≥т ≥ спец≥ального картографуванн¤ л≥с≥в;

3) ≥нвентаризац≥ю л≥сового фонду ”крањни з визначенн¤м породного та в≥кового складу деревостан≥в, њх стану, ¤к≥сних ≥ к≥льк≥сних характеристик л≥сових ресурс≥в;

4) ви¤вленн¤ деревостан≥в, що потребують рубок, з метою пол≥пшенн¤ ¤к≥сного складу л≥с≥в;

5) обірунтуванн¤ под≥лу л≥с≥в на категор≥њ залежно в≥д основних виконуваних ними функц≥й;

6) обчисленн¤ розрахунковоњ л≥сос≥ки, обс¤г≥в використанн¤ ≥нших вид≥в л≥сових ресурс≥в;

7) визначенн¤ обс¤г≥в роб≥т щодо в≥дновленн¤ л≥с≥в ≥ л≥сорозведенн¤, охорони л≥с≥в в≥д пожеж, захисту в≥д шк≥дник≥в ≥ хвороб, ≥нших л≥согосподарських заход≥в, а також пор¤дку ≥ способ≥в њх проведенн¤;

8) ландшафтн≥, ірунтов≥, л≥сотиполог≥чн≥, л≥соб≥олог≥чн≥ та ≥нш≥ обстеженн¤ ≥ досл≥дженн¤ л≥сових природних комплекс≥в;

9) ви¤вленн¤ типових та ун≥кальних природних комплекс≥в, м≥сць зростанн¤ та оселенн¤ р≥дк≥сних та таких, що перебувають п≥д загрозою зникненн¤ вид≥в тваринного ≥ рослинного св≥ту ≥ п≥дл¤гають запов≥данню, включенню до еколог≥чноњ мереж≥;

10) упор¤дкуванн¤ мисливських уг≥дь;

11) забезпеченн¤ державного обл≥ку л≥с≥в ≥ державного л≥сового кадастру;

12) проведенн¤ науково-досл≥дних роб≥т з метою забезпеченн¤ науково обірунтованого використанн¤ л≥сових ресурс≥в, охорони, захисту та в≥дтворенн¤ л≥с≥в;

13) складанн¤ проект≥в орган≥зац≥њ ≥ розвитку л≥сового господарства та зд≥йсненн¤ авторського нагл¤ду за њх виконанн¤м;

14) участь у розробленн≥ програм охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в;

15) веденн¤ мон≥торингу л≥с≥в;

16) ≥нш≥ л≥совпор¤дн≥ д≥њ.

—татт¤ 47. ¬еденн¤ л≥совпор¤дкуванн¤

Ћ≥совпор¤дкуванн¤ Ї обов'¤зковим на вс≥й територ≥њ ”крањни та ведетьс¤ державними л≥совпор¤дними орган≥зац≥¤ми за Їдиною системою в пор¤дку, встановленому центральним органом виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства.

” л≥сах, що перебувають у державн≥й власност≥, л≥совпор¤дкуванн¤ ведетьс¤ за рахунок кошт≥в державного бюджету, у л≥сах комунальноњ власност≥ - м≥сцевого бюджету, у л≥сах приватноњ власност≥ - за кошти њх власник≥в. ¬еденн¤ л≥совпор¤дкуванн¤ може зд≥йснюватис¤ за рахунок ≥нших джерел, не заборонених законом.

—татт¤ 48. ћатер≥али л≥совпор¤дкуванн¤

” матер≥алах л≥совпор¤дкуванн¤ даЇтьс¤ ¤к≥сна ≥ к≥льк≥сна характеристика кожноњ л≥совоњ д≥л¤нки, комплексна оц≥нка веденн¤ л≥сового господарства, що Ї основою дл¤ розробленн¤ на засадах сталого розвитку проекту орган≥зац≥њ та розвитку л≥сового господарства в≥дпов≥дного об'Їкта л≥совпор¤дкуванн¤.

ѕроект орган≥зац≥њ та розвитку л≥сового господарства передбачаЇ еколог≥чно обірунтоване веденн¤ л≥сового господарства ≥ розробл¤Їтьс¤ в≥дпов≥дно до нормативно-правових акт≥в, що регулюють орган≥зац≥ю л≥совпор¤дкуванн¤.

” проект≥ орган≥зац≥њ та розвитку л≥сового господарства визначаютьс¤ ≥ обірунтовуютьс¤ основн≥ напр¤ми орган≥зац≥њ ≥ розвитку л≥сового господарства об'Їкта л≥совпор¤дкуванн¤ з урахуванн¤м стану та перспектив економ≥чного ≥ соц≥ального розвитку рег≥ону.

ћатер≥али л≥совпор¤дкуванн¤ затверджуютьс¤ в установленому пор¤дку органом виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, територ≥альними органами центрального органу виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства за погодженн¤м в≥дпов≥дно з органом виконавчоњ влади з питань охорони навколишнього природного середовища јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, територ≥альними органами центрального органу виконавчоњ влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

«атверджен≥ матер≥али л≥совпор¤дкуванн¤ Ї обов'¤зковими дл¤ веденн¤ л≥сового господарства, плануванн¤ ≥ прогнозуванн¤ використанн¤ л≥сових ресурс≥в.

√лава 9. ƒ≈–∆ј¬Ќ»… Ћ≤—ќ¬»…  јƒј—“– “ј ќЅЋ≤  Ћ≤—≤¬

—татт¤ 49. «авданн¤ державного л≥сового кадастру

ƒержавний л≥совий кадастр на територ≥њ ”крањни ведетьс¤ з метою ефективноњ орган≥зац≥њ охорони ≥ захисту л≥с≥в, рац≥онального використанн¤ л≥сового фонду ”крањни, в≥дтворенн¤ л≥с≥в, зд≥йсненн¤ систематичного контролю за ¤к≥сними ≥ к≥льк≥сними зм≥нами л≥с≥в.

ƒержавний л≥совий кадастр ведетьс¤ на основ≥ державного земельного кадастру.

—татт¤ 50. ѕризначенн¤ державного л≥сового кадастру

ƒержавний л≥совий кадастр призначений дл¤ забезпеченн¤ орган≥в державноњ влади, орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤, за≥нтересованих п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й ≥ громад¤н достов≥рною та об'Їктивною ≥нформац≥Їю щодо природного, господарського стану та правового режиму використанн¤ л≥сового фонду ”крањни.

—татт¤ 51. —кладов≥ частини державного л≥сового кадастру

ƒержавний л≥совий кадастр включаЇ:

1) обл≥к ¤к≥сного ≥ к≥льк≥сного стану л≥сового фонду ”крањни;

2) под≥л л≥с≥в на категор≥њ залежно в≥д основних виконуваних ними функц≥й;

3) грошову оц≥нку л≥с≥в (у необх≥дних випадках);

4) ≥нш≥ показники.

—татт¤ 52. ƒокументац≥¤ державного л≥сового кадастру

ƒокументац≥¤ державного л≥сового кадастру ведетьс¤ органом виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, територ≥альними органами центрального органу виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства на основ≥ державного земельного кадастру, матер≥ал≥в л≥совпор¤дкуванн¤, ≥нвентаризац≥њ, обстежень та обл≥ку л≥с≥в окремо по власниках л≥с≥в ≥ пост≥йних л≥сокористувачах на п≥дстав≥:

1) матер≥ал≥в л≥совпор¤дкуванн¤;

2) р≥шень про передачу у власн≥сть, наданн¤ в пост≥йне користуванн¤ земельних л≥сових д≥л¤нок, њх вилученн¤ (викуп), зм≥ну под≥лу л≥с≥в на категор≥њ залежно в≥д основних виконуваних ними функц≥й;

3) акт≥в огл¤ду м≥сць загот≥вл≥ деревини, ≥нших продукт≥в л≥су та використанн¤ корисних властивостей л≥с≥в;

4) акт≥в техн≥чного прийманн¤ л≥сових культур;

5) акт≥в переведенн¤ не вкритих л≥совою рослинн≥стю земель у вкрит≥ л≥совою рослинн≥стю земл≥;

6) акт≥в обстеженн¤ в раз≥ зм≥ни категор≥й земель у результат≥ господарськоњ д≥¤льност≥, стих≥йних ¤вищ та ≥нших фактор≥в.

ƒокументац≥¤ державного л≥сового кадастру може уточнюватис¤ п≥д час проведенн¤ чергового л≥совпор¤дкуванн¤ та державного обл≥ку л≥с≥в ”крањни.

—татт¤ 53. ѕор¤док веденн¤ державного л≥сового кадастру

ƒержавний л≥совий кадастр ведетьс¤ центральним органом виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства за Їдиною дл¤ ”крањни системою за рахунок кошт≥в державного бюджету.

ѕор¤док веденн¤ державного л≥сового кадастру встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 54. ќбл≥к л≥с≥в

ќбл≥к л≥с≥в включаЇ зб≥р та узагальненн¤ в≥домостей, ¤к≥ характеризують кожну л≥сову д≥л¤нку за площею, к≥льк≥сними та ¤к≥сними показниками.

ќсновою веденн¤ обл≥ку л≥с≥в Ї матер≥али л≥совпор¤дкуванн¤.

¬еденн¤ обл≥ку л≥с≥в забезпечуЇтьс¤ пост≥йним п≥дтриманн¤м в актуал≥зованому стан≥ характеристик кожноњ л≥совоњ д≥л¤нки, њх зм≥н, спричинених господарською д≥¤льн≥стю, стих≥йним лихом або ≥ншими причинами.

√ромад¤ни та юридичн≥ особи мають право на отриманн¤ у встановленому законодавством пор¤дку ≥нформац≥њ про обл≥к л≥с≥в.

ѕор¤док веденн¤ обл≥ку л≥с≥в встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

√лава 10. ћќЌ≤“ќ–»Ќ√ Ћ≤—≤¬ ≤ Ћ≤—ќ¬ј —≈–“»‘≤ ј÷≤я

—татт¤ 55. ћон≥торинг л≥с≥в

ћон≥торинг л≥с≥в - система регул¤рного спостереженн¤, оц≥нки ≥ прогнозу динам≥ки к≥льк≥сного ≥ ¤к≥сного стану л≥с≥в.

ћон≥торинг л≥с≥в проводитьс¤ шл¤хом збиранн¤, передаванн¤, збереженн¤ та анал≥зу ≥нформац≥њ про стан л≥с≥в, прогнозуванн¤ зм≥н у л≥сах ≥ розробленн¤ науково обірунтованих рекомендац≥й дл¤ ≥нформац≥йно-анал≥тичного забезпеченн¤ управл≥нн¤ л≥сами, прийн¤тт¤ р≥шень щодо запоб≥ганн¤ негативним зм≥нам стану л≥с≥в, дотриманн¤ вимог еколог≥чноњ безпеки та принцип≥в веденн¤ л≥сового господарства на засадах сталого розвитку.

ћон≥торинг л≥с≥в Ї складовою частиною державноњ системи мон≥торингу навколишнього природного середовища.

—татт¤ 56. Ћ≥сова сертиф≥кац≥¤

Ћ≥сова сертиф≥кац≥¤ - оц≥нка в≥дпов≥дност≥ системи веденн¤ л≥сового господарства встановленим м≥жнародним вимогам щодо управл≥нн¤ л≥сами та л≥сокористуванн¤ на засадах сталого розвитку. ћетою л≥совоњ сертиф≥кац≥њ Ї забезпеченн¤ економ≥чно, еколог≥чно ≥ соц≥ально збалансованого веденн¤ л≥сового господарства.

ќрган≥зац≥¤ та проведенн¤ л≥совоњ сертиф≥кац≥њ зд≥йснюютьс¤ в≥дпов≥дно до пор¤дку, що встановлюЇтьс¤ центральним органом виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства за погодженн¤м з центральними органами виконавчоњ влади з питань економ≥чноњ пол≥тики та охорони навколишнього природного середовища.

√лава 11. «ћ≤Ќј ÷≤Ћ№ќ¬ќ√ќ ѕ–»«Ќј„≈ЌЌя «≈ћ≈Ћ№Ќ»’ Ћ≤—ќ¬»’ ƒ≤ЋяЌќ , ¬»«Ќј„≈ЌЌя ћ≤—÷№ Ѕ”ƒ≤¬Ќ»÷“¬ј ќЅ'™ “≤¬, ўќ ¬ѕЋ»¬јё“№ Ќј —“јЌ ≤ ¬≤ƒ“¬ќ–≈ЌЌя Ћ≤—≤¬

—татт¤ 57. «м≥на ц≥льового призначенн¤ земельних л≥сових д≥л¤нок з метою њх використанн¤ в ц≥л¤х, не пов'¤заних з веденн¤м л≥сового господарства

«м≥на ц≥льового призначенн¤ земельних л≥сових д≥л¤нок з метою њх використанн¤ в ц≥л¤х, не пов'¤заних з веденн¤м л≥сового господарства, провадитьс¤ органами виконавчоњ влади або органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤, ¤к≥ приймають р≥шенн¤ про передачу цих земельних д≥л¤нок у власн≥сть або наданн¤ у пост≥йне користуванн¤ в≥дпов≥дно до «емельного кодексу ”крањни ( 2768-14 ).

«м≥на ц≥льового призначенн¤ земельних л≥сових д≥л¤нок з метою њх використанн¤ дл¤ житловоњ, громадськоњ ≥ промисловоњ забудови провадитьс¤ переважно за рахунок площ, зайн¤тих чагарниками та ≥ншими малоц≥нними насадженн¤ми.

«м≥на ц≥льового призначенн¤ земельних л≥сових д≥л¤нок зд≥йснюЇтьс¤ за погодженн¤м з органами виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, територ≥альними органами центральних орган≥в виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства та охорони навколишнього природного середовища.

—татт¤ 58. ¬ир≥шенн¤ питань про збереженн¤ або вирубуванн¤ дерев ≥ чагарник≥в у раз≥ зм≥ни ц≥льового призначенн¤ земельних л≥сових д≥л¤нок з метою њх використанн¤ в ц≥л¤х, не пов'¤заних з веденн¤м л≥сового господарства

” раз≥ зм≥ни ц≥льового призначенн¤ земельних л≥сових д≥л¤нок з метою њх використанн¤ в ц≥л¤х, не пов'¤заних з веденн¤м л≥сового господарства, органи, що приймають таке р≥шенн¤, одночасно вир≥шують питанн¤ про збереженн¤ або вирубуванн¤ дерев ≥ чагарник≥в та про пор¤док використанн¤ одержаноњ при цьому деревини.

ѕ≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ ≥ громад¤ни, ¤ким передаютьс¤ у власн≥сть або надаютьс¤ в користуванн¤ земельн≥ л≥сов≥ д≥л¤нки без права вирубуванн¤ дерев ≥ чагарник≥в, зобов'¤зан≥ забезпечити њх збереженн¤ ≥ догл¤д за ними.

” раз≥ виникненн¤ додатковоњ потреби у вирубуванн≥ дерев ≥ чагарник≥в на земельних л≥сових д≥л¤нках, що передан≥ у власн≥сть або надан≥ в користуванн¤ без права вирубуванн¤, питанн¤ про вирубуванн¤ дерев ≥ чагарник≥в та пор¤док використанн¤ заготовленоњ при цьому деревини вир≥шуЇтьс¤ органом, ¤кий прийн¤в р≥шенн¤ про передачу у власн≥сть або наданн¤ в користуванн¤ земельноњ д≥л¤нки.

–≥шенн¤ про вирубуванн¤ дерев ≥ чагарник≥в приймаЇтьс¤ за погодженн¤м з органом виконавчоњ влади з питань охорони навколишнього природного середовища јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, територ≥альними органами центрального органу виконавчоњ влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

—татт¤ 59. ќсобливост≥ використанн¤ земельних л≥сових д≥л¤нок дл¤ ц≥лей, пов'¤заних ≥з веденн¤м л≥сового господарства

ѕереведенн¤ земельних л≥сових д≥л¤нок до нел≥сових земель у ц≥л¤х, пов'¤заних з веденн¤м л≥сового господарства, зд≥йснюЇтьс¤ без њх вилученн¤ у пост≥йного л≥сокористувача з дозволу органу виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, територ≥альних орган≥в центрального органу виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства за погодженн¤м з органом виконавчоњ влади з питань охорони навколишнього природного середовища јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, територ≥альними органами центрального органу виконавчоњ влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

—татт¤ 60. –озм≥щенн¤, проектуванн¤, буд≥вництво ≥ введенн¤ в д≥ю п≥дприЇмств, споруд та ≥нших об'Їкт≥в, що шк≥дливо впливають на стан ≥ в≥дтворенн¤ л≥с≥в

ѕ≥д час розм≥щенн¤, проектуванн¤, буд≥вництва ≥ введенн¤ в д≥ю нових ≥ реконструкц≥њ д≥ючих п≥дприЇмств, споруд та ≥нших об'Їкт≥в, а також удосконаленн¤ ≥снуючих ≥ впровадженн¤ нових технолог≥чних процес≥в та устаткуванн¤, що можуть шк≥дливо впливати на стан ≥ в≥дтворенн¤ л≥с≥в, передбачаютьс¤ ≥ зд≥йснюютьс¤ заходи щодо усуненн¤ негативноњ д≥њ шк≥дливих фактор≥в, зокрема викид≥в ≥ скид≥в забруднюючих речовин, в≥дход≥в виробництва, п≥дтопленн¤, осушенн¤ та ≥нших вид≥в негативного впливу на л≥си.

«аборон¤Їтьс¤ введенн¤ в експлуатац≥ю нових ≥ реконструйованих п≥дприЇмств, цех≥в, агрегат≥в, транспортних шл¤х≥в, споруд та об'Їкт≥в, не забезпечених пристро¤ми, що запоб≥гають шк≥дливому впливу на стан ≥ в≥дтворенн¤ л≥с≥в.

—татт¤ 61. ¬изначенн¤ м≥сць розм≥щенн¤ ≥ погодженн¤ проект≥в буд≥вництва п≥дприЇмств, споруд та ≥нших об'Їкт≥в, що шк≥дливо впливають на стан ≥ в≥дтворенн¤ л≥с≥в

¬изначенн¤ м≥сць розм≥щенн¤ п≥дприЇмств, споруд та ≥нших об'Їкт≥в, що шк≥дливо впливають на стан ≥ в≥дтворенн¤ л≥с≥в, проводитьс¤ за погодженн¤м в≥дпов≥дно з –адою м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, м≥сцевими державними адм≥н≥страц≥¤ми, органами виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, територ≥альними органами центральних орган≥в виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства, охорони навколишнього природного середовища та ≥ншими органами виконавчоњ влади, органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤ в≥дпов≥дно до законодавства.

ѕроекти буд≥вництва зазначених п≥дприЇмств, споруд та ≥нших об'Їкт≥в п≥дл¤гають еколог≥чн≥й експертиз≥ у випадках ≥ в пор¤дку, що встановлюютьс¤ законом.

—татт¤ 62. ¬икористанн¤ земельних л≥сових д≥л¤нок дл¤ видобуванн¤ корисних копалин, прокладанн¤ кабельних л≥н≥й, трубопровод≥в та ≥нших комун≥кац≥й, зд≥йсненн¤ бурових, п≥дривних та ≥нших роб≥т, не пов'¤заних з веденн¤м л≥сового господарства

¬икористанн¤ земельних л≥сових д≥л¤нок дл¤ видобуванн¤ корисних копалин (кр≥м видобуванн¤ корисних копалин м≥сцевого значенн¤ дл¤ власних потреб), прокладанн¤ кабельних л≥н≥й, трубопровод≥в та ≥нших комун≥кац≥й, зд≥йсненн¤ бурових, п≥дривних та ≥нших роб≥т, не пов'¤заних з веденн¤м л≥сового господарства, проводитьс¤ п≥сл¤ наданн¤ цих д≥л¤нок дл¤ зазначених ц≥лей у пор¤дку, встановленому земельним законодавством, з урахуванн¤м висновк≥в орган≥в виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, територ≥альних орган≥в центральних орган≥в виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства та охорони навколишнього природного середовища.

¬икористанн¤ земельних л≥сових д≥л¤нок дл¤ видобуванн¤ корисних копалин м≥сцевого значенн¤ дл¤ власних потреб проводитьс¤ в≥дпов≥дно до  одексу ”крањни "ѕро надра" ( 132/94-¬– ).

«азначен≥ роботи повинн≥ вестис¤ способами ≥ методами, що не призвод¤ть до пог≥ршенн¤ протипожежного ≥ сан≥тарного стану л≥с≥в та умов њх в≥дтворенн¤.

–озд≥л V
¬≈ƒ≈ЌЌя Ћ≤—ќ¬ќ√ќ √ќ—ѕќƒј–—“¬ј

√лава 12. «ћ≤—“ “ј ќ—Ќќ¬Ќ≤ ¬»ћќ√» ўќƒќ ¬≈ƒ≈ЌЌя Ћ≤—ќ¬ќ√ќ √ќ—ѕќƒј–—“¬ј

—татт¤ 63. «м≥ст веденн¤ л≥сового господарства

¬еденн¤ л≥сового господарства пол¤гаЇ у зд≥йсненн≥ комплексу заход≥в з охорони, захисту, рац≥онального використанн¤ та розширеного в≥дтворенн¤ л≥с≥в.

—татт¤ 64. ќсновн≥ вимоги щодо веденн¤ л≥сового господарства

ѕ≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ ≥ громад¤ни зд≥йснюють веденн¤ л≥сового господарства з урахуванн¤м господарського призначенн¤ л≥с≥в, природних умов ≥ зобов'¤зан≥:

1) забезпечувати посиленн¤ водоохоронних, захисних, кл≥маторегулюючих, сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних, оздоровчих та ≥нших корисних властивостей л≥с≥в з метою пол≥пшенн¤ навколишнього природного середовища та охорони здоров'¤ людей;

2) забезпечувати безперервне, невиснажливе ≥ рац≥ональне використанн¤ л≥сових ресурс≥в дл¤ задоволенн¤ потреб виробництва ≥ населенн¤ в деревин≥ та ≥нш≥й л≥сов≥й продукц≥њ;

3) зд≥йснювати в≥дтворенн¤ л≥с≥в;

4) забезпечувати п≥двищенн¤ продуктивност≥, пол≥пшенн¤ ¤к≥сного складу л≥с≥в ≥ збереженн¤ б≥отичного та ≥ншого природного р≥зноман≥тт¤ в л≥сах;

5) зд≥йснювати охорону л≥с≥в в≥д пожеж, захист в≥д шк≥дник≥в ≥ хвороб, незаконних рубок та ≥нших пошкоджень;

6) рац≥онально використовувати л≥сов≥ д≥л¤нки.

√лава 13. ¬» ќ–»—“јЌЌя Ћ≤—ќ¬»’ –≈—”–—≤¬

—татт¤ 65. ¬иди використанн¤ л≥сових ресурс≥в

¬икористанн¤ л≥сових ресурс≥в може зд≥йснюватис¤ в пор¤дку загального ≥ спец≥ального використанн¤.

—татт¤ 66. «агальне використанн¤ л≥сових ресурс≥в

√ромад¤ни мають право в л≥сах державноњ та комунальноњ власност≥, а також за згодою власника в л≥сах приватноњ власност≥ в≥льно перебувати, безоплатно без видач≥ спец≥ального дозволу збирати дл¤ власного споживанн¤ дикоросл≥ трав'¤н≥ рослини, кв≥ти, ¤годи, гор≥хи, гриби тощо, кр≥м випадк≥в, передбачених цим  одексом та ≥ншими законодавчими актами ”крањни.

ћаксимальн≥ норми безоплатного збору дикорослих трав'¤них рослин, кв≥т≥в, ¤г≥д, гор≥х≥в, гриб≥в тощо встановлюютьс¤ органами виконавчоњ влади в≥дпов≥дно до цього  одексу за поданн¤м органу виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, територ≥альних орган≥в центрального органу виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства, погодженим з органом виконавчоњ влади з питань охорони навколишнього природного середовища јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, територ≥альними органами центрального органу виконавчоњ влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

√ромад¤ни п≥д час зд≥йсненн¤ загального використанн¤ л≥сових ресурс≥в зобов'¤зан≥ виконувати вимоги пожежноњ безпеки в л≥сах, користуватис¤ л≥совими ресурсами, зазначеними у частин≥ перш≥й ц≥Їњ статт≥, способами ≥ в обс¤гах, що не завдають шкоди в≥дтворенню цих ресурс≥в, не пог≥ршують сан≥тарного стану л≥с≥в.

—татт¤ 67. —пец≥альне використанн¤ л≥сових ресурс≥в

” пор¤дку спец≥ального використанн¤ можуть зд≥йснюватис¤ так≥ види використанн¤ л≥сових ресурс≥в:

1) загот≥вл¤ деревини в пор¤дку рубок головного користуванн¤;

2) загот≥вл¤ другор¤дних л≥сових матер≥ал≥в;

3) поб≥чн≥ л≥сов≥ користуванн¤;

4) використанн¤ корисних властивостей л≥с≥в дл¤ культурно-оздоровчих, рекреац≥йних, спортивних, туристичних ≥ осв≥тньо-виховних ц≥лей, потреб мисливського господарства, проведенн¤ науково-досл≥дних роб≥т.

«аконодавством ”крањни можуть передбачатис¤ й ≥нш≥ види спец≥ального використанн¤ л≥сових ресурс≥в.

—пец≥альне використанн¤ л≥сових ресурс≥в зд≥йснюЇтьс¤ в межах л≥сових д≥л¤нок, вид≥лених дл¤ ц≥Їњ мети.

ѕор¤док та умови зд≥йсненн¤ спец≥ального використанн¤ л≥сових ресурс≥в встановлюютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 68. ¬ид≥ленн¤ л≥сових д≥л¤нок дл¤ спец≥ального використанн¤ л≥сових ресурс≥в

—пец≥альне використанн¤ л≥сових ресурс≥в зд≥йснюЇтьс¤ на л≥сових д≥л¤нках, ¤к≥ вид≥л¤ютьс¤ дл¤ ц≥Їњ мети, без наданн¤ земельних д≥л¤нок.

Ћ≥сова д≥л¤нка може бути вид≥лена одному або к≥льком тимчасовим л≥сокористувачам дл¤ р≥зних вид≥в використанн¤ л≥сових ресурс≥в.

«емл≥, що були порушен≥ п≥д час використанн¤ л≥сових ресурс≥в, привод¤тьс¤ в≥дпов≥дно до вимог законодавства винними в цьому особами за њх рахунок до стану, придатного дл¤ використанн¤ за призначенн¤м.

—татт¤ 69. —пец≥альний дозв≥л на використанн¤ л≥сових ресурс≥в

—пец≥альне використанн¤ л≥сових ресурс≥в на вид≥лен≥й л≥сов≥й д≥л¤нц≥ проводитьс¤ за спец≥альним дозволом (л≥сорубний квиток, ордер, л≥совий квиток).

—пец≥альний дозв≥л на загот≥влю деревини в пор¤дку рубок головного користуванн¤ видаЇтьс¤ органом виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, територ≥альними органами центрального органу виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства.

—пец≥альний дозв≥л на ≥нш≥ види спец≥ального використанн¤ л≥сових ресурс≥в видаЇтьс¤ власниками л≥с≥в або пост≥йними л≥сокористувачами.

Ќа вид≥лених л≥сових д≥л¤нках можуть використовуватис¤ лише т≥ л≥сов≥ ресурси ≥ лише дл¤ ц≥лей, що передбачен≥ виданим спец≥альним дозволом.

—пец≥альний дозв≥л видаЇтьс¤ власниками л≥с≥в або пост≥йними л≥сокористувачами у встановленому пор¤дку також на проведенн¤ ≥нших рубок та роб≥т, пов'¤заних ≥ не пов'¤заних ≥з веденн¤м л≥сового господарства.

‘орми спец≥альних дозвол≥в ≥ пор¤док њх видач≥ затверджуютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 70. «агот≥вл¤ деревини

«агот≥вл¤ деревини зд≥йснюЇтьс¤ при використанн≥ л≥сових ресурс≥в у пор¤дку рубок головного користуванн¤, що провод¤тьс¤ в стиглих ≥ перест≥йних деревостанах.

ƒл¤ загот≥вл≥ деревини п≥д час рубок головного користуванн¤ в першу чергу призначаютьс¤ пошкоджен≥, т≥, що усихають, ≥нш≥ деревостани, що потребують терм≥новоњ рубки за своњм станом, ≥ деревостани, ¤к≥ вийшли з п≥дсочуванн¤.

«алежно в≥д категор≥й л≥с≥в, природних л≥сорослинних умов, б≥олог≥чних особливостей деревних пор≥д та ≥нших особливостей застосовуютьс¤ так≥ системи рубок головного користуванн¤: суц≥льн≥, поступов≥ або виб≥рков≥, комб≥нован≥ рубки.

ƒеревина заготовл¤Їтьс¤ також п≥д час зд≥йсненн¤ л≥согосподарських заход≥в, не пов'¤заних з використанн¤м л≥сових ресурс≥в (пол≥пшенн¤ ¤к≥сного складу л≥с≥в), та п≥д час проведенн¤ ≥нших заход≥в (розчищенн¤ л≥сових д≥л¤нок, вкритих л≥совою рослинн≥стю, у зв'¤зку з буд≥вництвом г≥дровузл≥в, трубопровод≥в, шл¤х≥в тощо).

ѕ≥д час проведенн¤ загот≥вл≥ деревини не дозвол¤ютьс¤ вирубуванн¤ та пошкодженн¤:

ц≥нних ≥ р≥дк≥сних дерев та чагарник≥в, занесених до „ервоноњ книги ”крањни;

нас≥нник≥в ≥ плюсових дерев.

” вин¤ткових випадках вирубуванн¤ нас≥нник≥в ≥ плюсових дерев може бути зд≥йснене з дозволу органу виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, територ≥альних орган≥в центрального органу виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства, а в межах територ≥й ≥ об'Їкт≥в природно-запов≥дного фонду - в установленому пор¤дку з дозволу органу виконавчоњ влади з питань охорони навколишнього природного середовища јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, територ≥альних орган≥в центрального органу виконавчоњ влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

¬ирубуванн¤ дерев та чагарник≥в, занесених до „ервоноњ книги ”крањни, зд≥йснюЇтьс¤ в установленому пор¤дку лише з дозволу центрального органу виконавчоњ влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

«агот≥вл¤ деревини в пор¤дку проведенн¤ рубок головного користуванн¤, а також ≥нших рубок, пов'¤заних ≥з веденн¤м л≥сового господарства, проводитьс¤ власниками л≥с≥в ≥ пост≥йними л≥сокористувачами, ¤ким у встановленому пор¤дку надано це право.

” раз≥ зд≥йсненн¤ буд≥вельних та ≥нших роб≥т на л≥сових д≥л¤нках загот≥вл¤ деревини проводитьс¤ тими громад¤нами та юридичними особами, ¤ким надано земельн≥ д≥л¤нки дл¤ таких ц≥лей, ¤кщо в р≥шенн≥ про наданн¤ земельноњ д≥л¤нки не передбачено ≥нше.

—татт¤ 71. Ћ≥м≥т загот≥вл≥ деревини в пор¤дку рубок головного користуванн¤

Ћ≥м≥том загот≥вл≥ деревини в пор¤дку рубок головного користуванн¤ Ї затверджена в установленому пор¤дку розрахункова л≥сос≥ка. «агот≥вл¤ деревини в пор¤дку рубок головного користуванн¤ в розм≥рах, що перевищують розрахункову л≥сос≥ку, заборон¤Їтьс¤.

—татт¤ 72. «агот≥вл¤ другор¤дних л≥сових матер≥ал≥в

” л≥сах без запод≥¤нн¤ њм шкоди може зд≥йснюватис¤ загот≥вл¤ другор¤дних л≥сових матер≥ал≥в: живиц≥, пн≥в, лубу та кори, деревноњ зелен≥, деревних сок≥в.

Ќормативно-правовими актами з веденн¤ л≥сового господарства може бути передбачено загот≥влю ≥нших другор¤дних л≥сових матер≥ал≥в.

Ћ≥м≥т використанн¤ л≥сових ресурс≥в при загот≥вл≥ другор¤дних л≥сових матер≥ал≥в встановлюЇтьс¤ в≥дпов≥дними органами виконавчоњ влади за поданн¤м органу виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, територ≥альних орган≥в центрального органу виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства, погодженим з органом виконавчоњ влади з питань охорони навколишнього природного середовища јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, територ≥альними органами центрального органу виконавчоњ влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

—татт¤ 73. ѕоб≥чн≥ л≥сов≥ користуванн¤

ƒо поб≥чних л≥сових користувань належать: загот≥вл¤ с≥на, випасанн¤ худоби, розм≥щенн¤ пас≥к, загот≥вл¤ дикорослих плод≥в, гор≥х≥в, гриб≥в, ¤г≥д, л≥карських рослин, збиранн¤ л≥совоњ п≥дстилки, загот≥вл¤ очерету.

Ќормативно-правовими актами з веденн¤ л≥сового господарства можуть бути передбачен≥ й ≥нш≥ види поб≥чних л≥сових користувань.

ѕоб≥чн≥ л≥сов≥ користуванн¤ повинн≥ зд≥йснюватис¤ без запод≥¤нн¤ шкоди л≥су.

Ћ≥м≥т використанн¤ л≥сових ресурс≥в при зд≥йсненн≥ поб≥чних л≥сових користувань встановлюЇтьс¤ органами виконавчоњ влади в≥дпов≥дно до цього  одексу за поданн¤м органу виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, територ≥альних орган≥в центрального органу виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства, погодженим з органом виконавчоњ влади з питань охорони навколишнього природного середовища јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, територ≥альними органами центрального органу виконавчоњ влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

—татт¤ 74. ¬икористанн¤ корисних властивостей л≥с≥в дл¤ культурно-оздоровчих, рекреац≥йних, спортивних, туристичних ≥ осв≥тньо-виховних ц≥лей та проведенн¤ науково-досл≥дних роб≥т

¬икористанн¤ корисних властивостей л≥с≥в дл¤ культурно-оздоровчих, рекреац≥йних, спортивних, туристичних ≥ осв≥тньо-виховних ц≥лей та проведенн¤ науково-досл≥дних роб≥т зд≥йснюЇтьс¤ з урахуванн¤м вимог щодо збереженн¤ л≥сового середовища ≥ природних ландшафт≥в з додержанн¤м правил арх≥тектурного плануванн¤ прим≥ських зон ≥ сан≥тарних вимог.

” л≥сах, що використовуютьс¤ дл¤ в≥дпочинку, л≥сокористувач≥ повинн≥ зд≥йснювати роботи щодо њх благоустрою.

—татт¤ 75. ¬икористанн¤ корисних властивостей л≥с≥в дл¤ потреб мисливського господарства

¬икористанн¤ корисних властивостей л≥с≥в дл¤ потреб мисливського господарства зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до цього  одексу та закон≥в ”крањни "ѕро тваринний св≥т" ( 2894-14 ), "ѕро мисливське господарство та полюванн¤" ( 1478-14 ).

—татт¤ 76. —творенн¤ спри¤тливих умов дл¤ житт¤ диких тварин

¬икористанн¤ л≥сових ресурс≥в ≥ проведенн¤ л≥согосподарських заход≥в повинн≥ зд≥йснюватис¤ з урахуванн¤м збереженн¤ спри¤тливих умов дл¤ житт¤ диких тварин.

“имчасов≥ л≥сокористувач≥ на л≥сових д≥л¤нках, вид≥лених њм дл¤ потреб мисливського господарства, можуть за погодженн¤м з власниками л≥с≥в або пост≥йними л≥сокористувачами створювати кормов≥ ≥ захисн≥ д≥л¤нки, зд≥йснювати ≥нш≥ заходи, пов'¤зан≥ з веденн¤м мисливського господарства.

—татт¤ 77. «б≥р за використанн¤ л≥сових ресурс≥в

—пец≥альне використанн¤ л≥сових ресурс≥в, кр≥м розм≥щенн¤ пас≥к, Ї платним.

–озпод≥л збор≥в за використанн¤ л≥сових ресурс≥в на земл¤х державноњ та комунальноњ власност≥ визначаЇтьс¤ законом.

ѕор¤док справл¤нн¤ збору за спец≥альне використанн¤ л≥сових ресурс≥в установлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 78. ѕрипиненн¤ права використанн¤ л≥сових ресурс≥в

ѕраво використанн¤ л≥сових ресурс≥в припин¤Їтьс¤ в раз≥:

1) добров≥льноњ в≥дмови в≥д використанн¤ л≥сових ресурс≥в;

2) зак≥нченн¤ строку, на ¤кий було надано право використанн¤ л≥сових ресурс≥в;

3) припиненн¤ д≥¤льност≥ л≥сокористувач≥в, ¤ким було надано право використанн¤ л≥сових ресурс≥в;

4) порушенн¤ правил ≥ норм, умов спец≥альних дозвол≥в на використанн¤ л≥сових ресурс≥в;

5) використанн¤ л≥сових ресурс≥в способами, ¤к≥ негативно впливають на стан ≥ в≥дтворенн¤ л≥с≥в, призвод¤ть до пог≥ршенн¤ навколишнього природного середовища;

6) порушенн¤ встановлених строк≥в справл¤нн¤ збору за використанн¤ л≥сових ресурс≥в;

7) використанн¤ л≥совоњ д≥л¤нки не за ц≥льовим призначенн¤м;

8) нев≥дшкодуванн¤ в установленому пор¤дку збитк≥в, запод≥¤них л≥совому господарству внасл≥док порушень л≥сового законодавства, та невиконанн¤ вимог щодо усуненн¤ ви¤влених недол≥к≥в.

ѕрипиненн¤ права використанн¤ л≥сових ресурс≥в зд≥йснюЇтьс¤ в установленому пор¤дку шл¤хом анулюванн¤ л≥сорубного квитка (ордера) або л≥сового квитка тими органами, ¤к≥ њх видали.

” випадках, передбачених пунктами 4-8 частини першоњ ц≥Їњ статт≥, р≥шенн¤ про анулюванн¤ л≥сорубного квитка (ордера) або л≥сового квитка може бути оскаржене л≥сокористувачем до суду.

«аконом можуть бути передбачен≥ й ≥нш≥ випадки припиненн¤ права використанн¤ л≥сових ресурс≥в.

√лава 14. ¬≤ƒ“¬ќ–≈ЌЌя Ћ≤—≤¬

—татт¤ 79. ћета в≥дтворенн¤ л≥с≥в

¬≥дтворенн¤ л≥с≥в зд≥йснюЇтьс¤ з метою:

1) дос¤гненн¤ оптимальноњ л≥систост≥ шл¤хом створенн¤ в максимально коротк≥ строки нових насаджень найб≥льш економ≥чно та еколог≥чно доц≥льними способами ≥ технолог≥¤ми;

2) п≥двищенн¤ водоохоронних, ірунтозахисних, сан≥тарно-г≥г≥Їн≥чних, ≥нших корисних властивостей л≥с≥в ≥ захисних л≥сових насаджень;

3) пол≥пшенн¤ ¤к≥сного складу л≥с≥в, п≥двищенн¤ њх продуктивност≥ та б≥олог≥чноњ ст≥йкост≥.

¬≥дтворенн¤ л≥с≥в зд≥йснюЇтьс¤ шл¤хом њх в≥дновленн¤ та л≥сорозведенн¤.

—татт¤ 80. ¬≥дновленн¤ л≥с≥в

¬≥дновленн¤ л≥с≥в зд≥йснюЇтьс¤ на л≥сових д≥л¤нках, що були вкрит≥ л≥совою рослинн≥стю (зруби, згарища тощо).

«руби ≥ згарища п≥дл¤гають зал≥сенню прот¤гом не б≥льше двох рок≥в. Ћ≥сов≥ культури, що загинули, в≥дновлюютьс¤ в наступному роц≥. “ерм≥ни зал≥сенн¤ можуть бути продовжен≥ у зв'¤зку з необх≥дн≥стю л≥кв≥дац≥њ насл≥дк≥в стих≥њ (в≥тровал, пожежа, посуха тощо) органом виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, в≥дпов≥дними територ≥альними органами центрального органу виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства.

Ќа л≥сових д≥л¤нках, зайн¤тих чагарниками, низько-продуктивними ≥ малоц≥нними деревостанами, в≥дновленн¤ б≥льш ц≥нних та високопродуктивних деревостан≥в зд≥йснюЇтьс¤ шл¤хом реконструкц≥њ та проведенн¤ л≥сокультурних роб≥т.

—татт¤ 81. Ћ≥сорозведенн¤

Ћ≥сорозведенн¤ зд≥йснюЇтьс¤ на призначених дл¤ створенн¤ л≥с≥в земл¤х, не вкритих л≥совою рослинн≥стю, насамперед низькопродуктивних та непридатних дл¤ використанн¤ в с≥льському господарств≥ (¤ри, балки, п≥ски тощо), на земл¤х с≥льськогосподарського призначенн¤, вид≥лених дл¤ створенн¤ полезахисних л≥сових смуг та ≥нших захисних насаджень.

«емл≥, призначен≥ дл¤ л≥сорозведенн¤, в≥дпов≥дно до «емельного кодексу ”крањни ( 2768-14 ) в≥днос¤тьс¤ до земель л≥согосподарського призначенн¤.

—татт¤ 82. ќбс¤ги ≥ способи в≥дновленн¤ л≥с≥в ≥ л≥сорозведенн¤

ќбс¤ги роб≥т щодо в≥дновленн¤ л≥с≥в ≥ л≥сорозведенн¤ визначаютьс¤ на п≥дстав≥ матер≥ал≥в л≥совпор¤дкуванн¤ або спец≥ального обстеженн¤ з урахуванн¤м фактичних зм≥н у л≥совому фонд≥ ”крањни та стану земель, що п≥дл¤гають зал≥сенню.

¬≥дновленн¤ л≥с≥в проводитьс¤ способами, що забезпечують створенн¤ високопродуктивних л≥с≥в з господарсько ц≥нних деревних ≥ чагарникових пор≥д.

Ћ≥сорозведенн¤ проводитьс¤ способами, що забезпечують створенн¤ продуктивних деревостан≥в з високими захисними властивост¤ми.

√лава 15. ѕ≤ƒ¬»ў≈ЌЌя ѕ–ќƒ” “»¬Ќќ—“≤, ѕќЋ≤ѕЎ≈ЌЌя я ≤—Ќќ√ќ — Ћјƒ” Ћ≤—≤¬ “ј «Ѕ≈–≈∆≈ЌЌя Ѕ≤ќ–≤«ЌќћјЌ≤““я ¬ Ћ≤—ј’

—татт¤ 83. «аходи щодо п≥двищенн¤ продуктивност≥ л≥с≥в

« метою п≥двищенн¤ продуктивност≥ л≥с≥в њх власники та пост≥йн≥ л≥сокористувач≥ зд≥йснюють заходи щодо:

1) зменшенн¤ площ≥ земель, зайн¤тих чагарниками, р≥дкол≥сс¤м, низькоповнотними ≥ нест≥йкими деревостанами;

2) п≥двищенн¤ родючост≥ ірунт≥в (мел≥орац≥¤, запоб≥ганн¤ ероз≥њ ірунт≥в, заболочуванню, засоленню та ≥ншим негативним процесам);

3) впровадженн¤ сучасних дос¤гнень селекц≥њ, л≥сового нас≥нництва, сортовипробуванн¤ найц≥нн≥ших у господарському в≥дношенн≥ деревних пор≥д;

4) ефективного догл¤ду за л≥совими культурами;

5) охорони л≥с≥в в≥д пожеж, захисту в≥д шк≥дник≥в ≥ хвороб;

6) оптим≥зац≥њ в≥ковоњ структури л≥с≥в.

—татт¤ 84. «аходи щодо пол≥пшенн¤ ¤к≥сного складу л≥с≥в

« метою пол≥пшенн¤ ¤к≥сного складу л≥с≥в, њх оздоровленн¤, посиленн¤ захисних властивостей власники л≥с≥в та пост≥йн≥ л≥сокористувач≥ зд≥йснюють л≥согосподарськ≥ заходи (рубки догл¤ду за л≥сом, сан≥тарн≥ рубки, л≥сов≥дновн≥ рубки в деревостанах, що втрачають захисн≥, водоохоронн≥ та ≥нш≥ корисн≥ властивост≥, рубки, пов'¤зан≥ з реконструкц≥Їю малоц≥нних молодн¤к≥в ≥ пох≥дних деревостан≥в тощо).

—татт¤ 85. «береженн¤ б≥ор≥зноман≥тт¤ в л≥сах

«береженн¤ б≥ор≥зноман≥тт¤ в л≥сах зд≥йснюЇтьс¤ њх власниками та пост≥йними л≥сокористувачами на генетичному, видовому, попул¤ц≥йному та екосистемному р≥вн¤х шл¤хом:

1) створенн¤ ≥ оголошенн¤ в установленому законом пор¤дку на найб≥льш ц≥нних л≥сових д≥л¤нках територ≥й та об'Їкт≥в природно-запов≥дного фонду, розвитку еколог≥чноњ мереж≥;

2) вид≥ленн¤, створенн¤ ≥ збереженн¤ об'Їкт≥в ц≥нного генетичного фонду л≥сових пор≥д (генетичних резерват≥в, плюсових деревостан≥в ≥ дерев, колекц≥йних л≥сових д≥л¤нок, л≥сонас≥нних д≥л¤нок ≥ плантац≥й, досл≥дних та випробних культур тощо);

3) недопущенн¤ генетичного забрудненн¤ генофонд≥в аборигенних пор≥д та ≥нваз≥й ≥нтродукованих вид≥в у природн≥ екосистеми;

4) застосуванн¤ еколог≥чно ор≥Їнтованих способ≥в в≥дтворенн¤ л≥с≥в та використанн¤ л≥сових ресурс≥в;

5) забезпеченн¤ охорони р≥дк≥сних ≥ таких, що перебувають п≥д загрозою зникненн¤, вид≥в тваринного ≥ рослинного св≥ту, рослинних угруповань, прал≥с≥в, ≥нших ц≥нних природних комплекс≥в в≥дпов≥дно до природоохоронного законодавства.

√лава 16. ќ’ќ–ќЌј ≤ «ј’»—“ Ћ≤—≤¬

—татт¤ 86. ќрган≥зац≥¤ охорони ≥ захисту л≥с≥в

ќрган≥зац≥¤ охорони ≥ захисту л≥с≥в передбачаЇ зд≥йсненн¤ комплексу заход≥в, спр¤мованих на збереженн¤ л≥с≥в в≥д пожеж, незаконних рубок, пошкодженн¤, ослабленн¤ та ≥ншого шк≥дливого впливу, захист в≥д шк≥дник≥в ≥ хвороб.

¬ласники л≥с≥в ≥ пост≥йн≥ л≥сокористувач≥ зобов'¤зан≥ розробл¤ти та проводити в установлений строк комплекс протипожежних та ≥нших заход≥в, спр¤мованих на збереженн¤, охорону та захист л≥с≥в. ѕерел≥к протипожежних та ≥нших заход≥в, вимоги щодо складанн¤ план≥в цих заход≥в визначаютьс¤ центральним органом виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства, органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤ в≥дпов≥дно до њх повноважень.

«ахист л≥с≥в в≥д шк≥дник≥в ≥ хвороб забезпечуЇтьс¤ шл¤хом систематичного спостереженн¤ за станом л≥с≥в, своЇчасного ви¤вленн¤ осередк≥в шк≥дник≥в ≥ хвороб л≥су, зд≥йсненн¤ проф≥лактики виникненн¤ таких осередк≥в, њх локал≥зац≥њ ≥ л≥кв≥дац≥њ.

ќхорона ≥ захист л≥с≥в може зд≥йснюватись ≥з застосуванн¤м ав≥ац≥њ. «она ав≥ац≥йноњ охорони ≥ захисту л≥с≥в визначаЇтьс¤ центральним органом виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства з урахуванн¤м замовлень власник≥в л≥с≥в ≥ пост≥йних л≥сокористувач≥в.

«абезпеченн¤ охорони ≥ захисту л≥с≥в покладаЇтьс¤ на органи виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства та органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤, власник≥в л≥с≥в ≥ пост≥йних л≥сокористувач≥в в≥дпов≥дно до цього  одексу.

—татт¤ 87. ќбов'¤зки п≥дприЇмств, установ, орган≥зац≥й та громад¤н, д≥¤льн≥сть ¤ких впливаЇ на стан ≥ в≥дтворенн¤ л≥с≥в

ѕ≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ та громад¤ни в≥дпов≥дно до законодавства зобов'¤зан≥ погоджувати свою д≥¤льн≥сть, ¤ка впливаЇ або може впливати на стан ≥ в≥дтворенн¤ л≥с≥в, з органами виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, територ≥альними органами центральних орган≥в виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства, охорони навколишнього природного середовища та ≥ншими органами.

—татт¤ 88. ”становленн¤ заборони на користуванн¤ л≥сами

ќргани виконавчоњ влади та органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤ в межах своњх повноважень, визначених цим  одексом, можуть установлювати заборону або обмеженн¤ на в≥дв≥дуванн¤ л≥с≥в населенн¤м, а також проведенн¤ певних вид≥в роб≥т на окремих л≥сових д≥л¤нках на пер≥од пожежноњ небезпеки та п≥д час проведенн¤ заход≥в боротьби з≥ шк≥дниками.

—татт¤ 89. «д≥йсненн¤ охорони ≥ захисту л≥с≥в

ќхорону ≥ захист л≥с≥в на територ≥њ ”крањни зд≥йснюють:

державна л≥сова охорона, що д≥Ї у склад≥ центрального органу виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства, органу виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, територ≥альних орган≥в центрального органу виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства та п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й ¤к≥ належать до сфери його управл≥нн¤;

л≥сова охорона ≥нших пост≥йних л≥сокористувач≥в ≥ власник≥в л≥с≥в.

ƒержавна л≥сова охорона маЇ статус правоохоронного органу.

ѕор¤док д≥¤льност≥ державноњ л≥совоњ охорони та л≥совоњ охорони визначаЇтьс¤ положенн¤м, що затверджуЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

—татт¤ 90. ќсновн≥ завданн¤ державноњ л≥совоњ охорони

ќсновними завданн¤ми державноњ л≥совоњ охорони Ї:

зд≥йсненн¤ державного контролю за додержанн¤м л≥сового законодавства;

забезпеченн¤ охорони л≥с≥в в≥д пожеж, незаконних рубок, захист в≥д шк≥дник≥в ≥ хвороб, пошкодженн¤ внасл≥док антропогенного та ≥ншого шк≥дливого впливу.

—татт¤ 91. ѕовноваженн¤ посадових ос≥б державноњ л≥совоњ охорони

ѕосадов≥ особи державноњ л≥совоњ охорони мають право:

1) безперешкодно обстежувати в установленому законодавством пор¤дку л≥си, що перебувають у власност≥ чи користуванн≥ громад¤н ≥ юридичних ос≥б;

2) перев≥р¤ти у встановленому пор¤дку в громад¤н ≥ юридичних ос≥б на¤вн≥сть дозвол≥в та ≥нших документ≥в на використанн¤ л≥сових ресурс≥в ≥ користуванн¤ л≥сами;

3) складати протоколи та розгл¤дати в≥дпов≥дно до законодавства справи про адм≥н≥стративн≥ правопорушенн¤, про правопорушенн¤ у сфер≥ охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в;

4) зупин¤ти транспортн≥ засоби та проводити огл¤д речей, транспортних засоб≥в, знар¤дь, добутоњ в л≥с≥ продукц≥њ та ≥нших предмет≥в;

5) у раз≥ неможливост≥ встановленн¤ особи правопорушника л≥сового законодавства на м≥сц≥ вчиненн¤ правопорушенн¤ доставл¤ти його в органи внутр≥шн≥х справ або в органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤ дл¤ складенн¤ протоколу про адм≥н≥стративне правопорушенн¤;

6) у раз≥ порушенн¤ л≥сового законодавства вилучати в установленому законом пор¤дку у громад¤н ≥ юридичних ос≥б документи, добут≥ л≥сов≥ ресурси, знар¤дд¤ њх добуванн¤, а також транспортн≥ засоби, що були знар¤дд¤м правопорушенн¤, та вир≥шувати питанн¤ про њх подальшу належн≥сть ≥ використанн¤;

7) проводити у випадках, встановлених законом, фотографуванн¤, звукозапис, к≥но- ≥ в≥деозйомку ¤к допом≥жний зас≥б дл¤ запоб≥ганн¤ порушенн¤м у сфер≥ охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в;

8) викликати громад¤н, у тому числ≥ посадових ос≥б, дл¤ одержанн¤ в≥д них усних або письмових по¤снень у зв'¤зку з порушенн¤м ними л≥сового законодавства;

9) безперешкодно в≥дв≥дувати територ≥ю ≥ прим≥щенн¤ п≥дприЇмств, установ та орган≥зац≥й, ¤к≥ зд≥йснюють добуванн¤, збер≥ганн¤ або переробленн¤ продукт≥в л≥су, з метою зд≥йсненн¤ нагл¤ду за законн≥стю використанн¤ л≥сових ресурс≥в;

10) визначати за затвердженими таксами ≥ методиками розм≥р збитк≥в, завданих л≥совому господарству;

11) анульовувати дозволи або ≥нш≥ документи на право використанн¤ л≥сових ресурс≥в у випадках порушенн¤ л≥сового законодавства;

12) приймати р≥шенн¤ про обмеженн¤ або заборону господарськоњ та ≥ншоњ д≥¤льност≥;

13) направл¤ти у в≥дпов≥дн≥ державн≥ органи матер≥али про прит¤гненн¤ ос≥б до дисципл≥нарноњ, адм≥н≥стративноњ ≥ крим≥нальноњ в≥дпов≥дальност≥, позови до суду;

14) звертатис¤ до орган≥в прокуратури з клопотанн¤м про поданн¤ позов≥в до суду про в≥дшкодуванн¤ втрат л≥согосподарського виробництва, а також поверненн¤ самов≥льно або тимчасово зайн¤тих л≥сових д≥л¤нок, строк користуванн¤ ¤кими зак≥нчивс¤;

15) давати обов'¤зков≥ дл¤ виконанн¤ приписи з питань, що належать до њх повноважень.

ѕосадов≥ особи державноњ л≥совоњ охорони можуть мати й ≥нш≥ повноваженн¤ в≥дпов≥дно до закону.

ѕосадов≥ особи державноњ л≥совоњ охорони забезпечуютьс¤ форменим од¤гом.

ѕосадов≥ особи державноњ л≥совоњ охорони мають право на збер≥ганн¤, нос≥нн¤ ≥ застосуванн¤ спец≥альних засоб≥в та зброњ в пор¤дку, встановленому законодавством, та використовувати спец≥альн≥ транспортн≥ засоби з кольорограф≥чним забарвленн¤м ≥ написом з емблемою.

—татт¤ 92. —оц≥ально-правовий захист посадових ос≥б державноњ л≥совоњ охорони

ƒержава гарантуЇ захист чест≥, г≥дност≥, здоров'¤, житт¤, майна посадових ос≥б державноњ л≥совоњ охорони ≥ член≥в њх с≥мей в≥д злочинних пос¤гань та ≥нших протиправних д≥й.

ѕосадов≥ особи державноњ л≥совоњ охорони п≥дл¤гають обов'¤зковому державному особистому страхуванню в пор¤дку, встановленому законодавством.

ѕерел≥к категор≥й посадових ос≥б державноњ л≥совоњ охорони, ¤к≥ п≥дл¤гають обов'¤зковому державному особистому страхуванню, а також пор¤док та умови цього страхуванн¤ встановлюютьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

ѕосадов≥ особи державноњ л≥совоњ охорони забезпечуютьс¤ службовими жилими прим≥щенн¤ми в≥дпов≥дно до законодавства.

Ўкода, запод≥¤на знищенн¤м або пошкодженн¤м майна посадовоњ особи державноњ л≥совоњ охорони чи член≥в њњ с≥м'њ у зв'¤зку з виконанн¤м нею службових обов'¤зк≥в, компенсуЇтьс¤ в повному обс¤з≥ за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни з наступним ст¤гненн¤м ц≥Їњ суми з винних ос≥б.

” раз≥ загибел≥ посадовоњ особи державноњ л≥совоњ охорони у зв'¤зку з виконанн¤м нею службових обов'¤зк≥в с≥м'њ загиблого або його утриманц¤м виплачуЇтьс¤ одноразова допомога в розм≥р≥ дес¤тир≥чноњ зароб≥тноњ плати загиблого за останньою посадою, ¤ку в≥н займав, за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни та кошт≥в ‘онду соц≥ального страхуванн¤ в≥д нещасних випадк≥в на виробництв≥ та профес≥йних захворювань ”крањни з наступним ст¤гненн¤м ц≥Їњ суми з винних ос≥б.

” раз≥ нанесенн¤ посадов≥й особ≥ державноњ л≥совоњ охорони т≥лесних ушкоджень у зв'¤зку з виконанн¤м нею службових обов'¤зк≥в, що перешкоджають надал≥ займатис¤ профес≥йною д≥¤льн≥стю, њй виплачуЇтьс¤ одноразова допомога в розм≥р≥ п'¤тир≥чноњ зароб≥тноњ плати за останньою посадою, ¤ку вона займала, за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни та кошт≥в ‘онду соц≥ального страхуванн¤ в≥д нещасних випадк≥в на виробництв≥ та профес≥йних захворювань ”крањни з наступним ст¤гненн¤м ц≥Їњ суми з винних ос≥б ≥ призначаЇтьс¤ пенс≥¤ за ≥нвал≥дн≥стю.

” раз≥ нанесенн¤ посадов≥й особ≥ державноњ л≥совоњ охорони т≥лесних ушкоджень у зв'¤зку з виконанн¤м нею службових обов'¤зк≥в, що не перешкоджають надал≥ займатис¤ профес≥йною д≥¤льн≥стю, њй виплачуЇтьс¤ одноразова допомога в розм≥р≥ однор≥чноњ зароб≥тноњ плати за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни та кошт≥в ‘онду соц≥ального страхуванн¤ в≥д нещасних випадк≥в на виробництв≥ та профес≥йних захворювань ”крањни з наступним ст¤гненн¤м ц≥Їњ суми з винних ос≥б.

–≥чна зароб≥тна плата посадовоњ особи державноњ л≥совоњ охорони, що беретьс¤ дл¤ нарахуванн¤ розм≥ру одноразовоњ допомоги, включаЇ вс≥ види грошових виплат, ¤к≥ одержала посадова особа за час роботи за останньою посадою за р≥к, що передував роков≥ загибел≥ або ушкодженн¤ здоров'¤.

«а рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни виплачуЇтьс¤ р≥зниц¤ м≥ж сумою, передбаченою частинами шостою - восьмою ц≥Їњ статт≥, та сумою, встановленою в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро загальнообов'¤зкове державне соц≥альне страхуванн¤ в≥д нещасного випадку на виробництв≥ та профес≥йного захворюванн¤, ¤к≥ спричинили втрату працездатност≥" ( 1105-14 ).

ѕор¤док в≥дшкодуванн¤ шкоди, запод≥¤ноњ майну, виплати допомоги в раз≥ загибел≥ чи отриманн≥ т≥лесних ушкоджень посадов≥й особ≥ державноњ л≥совоњ охорони чи членам њњ с≥м'њ встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

√лава 17.  ќЌ“–ќЋ№ «ј ќ’ќ–ќЌќё, «ј’»—“ќћ, ¬» ќ–»—“јЌЌяћ “ј ¬≤ƒ“¬ќ–≈ЌЌяћ Ћ≤—≤¬

—татт¤ 93. «авданн¤ контролю за охороною, захистом, використанн¤м та в≥дтворенн¤м л≥с≥в

«авданн¤ми контролю за охороною, захистом, використанн¤м та в≥дтворенн¤м л≥с≥в Ї:

1) забезпеченн¤ реал≥зац≥њ державноњ пол≥тики у сфер≥ охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в;

2) забезпеченн¤ додержанн¤ л≥сового законодавства органами державноњ влади, органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤, п≥дприЇмствами, установами, орган≥зац≥¤ми та громад¤нами;

3) забезпеченн¤ додержанн¤ л≥сового законодавства власниками л≥с≥в, пост≥йними ≥ тимчасовими л≥сокористувачами;

4) запоб≥ганн¤ порушенн¤м законодавства у сфер≥ охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в, своЇчасне ви¤вленн¤ таких порушень ≥ вжитт¤ в≥дпов≥дних заход≥в щодо њх усуненн¤.

—татт¤ 94. ƒержавний контроль за охороною, захистом, використанн¤м та в≥дтворенн¤м л≥с≥в

ƒержавний контроль за охороною, захистом, використанн¤м та в≥дтворенн¤м л≥с≥в зд≥йснюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни, центральними органами виконавчоњ влади з питань охорони навколишнього природного середовища, з питань л≥сового господарства, органами виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, територ≥альними органами центральних орган≥в виконавчоњ влади з питань охорони навколишнього природного середовища, з питань л≥сового господарства, ≥ншими центральними та м≥сцевими органами виконавчоњ влади в межах повноважень, визначених законом.

—татт¤ 95. √ромадський контроль за охороною, захистом, використанн¤м та в≥дтворенн¤м л≥с≥в

√ромадський контроль за охороною, захистом, використанн¤м та в≥дтворенн¤м л≥с≥в зд≥йснюЇтьс¤ громадськими ≥нспекторами охорони навколишнього природного середовища.

ѕовноваженн¤ громадських ≥нспектор≥в визначаютьс¤ положенн¤м, що затверджуЇтьс¤ центральним органом виконавчоњ влади з питань охорони навколишнього природного середовища.

—татт¤ 96. ”часть громадських природоохоронних орган≥зац≥й у сфер≥ л≥сових в≥дносин

√ромадськ≥ природоохоронн≥ орган≥зац≥њ у сфер≥ л≥сових в≥дносин мають право:

1) брати участь у розробц≥ план≥в, програм, пов'¤заних з охороною, захистом, використанн¤м та в≥дтворенн¤м л≥с≥в;

2) в≥льного доступу до ≥нформац≥њ про стан л≥с≥в та веденн¤ господарства в них;

3) брати участь у заходах м≥жнародних неур¤дових орган≥зац≥й з питань охорони та в≥дтворенн¤ л≥с≥в;

4) вносити пропозиц≥њ щодо розробленн¤ нормативно-правових акт≥в з питань веденн¤ л≥сового господарства та внесенн¤ зм≥н до них;

5) оскаржувати в установленому законом пор¤дку р≥шенн¤ про в≥дмову чи несвоЇчасне наданн¤ за запитом ≥нформац≥њ про стан л≥с≥в або неправом≥рне в≥дхиленн¤ запиту та його неповне задоволенн¤.

ƒ≥¤льн≥сть громадських природоохоронних орган≥зац≥й у сфер≥ л≥сових в≥дносин зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до закону на основ≥ њх статут≥в.

—татт¤ 97. ≤нформуванн¤ про стан ≥ в≥дтворенн¤ л≥с≥в

≤нформуванн¤ про стан ≥ в≥дтворенн¤ л≥с≥в зд≥йснюЇтьс¤ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро охорону навколишнього природного середовища" ( 1264-12 ) та ≥нших закон≥в.

√лава 18. ‘≤ЌјЌ—”¬јЌЌя «ј’ќƒ≤¬ « ѕ≤ƒ¬»ў≈ЌЌя ѕ–ќƒ” “»¬Ќќ—“≤, ѕќЋ≤ѕЎ≈ЌЌя я ≤—Ќќ√ќ — Ћјƒ” Ћ≤—≤¬, ѓ’ ќ’ќ–ќЌ», «ј’»—“” “ј ¬≤ƒ“¬ќ–≈ЌЌя

—татт¤ 98. ‘≥нансуванн¤ заход≥в з п≥двищенн¤ продуктивност≥, пол≥пшенн¤ ¤к≥сного складу л≥с≥в, њх охорони, захисту ≥ в≥дтворенн¤

¬идатки на п≥двищенн¤ продуктивност≥, пол≥пшенн¤ ¤к≥сного складу л≥с≥в, њх в≥дтворенн¤ ≥ охорони зд≥йснюютьс¤ за рахунок:

державного бюджету та власних кошт≥в п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й л≥сового господарства - щодо л≥с≥в державноњ власност≥;

м≥сцевого бюджету та власних кошт≥в п≥дприЇмств, установ ≥ орган≥зац≥й л≥сового господарства - щодо л≥с≥в комунальноњ власност≥;

власних кошт≥в власник≥в л≥с≥в - щодо л≥с≥в приватноњ власност≥.

¬идатки на зазначен≥ заходи можуть зд≥йснюватис¤ за рахунок ≥нших джерел, не заборонених законом.

¬идатки на п≥двищенн¤ продуктивност≥, пол≥пшенн¤ ¤к≥сного складу л≥с≥в державноњ ≥ комунальноњ власност≥, њх охорону, захист ≥ в≥дтворенн¤ ф≥нансуютьс¤ шл¤хом ц≥льового вид≥ленн¤ кошт≥в державного та м≥сцевих бюджет≥в дл¤ реал≥зац≥њ загальнодержавних, державних ≥ рег≥ональних (м≥сцевих) програм веденн¤ л≥сового господарства.

ѕор¤док використанн¤ кошт≥в, що вид≥л¤ютьс¤ з ƒержавного бюджету ”крањни на веденн¤ л≥сового господарства, встановлюЇтьс¤  аб≥нетом ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

ѕор¤док використанн¤ кошт≥в, що вид≥л¤ютьс¤ з м≥сцевого бюджету на веденн¤ л≥сового господарства, встановлюЇтьс¤ в≥дпов≥дними органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤.

√лава 19. ≈ ќЌќћ≤„Ќ≈ —“»ћ”Ћё¬јЌЌя «ј’ќƒ≤¬ ўќƒќ –ќ«Ў»–≈Ќќ√ќ ¬≤ƒ“¬ќ–≈ЌЌя Ћ≤—≤¬

—татт¤ 99. ≈коном≥чне стимулюванн¤ заход≥в щодо розширеного в≥дтворенн¤ л≥с≥в

ƒержава зд≥йснюЇ економ≥чне стимулюванн¤ заход≥в щодо розширеного в≥дтворенн¤ л≥с≥в, зокрема шл¤хом:

компенсац≥њ витрат власникам л≥с≥в ≥ л≥сокористувачам при впровадженн≥ ними заход≥в щодо розширеного в≥дтворенн¤ л≥с≥в;

застосуванн¤ прискореноњ амортизац≥њ основних фонд≥в землеохоронного, л≥соохоронного та природоохоронного призначенн¤.

 омпенсац≥¤ витрат проводитьс¤ за рахунок кошт≥в ƒержавного бюджету ”крањни та м≥сцевих бюджет≥в в≥дпов≥дно до загальнодержавних, державних ≥ рег≥ональних (м≥сцевих) програм.

ѕ≥дставою дл¤ розгл¤ду питанн¤ про економ≥чне стимулюванн¤ заход≥в щодо розширеного в≥дтворенн¤ л≥с≥в Ї за¤ва чи клопотанн¤ власник≥в л≥с≥в ≥ л≥сокористувач≥в до орган≥в виконавчоњ влади чи орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ за м≥сцезнаходженн¤м л≥совоњ д≥л¤нки.

ѕор¤док економ≥чного стимулюванн¤ впровадженн¤ заход≥в щодо розширеного в≥дтворенн¤ л≥с≥в встановлюЇ  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

√лава 20. ќ—ќЅЋ»¬ќ—“≤ ќ’ќ–ќЌ», «ј’»—“”, ¬» ќ–»—“јЌЌя “ј ¬≤ƒ“¬ќ–≈ЌЌя Ћ≤—≤¬ Ќј ќ –≈ћ»’  ј“≈√ќ–≤я’ «≈ћ≈Ћ№

—татт¤ 100. ќсобливост≥ охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в на земл¤х природно-запов≥дного фонду

ѕор¤док охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в на земл¤х природно-запов≥дного фонду визначаЇтьс¤ в≥дпов≥дно до «акону ”крањни "ѕро природно-запов≥дний фонд ”крањни" ( 2456-12 ), цього  одексу та ≥нших акт≥в законодавства.

—татт¤ 101. ќсобливост≥ охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в на земл¤х оборони

Ћ≥си, розташован≥ на земл¤х оборони, призначен≥ дл¤ розм≥щенн¤ ≥ пост≥йноњ д≥¤льност≥ в≥йськових частин, установ, в≥йськово-навчальних заклад≥в, п≥дприЇмств та орган≥зац≥й «бройних —ил ”крањни, ≥нших в≥йськових формувань, утворених в≥дпов≥дно до закону.

ќхорона, захист, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в на земл¤х оборони провод¤тьс¤ спец≥ал≥зованими л≥согосподарськими п≥дрозд≥лами з урахуванн¤м режиму цих територ≥й в пор¤дку, встановленому «аконом ”крањни "ѕро використанн¤ земель оборони" ( 1345-15 ), цим  одексом та ≥ншими актами законодавства.

—татт¤ 102. ќсобливост≥ охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в на земельних д≥л¤нках зон в≥дчуженн¤ та безумовного (обов'¤зкового) в≥дселенн¤, що зазнали рад≥оактивного забрудненн¤

ќхорона, захист, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в на земельних д≥л¤нках зон в≥дчуженн¤ та безумовного (обов'¤зкового) в≥дселенн¤, що зазнали рад≥оактивного забрудненн¤, зд≥йснюютьс¤ в пор¤дку, встановленому «аконом ”крањни "ѕро правовий режим територ≥њ, що зазнала рад≥оактивного забрудненн¤ внасл≥док „орнобильськоњ катастрофи" ( 791а-12 ), цим  одексом та ≥ншими актами законодавства.

–озд≥л VI
¬»–≤Ў≈ЌЌя —ѕќ–≤¬ ” —‘≈–≤ ќ’ќ–ќЌ», «ј’»—“”, ¬» ќ–»—“јЌЌя “ј ¬≤ƒ“¬ќ–≈ЌЌя Ћ≤—≤¬, ¬≤ƒѕќ¬≤ƒјЋ№Ќ≤—“№ «ј ѕќ–”Ў≈ЌЌя Ћ≤—ќ¬ќ√ќ «ј ќЌќƒј¬—“¬ј

√лава 21. ¬»–≤Ў≈ЌЌя —ѕќ–≤¬ « ѕ»“јЌ№ ќ’ќ–ќЌ», «ј’»—“”, ¬» ќ–»—“јЌЌя “ј ¬≤ƒ“¬ќ–≈ЌЌя Ћ≤—≤¬

—татт¤ 103. ќргани, що вир≥шують спори з питань охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в

—пори з питань охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в вир≥шуютьс¤ в установленому пор¤дку органами м≥сцевого самовр¤дуванн¤, органами виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища, судами.

¬иключно судом вир≥шуютьс¤ спори з питань волод≥нн¤, користуванн¤ ≥ розпор¤джанн¤ л≥сами, ¤к≥ перебувають у власност≥ громад¤н ≥ юридичних ос≥б.

ќргани виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища вир≥шують спори пов'¤зан≥ з охороною, захистом, використанн¤м та в≥дтворенн¤м л≥с≥в, що перебувають у державн≥й власност≥.

ќргани м≥сцевого самовр¤дуванн¤ вир≥шують спори, пов'¤зан≥ з охороною, захистом, використанн¤м та в≥дтворенн¤м л≥с≥в, що перебувають у комунальн≥й власност≥.

” раз≥ незгоди власник≥в л≥с≥в ≥ л≥сокористувач≥в з р≥шенн¤м орган≥в виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства та з питань охорони навколишнього природного середовища чи органу м≥сцевого самовр¤дуванн¤ сп≥р вир≥шуЇтьс¤ судом.

—татт¤ 104. ¬иконанн¤ р≥шенн¤ орган≥в виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства, з питань охорони навколишнього природного середовища, органу м≥сцевого самовр¤дуванн¤ щодо спор≥в з питань охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в

–≥шенн¤ орган≥в виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства, з питань охорони навколишнього природного середовища, органу м≥сцевого самовр¤дуванн¤ щодо спору з питань охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в набираЇ чинност≥ з дн¤ його прийн¤тт¤. ќскарженн¤ зазначеного р≥шенн¤ в суд≥ зупин¤Ї його виконанн¤.

¬иконанн¤ р≥шенн¤ щодо спору з питань охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в зд≥йснюЇтьс¤ органом, ¤кий його прийн¤в.

¬иконанн¤ р≥шенн¤ не зв≥льн¤Ї особу в≥д в≥дшкодуванн¤ збитк≥в, завданих нею внасл≥док порушенн¤ л≥сового законодавства.

√лава 22. ¬≤ƒѕќ¬≤ƒјЋ№Ќ≤—“№ «ј ѕќ–”Ў≈ЌЌя Ћ≤—ќ¬ќ√ќ «ј ќЌќƒј¬—“¬ј

—татт¤ 105. ¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ л≥сового законодавства

ѕорушенн¤ л≥сового законодавства т¤гне за собою дисципл≥нарну, адм≥н≥стративну, цив≥льно-правову або крим≥нальну в≥дпов≥дальн≥сть в≥дпов≥дно до закону.

¬≥дпов≥дальн≥сть за порушенн¤ л≥сового законодавства несуть особи, винн≥ у:

1) незаконному вирубуванн≥ та пошкодженн≥ дерев ≥ чагарник≥в;

2) знищенн≥ або пошкодженн≥ л≥су внасл≥док п≥дпалу або недбалого поводженн¤ з вогнем, порушенн≥ ≥нших вимог пожежноњ безпеки в л≥сах;

3) знищенн≥ або пошкодженн≥ л≥су внасл≥док його забрудненн¤ х≥м≥чними та рад≥оактивними речовинами, виробничими ≥ побутовими в≥дходами, ст≥чними водами, ≥ншими шк≥дливими речовинами, п≥дтопленн¤, осушенн¤ та ≥нших вид≥в шк≥дливого впливу;

4) засм≥ченн≥ л≥с≥в побутовими ≥ промисловими в≥дходами;

5) порушенн≥ строк≥в л≥сов≥дновленн¤ та ≥нших вимог щодо веденн¤ л≥сового господарства, встановлених законодавством у сфер≥ охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в;

6) знищенн≥ або пошкодженн≥ л≥сових культур, с≥¤нц≥в або саджанц≥в у л≥сових розсадниках ≥ на плантац≥¤х, а також природного п≥дросту та самос≥ву на земл¤х, призначених дл¤ в≥дновленн¤ л≥су;

7) порушенн≥ правил збер≥ганн¤, транспортуванн¤ та застосуванн¤ засоб≥в захисту л≥су, стимул¤тор≥в росту, м≥неральних добрив та ≥нших препарат≥в;

8) розкорчовуванн≥ л≥сових д≥л¤нок ≥ використанн≥ њх не за призначенн¤м, у тому числ≥ дл¤ спорудженн¤ жилих будинк≥в, виробничих та ≥нших буд≥вель ≥ споруд без належного дозволу;

9) самов≥льн≥й загот≥вл≥ с≥на та випасанн≥ худоби на л≥сових д≥л¤нках;

10) порушенн≥ правил загот≥вл≥ л≥совоњ п≥дстилки, л≥карських рослин, дикорослих плод≥в, гор≥х≥в, гриб≥в, ¤г≥д тощо;

11) загот≥вл≥ л≥сових ресурс≥в способами, що негативно впливають на стан ≥ в≥дтворенн¤ л≥с≥в;

12) порушенн≥ пор¤дку загот≥вл≥ та вивезенн¤ деревини, загот≥вл≥ живиц≥ ≥ використанн¤ ≥нших л≥сових ресурс≥в;

13) невнесенн≥ плати за використанн¤ л≥сових ресурс≥в у встановлен≥ строки;

14) знищенн≥ та пошкодженн≥ в≥дмежувальних знак≥в у л≥сах;

15) введенн≥ в д≥ю нових ≥ реконструйованих п≥дприЇмств, споруд та ≥нших об'Їкт≥в, не забезпечених обладнанн¤м, що запоб≥гаЇ негативному впливу на стан ≥ в≥дтворенн¤ л≥с≥в;

16) порушенн≥ строк≥в поверненн¤ л≥сових д≥л¤нок, що перебувають у тимчасовому користуванн≥, або невиконанн≥ обов'¤зк≥в щодо приведенн¤ њх у стан, придатний дл¤ використанн¤ за призначенн¤м;

17) пошкодженн≥ с≥ножатей, пасовищ ≥ р≥лл≥ на земл¤х л≥согосподарського призначенн¤;

18) знищенн≥ або пошкодженн≥ л≥соосушувальних канав, дренажних систем ≥ дор≥г на л≥сових д≥л¤нках;

19) невиконанн≥ припис≥в державноњ л≥совоњ охорони та орган≥в виконавчоњ влади, ¤к≥ зд≥йснюють державний контроль за додержанн¤м законодавства у сфер≥ охорони, захисту, використанн¤ та в≥дтворенн¤ л≥с≥в.

«аконом може бути встановлено в≥дпов≥дальн≥сть ≥ за ≥нш≥ порушенн¤ л≥сового законодавства.

—татт¤ 106. ѕоверненн¤ самов≥льно зайн¤тих земельних д≥л¤нок л≥согосподарського призначенн¤, ≥нших земельних л≥сових д≥л¤нок

—амов≥льно зайн¤т≥ земельн≥ д≥л¤нки л≥согосподарського призначенн¤, ≥нш≥ земельн≥ л≥сов≥ д≥л¤нки п≥дл¤гають поверненню за њх належн≥стю без в≥дшкодуванн¤ витрат, понесених за час незаконного користуванн¤ ними.

ѕоверненн¤ самов≥льно зайн¤тих земельних д≥л¤нок л≥согосподарського призначенн¤, ≥нших земельних л≥сових д≥л¤нок зд≥йснюЇтьс¤ в пор¤дку, встановленому «емельним кодексом ”крањни ( 2768-14 ).

—татт¤ 107. ¬≥дшкодуванн¤ шкоди, запод≥¤ноњ л≥су внасл≥док порушенн¤ л≥сового законодавства

ѕ≥дприЇмства, установи, орган≥зац≥њ ≥ громад¤ни зобов'¤зан≥ в≥дшкодувати шкоду, запод≥¤ну ними л≥су внасл≥док порушенн¤ л≥сового законодавства, у розм≥рах ≥ пор¤дку, визначених законодавством ”крањни.

—татт¤ 108. ¬илученн¤ незаконно добутоњ деревини та ≥нших л≥сових ресурс≥в

Ќезаконно добута деревина та ≥нш≥ л≥сов≥ ресурси п≥дл¤гають вилученню в установленому пор¤дку. ¬ раз≥ неможливост≥ вилученн¤ незаконно добутоњ деревини та ≥нших л≥сових ресурс≥в ст¤гуЇтьс¤ њх варт≥сть.

—татт¤ 109. ѕрипиненн¤ роб≥т, небезпечних дл¤ природного стану л≥с≥в та њх в≥дтворенн¤

ќргани виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства, охорони навколишнього природного середовища, м≥сцев≥ органи виконавчоњ влади, уповноважен≥ органи державноњ влади, органи м≥сцевого самовр¤дуванн¤ в межах своЇњ компетенц≥њ в пор¤дку, визначеному законодавчими актами, припин¤ють роботи, що зд≥йснюютьс¤ п≥дприЇмствами, установами, орган≥зац≥¤ми ≥ громад¤нами, ¤кщо п≥д час њх проведенн¤ не виконуютьс¤ встановлен≥ технолог≥чн≥, сан≥тарн≥ та ≥нш≥ спец≥альн≥ вимоги щодо безпеки природного стану л≥с≥в та њх в≥дтворенн¤.

–озд≥л VII
ћ≤∆Ќј–ќƒЌ≤ ¬≤ƒЌќ—»Ќ»

√лава 23. ћ≤∆Ќј–ќƒЌ≤ ƒќ√ќ¬ќ–»

—татт¤ 110. «астосуванн¤ вимог м≥жнародних договор≥в

” раз≥ ¤кщо м≥жнародним договором, згода на обов'¤зков≥сть ¤кого надана ¬ерховною –адою ”крањни, встановлен≥ ≥нш≥ правила, н≥ж т≥, що встановлен≥ цим  одексом та ≥ншими законами ”крањни, то застосовуютьс¤ правила м≥жнародного договору.

–озд≥л VIII
ѕ–» ≤Ќ÷≈¬≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя

1. ÷ей  одекс набираЇ чинност≥ з дн¤ його опубл≥куванн¤.

2. «акони та ≥нш≥ нормативно-правов≥ акти, прийн¤т≥ до набранн¤ чинност≥ цим  одексом, д≥ють у частин≥, що не суперечить цьому  одексу.

3. ≤снуюч≥ до набранн¤ чинност≥ цим  одексом под≥л л≥с≥в за категор≥¤ми захисност≥ та в≥дпов≥дний режим веденн¤ л≥сового господарства не можуть бути зм≥нен≥ до затвердженн¤ в установленому пор¤дку в≥дпов≥дних нормативно-правових акт≥в, передбачених цим  одексом.

4. —пец≥альн≥ дозволи на використанн¤ л≥сових ресурс≥в, видан≥ до набранн¤ чинност≥ цим  одексом, д≥ють до завершенн¤ терм≥ну, на ¤кий вони були видан≥.

5. ƒо одержанн¤ в установленому пор¤дку державними л≥согосподарськими п≥дприЇмствами державних акт≥в на право пост≥йного користуванн¤ земельними л≥совими д≥л¤нками, документами що п≥дтверджують це право на ран≥ше надан≥ земл≥, Ї планово-картограф≥чн≥ матер≥али л≥совпор¤дкуванн¤.

6. ¬нести до «емельного кодексу ”крањни ( 2768-14 ) (¬≥домост≥ ¬ерховноњ –ади ”крањни, 2002 р., N 3-4, ст. 27; 2004 р., N 7, ст. 57) так≥ зм≥ни:

1) статтю 20 доповнити частиною четвертою такого зм≥сту:

"4. «м≥на ц≥льового призначенн¤ земель, зайн¤тих л≥сами, провадитьс¤ з урахуванн¤м висновк≥в орган≥в виконавчоњ влади з питань охорони навколишнього природного середовища та л≥сового господарства";

2) частину першу статт≥ 46 викласти в так≥й редакц≥њ:

"1. ƒо земель ≥ншого природоохоронного призначенн¤ належать земельн≥ д≥л¤нки, в межах ¤ких Ї природн≥ об'Їкти, що мають особливу наукову ц≥нн≥сть";

3) пункт "б" частини другоњ статт≥ 55 виключити;

4) назву та частину першу статт≥ 57 викласти в так≥й редакц≥њ:

"—татт¤ 57. ¬икористанн¤ земель л≥согосподарського призначенн¤

1. «емельн≥ д≥л¤нки л≥согосподарського призначенн¤ за р≥шенн¤м орган≥в виконавчоњ влади або орган≥в м≥сцевого самовр¤дуванн¤ надаютьс¤ в пост≥йне користуванн¤ спец≥ал≥зованим державним або комунальним л≥согосподарським п≥дприЇмствам, ≥ншим державним ≥ комунальним п≥дприЇмствам, установам та орган≥зац≥¤м, у ¤ких створено спец≥ал≥зован≥ п≥дрозд≥ли, дл¤ веденн¤ л≥сового господарства";

5) у частин≥ перш≥й статт≥ 58:

пункт "а" доповнити словами "не зайн¤тими л≥сами";

пункт "б" доповнити словами "кр≥м земель, зайн¤тих л≥сами";

6) у пункт≥ "в" частини першоњ статт≥ 90 слово "с≥льськогосподарську" виключити;

7) у частин≥ перш≥й статт≥ 95:

у пункт≥ "б" слово "с≥льськогосподарську" виключити;

у пункт≥ "в" слова "л≥сов≥ уг≥дд¤" зам≥нити словом "л≥си";

8) у частин≥ трет≥й статт≥ 122:

у пункт≥ "б" слова "л≥сового ≥" виключити;

пункт "в" доповнити словами "кр≥м випадк≥в, визначених частиною сьомою ц≥Їњ статт≥";

9) у статт≥ 149:

у частин≥ п'¤т≥й:

у пункт≥ "б" слова "л≥сового ≥" виключити;

пункт "в" доповнити словами "кр≥м випадк≥в, визначених частиною дев'¤тою ц≥Їњ статт≥";

частину дев'¤ту викласти в так≥й редакц≥њ:

"9.  аб≥нет ћ≥н≥стр≥в ”крањни вилучаЇ земельн≥ д≥л¤нки державноњ власност≥, ¤к≥ перебувають у пост≥йному користуванн≥, - р≥ллю, багатор≥чн≥ насадженн¤ дл¤ нес≥льськогосподарських потреб, л≥си площею понад 1 гектар дл¤ нел≥согосподарських потреб, а також земельн≥ д≥л¤нки природоохоронного, оздоровчого, рекреац≥йного призначенн¤, кр≥м випадк≥в, визначених частинами п'¤тою - восьмою ц≥Їњ статт≥, та у випадках, визначених статтею 150 цього  одексу";

10) частину сьому статт≥ 151 п≥сл¤ слова "природоохоронних" доповнити словами "територ≥альних орган≥в виконавчоњ влади з питань л≥сового господарства";

11) статтю 162 п≥сл¤ слова "с≥льськогосподарського" доповнити словами "≥ л≥согосподарського";

12) у статт¤х 19, 22, 25, 55, 56, 57, 83, 84, 162, назв≥ глави 11 слова "л≥совий фонд" в ус≥х в≥дм≥нках зам≥нити словами "л≥согосподарського призначенн¤" у в≥дпов≥дних в≥дм≥нках.

7.  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни у шестим≥с¤чний строк з дн¤ набранн¤ чинност≥ цим  одексом:

1) п≥дготувати та подати на розгл¤д ¬ерховноњ –ади ”крањни пропозиц≥њ про внесенн¤ зм≥н до законодавчих акт≥в, що випливають ≥з цього  одексу;

2) привести своњ нормативно-правов≥ акти у в≥дпов≥дн≥сть ≥з цим  одексом;

3) розробити нормативно-правов≥ акти, передбачен≥ цим  одексом;

4) забезпечити приведенн¤ м≥н≥стерствами та ≥ншими центральними органами виконавчоњ влади њх нормативно-правових акт≥в у в≥дпов≥дн≥сть ≥з цим  одексом, а також перегл¤д ≥ скасуванн¤ тих нормативно-правових акт≥в, що суперечать цьому  одексу.

8. ¬ерховн≥й –ад≥ јвтономноњ –еспубл≥ки  рим, –ад≥ м≥н≥стр≥в јвтономноњ –еспубл≥ки  рим привести своњ нормативно-правов≥ акти у в≥дпов≥дн≥сть ≥з цим  одексом.

ѕрезидент ”крањни Ћ. –ј¬„” 

м.  ињв, 21 с≥чн¤ 1994 року N 3852-XII
јвтор проекта - —адовий “арас
http://ukrlaws.narod.ru

Сайт создан в системе uCoz